National University "Zaporizhzhia Polytechnic"

All Publications
All-time publications
1.3K
All-time open access publications
1.2K
2022 publications
109
2022 open access publications
109
Journal Articles
All-time journal articles
1.3K
All-time open access journal articles
1.2K
2022 journal articles
109
2022 open access journal articles
109


Latest Publications

No publications found.