Journal of Functional Foods

Journal Information
ISSN: 17564646
Published by: Elsevier BV
Total articles ≅ 5,202

Latest articles in this journal

Ping Tang, Xinzhou Yang, Huijian Chen, Ting Zhang, Hui Tang, Kejian Pang
Published: 1 December 2022
Journal of Functional Foods, Volume 99; https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105358

Seyyed Morteza Seyyed Shoura, Navid Naghsh, Elham Moslemi, Zeynab Kavyani, Amir Hossein Moridpour, Vali Musazadeh, Parvin Dehghan
Published: 1 December 2022
Journal of Functional Foods, Volume 99; https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105360

Vali Musazadeh, Fatemeh Golandam, Amir Hossein Faghfouri, Mahdi Abdoli Shadbad, Majid Keramati, Amir Hossein Moridpour, Zeynab Kavyani, Elnaz Faghfuri
Published: 1 December 2022
Journal of Functional Foods, Volume 99; https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105357

Yi Ren, Rui Wang, Jingjing Yu, Ting Bao, Yajuan Liu, Zhixia Bai, Ting Wang, Yiwei Li, Xiaoxia Zhang, Hao Wang, et al.
Published: 1 December 2022
Journal of Functional Foods, Volume 99; https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105351

Qiyao Wang, Difan Zhang, Jiani Lu, Jiaying Zhang, Zhenquan Xuan, Luyun Gong, Mengxiang Yang, Lingli Jin, Jingyang Le, An Zhu, et al.
Published: 1 December 2022
Journal of Functional Foods, Volume 99; https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105359

Brena Ramos Athaydes, Cristina Tosta, Raffaela Zunti Carminati, Ricardo Machado Kuster, Rodrigo Rezende Kitagawa, Rita De Cássia Ribeiro Gonçalves
Published: 1 December 2022
Journal of Functional Foods, Volume 99; https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105352

Yanjun Li, Su Chen, Lie Chen, Cailing Chen, Xueliang Ren, Zhiyao Zheng, Luwei Weng, Hongjuan Ge, Jian Wang, Guanchen Liu, et al.
Published: 1 December 2022
Journal of Functional Foods, Volume 99; https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105353

Back to Top Top