Journal of Alloys and Compounds

Journal Information
ISSN: 09258388
Published by: Elsevier BV
Total articles ≅ 67,213

Latest articles in this journal

Monika Sharma, Jyoti Rani, Sunayana Bhardwaj, Anju Agrawal, Ram Krishna Ghosh, Bijoy K. Kuanr
Published: 24 September 2022
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167338

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.P. Demirov, I.V. Blinkov, V.S. Sergevnin, A.O. Volkhonskii, A.V. Chernogor, I.V. Shchetinin
Published: 20 September 2022
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167269

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Huidong Li, Yelin Xia, Min Xie, Chuan Shi, Jianbo Lei
Published: 19 September 2022
Journal of Alloys and Compounds, Volume 929; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167261

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hongwei Li, Yueyang Xie, Huina Wang, ZongHao Qian, Peng Cao, Wen Zhang
Published: 10 September 2022
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167142

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhaoxin Zhong, Biao Zhang, Jian Ye, Yuhan Ren, Feng Ye
Published: 6 September 2022
Journal of Alloys and Compounds, Volume 927; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167046

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhaoyu Liu, Jiaxi Liu, Sheng Wei, Yongpeng Xia, Riguang Cheng, Lixian Sun, Fen Xu, Pengru Huang, Yiting Bu, Jian Cheng, et al.
Published: 1 September 2022
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167353

Yongzhong Lai, Kai Wang, Chao Lv, Huilong Hou, Xinqing Zhao
Published: 1 September 2022
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167387

Back to Top Top