Journal of the American Ceramic Society

Journal Information
ISSN / EISSN: 00027820 / 15512916
Published by: Wiley-Blackwell
Total articles ≅ 32,378

Latest articles in this journal

Hao Sun, Donglin He, Yifan Sun, Yanqing Li, Aimin Chang, Su Zhang, Bo Zhang
Published: 2 December 2022
Journal of the American Ceramic Society; https://doi.org/10.1111/jace.18909

Xinya Feng, Zheyi An, Nan Zhang, Shuai Yang, Mingwen Wang, Chao Wang, Yang Li, Xuechen Liu, Fei Li
Published: 1 December 2022
Journal of the American Ceramic Society; https://doi.org/10.1111/jace.18916

Gemma Roselló‐Márquez, Dionisio Miguel García‐García, Mireia Cifre‐Herrando, Encarna Blasco‐Tamarit, José García‐Antón
Published: 30 November 2022
Journal of the American Ceramic Society; https://doi.org/10.1111/jace.18910

Feng Tian, Nan Jiang, Yang Liu, Haohong Chen, Tengfei Xie, Dariusz Hreniak, Jiang Li
Published: 30 November 2022
Journal of the American Ceramic Society; https://doi.org/10.1111/jace.18913

Back to Top Top