Journal of Investigative Dermatology

Journal Information
ISSN / EISSN: 0022202X / 15231747
Published by: Elsevier BV
Total articles ≅ 35,526

Latest articles in this journal

Uppala Radhakrishna, Uppala Ratnamala, Devendrasinh D. Jhala, Nikita Vadsaria, Maulik Patel, Lavanya V. Uppala, Aaren Vedangi, Nazia Saiyed, Rakesh M. Rawal, Giovanni Damiani, et al.
Published: 22 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.08.056

Hao Wu, Xin Ke, Wei Huang, Wei Shi, Shi Yao, Yuan-Yuan Duan, Wen Tian, Shan-Shan Dong, Han-Zhong Xue,
Published: 22 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.09.006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mélanie Salamito, Benjamin Gillet, Delfien Syx, Elisabeth Vaganay, Marilyne Malbouyres, Catherine Cerutti, Nicolas Tissot, Chloé Exbrayat-Heritier, Philippe Perez, Christophe Jones, et al.
Published: 19 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.07.034

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yubo Ma, Weiwei Deng, Kai Zhang, Yinggai Song, Lu Zhang, Jin Shao, Xiao Liu, Zhe Wan, Xiaowen Wang,
Published: 19 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.08.055

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 18 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.08.031

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Inger Z.M. Kreuger, , Tim van Groningen,
Published: 18 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.07.016

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Henry J. Grantham, ,
Published: 18 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.06.018

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yicen Yan, Jie Tian, , Yurong Li, Chong Zhang, Shenxi Zhang, Pingping Lin, Rui Peng, Chunxia Zhao, Le Zhuang, et al.
Published: 16 September 2022
Journal of Investigative Dermatology; https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.08.053

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top