International Science Journal of Engineering & Agriculture

Journal Information
EISSN : 2720-6319
Published by: Іnternational Science Group (10.46299)
Total articles ≅ 33
Filter:

Latest articles in this journal

Іван Карпенко
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 43-55; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.01

Abstract:
У теоретичній фізиці проблема інерції була і залишається дискусійним питанням, оскільки походження джерела сили інерції лишається невідомим. Представлений у роботі розв'язок ототожнює інерцію з опором енергетично від’ємного простору. У отриманому виразі для прискорення інерції немає залежності від маси. Тому спроби з'ясувати фізичну сутність інерції в рамках сучасних теорій гравітації виявилися неуспішними. У пропонованому варіанті інерція — це властивість енергетично негативної частини просторово-часового континууму без зовнішніх впливів на тіло забезпечувати його стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, а за наявності зовнішніх сил перешкоджати зміні швидкості тіла. Тобто, інерція є властивістю самого простору. Вивчення інерції у даній роботі проводиться у межах наступної наукової парадигми. Всесвіт розглядається як енергетично нейтральна система, позитивна частина енергії якої представлена речовиною та випромінюванням і, відповідно, часовоподібним континуумом, а негативна – рівномірно розподіленою в просторі енергією античастинок, що забезпечує існування просторовоподібного стану континууму. Використовується властивість взаємної доповнюваності руху у просторі та руху у часі. Зокрема, що квадрат швидкості руху тіла вздовж світової лінії дорівнює сумі квадратів швидкості вздовж просторової та часової осей координат. З використанням цієї властивості обґрунтовується, що сила, яка діє вздовж просторової осі координат, супроводжується появою сили вздовж часової осі протилежного напрямку або сили інерції. Сила інерції направлена на повернення континууму в енергетично мінімальний світлоподібний стан. Прискорення інерції розглядається як сила опору просторовоподібного стану континууму (простору) силі, що з'явилася в часовоподібному його стані (в матеріальному світі). Обчислення прискорення інерції потребує зміни в системі координат: просторова вісь координат стає часовою та, навпаки, часова - просторовою. Це означає, що прискорення інерції пов'язане з тією частиною будови континууму, яка називається просторовоподібним світом, тобто з простором. А оскільки прискорення інерції має протилежний знак звичайному прискоренню, то воно інтерпретується як сила опору простору прискореному руху тіла, тобто як прискорення інерції. Показано, що в початковий момент руху прискорення інерції переважає і тіло, замість прискоритися вперед при додатному значенні звичайного прискорення, рухається назад, а при гальмуванні, навпаки, продовжує рухатися вперед. Цей ефект пояснюється релятивістською природою часу і тим, що прикладання сили переводить тіло з часовоподібного світу до просторовоподібного світу зі зміненою системою координат. Відповідно змінюються і причинно-наслідкові відносини. Прикладена до тіла сила спочатку змінює швидкість руху вздовж часової осі координат, і ця зміна є причиною зміни швидкості руху тіла вздовж просторової осі. Іншими словами, за наявності сили, що впливає на тіло, первинним є рух у часі, а рух у просторі вторинним.
Ігор Половинко, Oleksandr Semochko
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 8-18; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.02

Abstract:
При обробці та передачі інформації у вигляді зображень, важливою є проблема зменшення їх спотворення за рахунок різноманітних шумів. Шум знижує якість зображення і тим самим сприйняття інформації, що міститься у ньому. Через ці проблеми погіршується можливість оцінки інформації, яку можна отримати в результаті аналізу за допомогою як візуального так і комп’ютерного методів. Процедурою зменшення шумів на зображеннях займається область обробки зображень, яка отримала назву відновлення. Не дивлячись на перетин цієї області з покращенням зображень, слід відмітити, що остання є у більшій степені суб’єктивною процедурою ,у той час як процес відновлення має в основному об’єктивний характер. При відновленні робиться спроба реконструювати або відтворити спотворене зображення, використовуючи для цього апріорну інформацію про явище, яке викликало його погіршення. Методи відновлення ґрунтуються на моделюванні процесів спотворення і використанні зворотних процедур для відновлення початкового зображення. У даній роботі запропоновано новий метод оцінки відновлення спотворених зображень, здійснених за допомогою просторових і частотних фільтрів. Він полягає у переведенні спотворених зображень перед фільтрацією у градації сірого і отриманні їх гістограм. Отримана гістограма екстраполюється гаусівською кривою і визначається величина середньоквадратичного відхилення. Аналогічна процедура здійснюється і для відновленого зображення. Аналіз проводився на мові програмування Python із використанням бібліотек для роботи з зображеннями Pillow та OpenCV. . Запропоновано параметр оцінки відновлення R , який являє собою відношення різниці середньоквадратичних відхилень спотвореного і відновленого зображень до середньоквадратичного відхилення спотвореного зображення. Оцінка параметру R була здійснена для середньогеометричного фільтру, фільтру серединної точки та фільтру Вінера і виявилась рівною 0,2; 0,3 і 0,43 відповідно, що корелює з візуальними спостереженнями.
Viacheslav Syrovatka
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 72-79; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.09

Abstract:
Показано, що матеріали, консолідовані з механічно синтезованих порошків гарячим ізостатичним пресуванням і підданих додатковому відпалу, мають структурну спадковість і мають незвичайно високу мікротвердість, характерну для наноструктурних утворень. Гаряче ізостатичне пресування дозволяє реалізувати ефект структурної спадковості у матеріалах, спечених із порошків. Мікролегування порошкового сплаву Ti-Al скандієм забезпечує найкраще поєднання пластичності та характеристик міцності гарячепресованих матеріалів завдяки утворенню при високих температурах і навантаженнях рафінованої мікроструктури з нанорозмірними зернами.Одним із можливих шляхів підвищення характеристик досліджуваного класу матеріалів є комплексна розробка режимів отримання безпористих матеріалів за збереження наноструктури. Для точної оцінки властивостей синтезованих порошкових матеріалів потрібні стандартні комплексні механічні випробування.Таким чином, оптимальні механічні властивості має сплав на основі Ti-Al-Sc, підданий ГІП при 12000С. Матеріал з такою мікроструктурою може вважатися перспективним для досягнення задовільного поєднання високої тріщиностійкості при кімнатній температурі та опору повзучості при підвищених температурах, обумовленого присутністю фази α2 та найтонших включень оксиду скандію на межах зерен.Можна припустити, що при 12000С посилюються дифузійні процеси, зменшується ступінь аморфізації решітки, розчинені в ґратці скандій і кисень залишають її і утворюють нанодисперсні оксиди, найбільш ймовірним місцем скупчення, яких є межі мікророзмірного субзерна. При цьому скандій, рафінуючи зерно від розчиненого в ґратці кисню, робить матеріал більш пластичним, а спадкова присутність скандію на поверхні вихідних частинок поряд з підвищеним вмістом там кисню здатна стабілізувати вплив на межі субзерен завдяки формуванню високодисперсних оксидних включень.
, Olena Chaikovska, Sofiia Yakovlieva
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 27-42; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.03

Abstract:
A three-layer plate with thick hard outer layers and a thin soft inner layer was studied. A model is considered on the example of an anti-sandwich panel to describe the mechanical behavior of a plate on the example of a solar panel. A review of the scientific literature was conducted, in which models of both analytical and numerical methods for calculating three-layer plates are displayed. The scientific work uses the method of finite element analysis using a spatial shell element, as well as the theory of single- and multi-layer plates. These elements combine the topology of volumetric elements and the kinematic and structural equations of a classical shell element. Shell elements based on continuum mechanics were used for numerical simulation. The study was carried out under static load under different conditions, and also the self-oscillations of the anti-sandwich were analyzed using the theories of Kirchhoff and Reisner-Mindlin. As part of the scientific work, a study of the mechanical model of a thin solar panel was carried out using finite element analysis taking into account different temperature conditions and comparing the results with existing studies
Віктор Нікітін, Андрій Дубко
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 80-91; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.04

Abstract:
Аналіз та вимірювання електрофізичних властивостей біологічних матеріалів, рідин і суспензій є важливою прикладною задачею практично для всіх галузей медицини, хімії, фармації, фізики й інших галузей, що потребують досліджень властивостей і структури речовини. Сучасна електронна компонентна база дозволяє створювати мініатюрні прилади й вимірювальні системи для аналізу електричних кіл, такою є спеціалізована інтегральна мікросхема AD5933. Ця мікросхема є інтегральним перетворювачем спектрального складу імпедансу в широкому діапазоні частот. У мікросхемі AD5933 застосовується метод цифрової обробки сигналів, як для генерації тестової гармонійної напруги, так і аналізу струму двополюсника. Вона є базою оціночної плати EVAL-AD5933EBZ, яка дозволяє впроваджувати методи імпедансної спектроскопії у медицину, промисловість та сільське господарство.
Іван Карпенко
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 56-71; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.06

Abstract:
Обґрунтовується, що недосяжний при постійних швидкостях руху просторовоподібний (ПП) континуум Всесвіту є фізичною реальністю при прискорених швидкостях руху. Показано, що такі фізичні феномени як інерція, уповільнення часу та лоренцеве скорочення в спеціальній теорії відносності (СТВ) відбуваються в ПП-світі в процесі прискореного руху тіла і, відповідно, в неінерційних системах відліку. Прискорення інерції – властивість не часовоподібної (ЧП), а просторовоподібної частини континууму. Це властивість порожнього просторово-часового континууму, а саме ПП-континууму, за наявності зовнішніх сил перешкоджати зміні швидкості тіла. Уповільнення часу та лоренцеве скорочення є також наслідком прискореного руху тіла при досягненні ним значення постійної швидкості, тобто відбувається в процесі становлення інерційної системи. У цьому напрямку досліджуються питання доповнюваності рухів у евклідовому і у псевдоевклідовому континуумі, у мова взаємного перетворення часовоподібного (ЧП) стану та ПП-стану континууму. Приведено формульні вирази принципу доповнюваності рухів для евклідового і псевдоевклідового континуумів. Обґрунтовується, що псевдоевклідова геометрія є загальною геометрією реального простору-часу, перш за все тому, що в історії руху будь-якого тіла так чи інакше було присутнє прискорення. На прикладі евклідового простору демонструється, що перетворення координат Лоренца у геометричному відношенні відіграють роль повороту чотиривимірного світового інтервалу з неподілюваними компонентами простору і часу та є проекцією на систему координат, де ці характеристики розділені і розглядаються як незалежні. Обґрунтовується, що для лоренцевого скорочення мова йде не про реальне скорочення довжини об'єкта, що рухається, а про виміряну довжину непорушним спостерігачем. Щодо уповільнення часу, то відбувається реальне уповільнення часу і саме для об’єкту, що рухався. І відбувається воно лише у неінерційних системах відліку, тобто за наявності прискорення, тобто у ПП-світі. Тому саме властивості ПП-світу визначають феномени уповільнення часу та лоренцевого скорочення. Саме ПП-континуум є відповідальним за феномени СТВ, саме для ПП-континууму були віднайдені перетворення Лоренца і введене поняття псевдоевклідового простору-часу. Тому з повним правом спеціальна теорія відносності може бути названа теорією простору-часу у ПП-світі
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 1-7; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.07

Abstract:
Сьогодні озеленення відіграє важливу роль як в естетиці, так і в загальній композиції. Зелені насадження виконують багато функцій: гігієни, охорони, архітектури та мистецтва, протипожежної охорони та рекреації. Використання ландшафтного дизайну в озелененні спрямоване на підвищення якості життя людини та створення сприятливих умов дозвілля, що є невід’ємною частиною діяльності готельного підприємства та забезпечує високий рівень конкурентоспроможності в індустрії гостинності. Ландшафтний дизайн дуже популярний у всьому світі. Ландшафтний дизайн - це органічне поєднання природних елементів і архітектури. Це допомагає організувати простір відповідно до функціональних, екологічних та естетичних вимог, створює яскравий художній образ і підвищує конкурентоспроможність готелів і ресторанів. Це наука створення стильних поєднань саду та парку, перетворення території навколо готелю чи ресторану в центр комфорту та вишуканого стилю. Професійний підхід передбачав узгодження всіх елементів зони в єдиному гармонійному просторі. Перелік сучасних напрямків дизайну вражає різноманітністю та винахідливістю, тому ви завжди зможете вибрати оптимальний варіант для конкретного готельно-ресторанного бізнесу. Розуміючи, що таке ландшафтний дизайн, можна зрозуміти важливість залучення професіоналів. Проект створювався протягом багатьох років і враховує найдрібніші нюанси конкретного готелю чи ресторану. Допомога досвідчених фахівців стане запорукою краси і зручності вашого «раю». У статті розглянуто залежність рівня конкурентоспроможності готельно-ресторанного господарства від просторових рішень прилеглої території, дано визначення термінів, а також характеристики «дизайну» та «ландшафту».
Nataliia Nizhnyk, Alexandr Sigal, Sergii Plashykhin, Artem Safiants
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 19-26; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.05

Abstract:
The hydrogen practical using problem in combustion processes at the existing boiler equipment is described. The influence of hydrogen on the combustion process is analysed, including adding moisture and its role in the toxic substances formation. The laboratory unit for experimental process at the semi-lamina front follow-up is created for research the role hydrogen in co-firing with natural gas, depending on concentrations of oxide and nitrogen dioxide in combustion products. The relations between the nitrogen oxide and dioxide concentrations in combustion products and hydrogen concentration in hydrogen peroxide solution are received. The optimal conditions for the nitrogen oxide oxidation to dioxide is identified for solutions containing hydrogen depending on the hydrogen content in them.
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 92-101; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.08

Abstract:
Обґрунтовано характеристику та механіко-технологічні властивості ґрунтів зони Поділля і Полісся України. Встановлено, що зміна вологості суглинистих і глинистих ґрунтів викликає зміну питомого опору на 20 – 60 %. Проведено аналіз гранулометричного складу ґрунтів та типів ґрунтоутворення. Встановлено, що важливими техніко-економічними показниками земельних ділянок є довжина гонів та кут нахилу рельєфу поля. Обґрунтовано розподіл площ земельних ділянок за показником питомого опору ґрунту та довжиною гону, кутом нахилу рельєфу поля та умовами роботи машинних агрегатів, а також наведено графічні залежності. Отримані результати впроваджено в навчальний процес Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» та включено в навчально-методичний комплекс дисципліни «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів». Отримано подальший розвиток досліджень з механіко-технологічних властивостей ґрунтів, що є важливим для планування технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур та подальшого проектування машин для обробітку ґрунту.
Annaguly Deryaev
International Science Journal of Engineering & Agriculture, Volume 1, pp 110-116; https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220103.9

Abstract:
When deciding to use the method of dual completion, the degree of depletion of reserves, the proximity of the oil-bearing contour to wells, the presence of resins and paraffin in the extracted oils, the thickness of productive layers and the non-permeable layers separating them, the state of the production column of wells, etc. are taken into account. The positive effect of applying the technology dual completion is expressed in a reduction in capital investments for the construction of wells for each of the operational facilities, in reducing operating costs and the development period of a multi-layer field, in increasing the production of hydrocarbons and the term of final oil recovery with cost-effective operation of wells. In addition, the use of this technology contributes to an increase in the utilization rate of downhole equipment and the reliability of the downhole installation. When two horizons are operated separately at the same time, the layers are separated from each other by a packer. One or two rows of pumping and compressor pipes descend into the well, which are lowered in parallel or concentrically. With dual completion of two or more horizons, reservoir development can be carried out according to the following schemes: fountain-fountain; fountain-pump; fountain-gas lift; fountain-injection; gas lift-pump; gas lift-gas lift, gas lift-injection; pump-pump; pump-injection; pump-injection. The article considers the experience of drilling a directional exploration well in Turkmenistan in order to trace and clarify the expansion of the area of productive horizons in the coastal zones of the coastal waters of the Caspian Sea. This work can be used for the development of fields in difficult-to-develop shallow waters and to reduce costs during their drilling, as well as to increase the volume of oil produced in order to develop the field using the method of dual completion (accelerated method), without increasing the oil recovery coefficient.
Back to Top Top