Antibiotics and Chemotherapy

Journal Information
ISSN : 0235-2990
Current Publisher: Publishing House OKI (10.37489)
Total articles ≅ 55
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Z. F. Kharaeva, Д. А. Эльгарова, N. O. Kablakhova, L. Z. Blieva, E. B. Barokova, Z. A. Kambachokova, Д. А. Эльмурзаева
Published: 13 February 2021
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-11-12-11-15

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
K. V. Kasyanenko, O. V. Maltsev, K. V. Kozlov, I. I. Lapikov, Н. И. Львов, V. S. Sukachev, K. V. Zhdanov, , A. K. Ratnikova
Published: 13 February 2021
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-11-12-16-21

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. V. Varganov, A. A. Miklichev, K. D. Bogdanov
Published: 13 February 2021
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-11-12-22-26

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. S. Komenkova, E. A. Zaitseva
Published: 13 February 2021
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-11-12-38-48

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, M. P. Suvorova, A. O. Bykov, S. V. Zhuravel, , L. Yu. Kulagina, I. N. Ochakovskaya, M. G. Fedorova, O. V. Pribytkova, A. A. Zateyshchikova, et al.
Published: 13 February 2021
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-11-12-49-58

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. P. Taghi-Zada, Kh. M. Kasumov
Published: 13 February 2021
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-11-12-3-10

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. V. Ershov, V. D. Surova, V. T. Dolgikh, T. I. Dolgikh
Published: 13 February 2021
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-11-12-27-37

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. A. Chukina, N. V. Vistovskaya, M. V. Lukina, M. V. Zhuravleva
Published: 31 December 2020
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-9-10-44-50

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
G. N. Leonova, O. S. Maistrovskaya, V. A. Lubova
Published: 31 December 2020
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-9-10-8-12

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, O. E. Orlova, I. V. Gosteva, A. S. Shkoda
Published: 31 December 2020
Antibiotics and Chemotherapy, Volume 65; doi:10.37489/0235-2990-2020-65-9-10-21-27

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top