Scientific journal of Khortytsia National Academy

Journal Information
ISSN / EISSN : 2707-3076 / 2709-8214
Total articles ≅ 93
Filter:

Latest articles in this journal

Ivan Stepanets, Tamara Otroshko
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 46-55; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-6

Abstract:
The article highlights theoretical and applied aspects of the role and place of scientific-methodical work in a pedagogical institution of higher education as a means of advanced training (professional growth) of academic and teaching staff.Based on the results of analysis of scientific literature and generalization of experience, the article determines the essence of scientific-methodical work of teachers and its direction as a component of the educational process in pedagogical HEIs. In the context of considering quality and effectiveness of scientific-methodical work for professional growth of teachers, the article clarifies its direction, characterizes the main content in accordance with the priorities identified by respondents, names forms of organization, and points out peculiarities of an integrated process of educational and scientific activities. The article generalizes scientific works and experience. This allows us to represent systems of scientific-methodical work and formation and development of scientific-methodical competence of the teacher in pedagogical HEIs in the form of structural logical schemes. The article identifies factors and requirements that influence the level and quality of scientific-methodical work as a means of developing professional skills of teachers and formation of their scientific-methodical competence. The article draws the range of issues, solution of which gives progressive (innovative) nature to scientific-methodical work. That in turn increases its potential as a means of developing HEIs in general and of each teacher individually. The article singles out key parameters, criteria and stages of diagnostics in scientific and methodical work. It is found that the objectively planned, innovative, systematically controlled and motivated scientific and methodical work has a positive direct and indirect effect on advanced training of research and teaching staff of HEIs.
Mariia Kuzmina, Oleh Masiuk, Victor Kuzmin, Ihor Mishchan
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 187-197; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-18

Abstract:
Сьогодні соціальна робота в Україні перебуває в орбіті децентралізації та демократизації суспільно-державних відносин, а джерелом оновлення має стати заклад вищої освіти, який за допомогою соціального партнерства здатен змінити статус майбутнього соціального працівника. Метою оглядово-методичної статті є дослідження соціального партнерства як інструменту підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти. У ході дослідження використовується аналіз навчально-методичних практик розвитку професійної діяльності соціального працівника на основі соціального діалогу у закладах вищої освіти. У статті закріплено, що на теперішній час у процесі навчання у майбутніх соціальних працівників повинні бути сформовані оновлені засади соціального партнерства, які стануть у нагоді під час їхнього професійного становлення.
Halyna Leshchuk
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 159-167; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-17

Abstract:
У науково-оглядовій статті схарактеризований віктимблеймінг як суспільний феномен і соціальна проблема. Простежена еволюція досліджень віктимблеймінгу в різних галузях науки. Схарактеризовані основні причини віктимблеймінгу. Окреслені його соціальні наслідки для жертв, які менше схильні повідомляти про насильство в майбутньому, намагаючись уникнути вторинної віктимізації через відсутність соціальної підтримки та суспільної емпатії. Зазначено, що віктимблеймінг як соціальна проблема спричиняє появу цілого комплексу соціальних криз: руйнує атмосферу безпеки, сприяє нормалізації насильства в масовій свідомості та ускладнює процес надання соціально-психологічної допомоги його жертвам.
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 63-73; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-5

Abstract:
У науковій статті здійснено аналіз науково-педагогічної літератури та висвітлено методологічні підходи до дослідження едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти. Визначено такі конкретнонаукові підходи: компетентнісний, фреймовий, діяльнісний, особистісно-зорієнтований. З’ясовано, що для створення педагогічної концепції едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти варто враховувати єдність цих конкретнонаукових підходів. Адже під час едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації необхідним є розвиток загальних та професійних компетентностей, формування умінь систематизувати інформацію, удосконалення навичок перенесення теоретичних знань у практичну діяльність, врахування потреб у саморозвитку та саморозвитку, вмінню працювати з інноваційними технологіями, електронними платформами, онлайн-сервісами тощо.
Anna Tymchenko, Anastasiia Litvinova
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 55-63; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-7

Abstract:
Унауковій статтіпредставлені результати дослідження проблеми використання доступних засобів діагностики режиму дня та стану здоров’я студентів на прикладі створення відкритих електронних курсів у класичному університеті. Метою дослідження було здійснення діагностики стану здоров’я студентів шляхом створення хронобіологічного паспорту за допомогою доступних електронних засобів. У дослідженні взяли участь 70 студентів (6 юнаків та 64 дівчини) перших курсів навчання (18–19 років), які навчаються в ХНУ імені В. Н. Каразіна. Всі використані нами методики були автоматизовані елементами системи LMSMoodle та автоматично розраховували результат, надаючи практичні поради студентам, які мали доступ до відкритого електронного курсу. Наша увага була зосереджена на аналізі даних хронобіологічних паспортів. Дослідження виявило хронічні десинхронози або схильність до них у  студентів вечірнього та аритмічного типу добових ритмів, що актуалізувало у них перегляд розпорядку дня, а також врахування індивідуальних особливостей при плануванні режиму дня та періодів денної працездатності, режимів «праці та відпочинку», «сну та пильнування», «активності та спокою». Використання електронних засобів діагностики (хронобіологічного паспорту) дає змогу отримувати відомості щодо змін у стані здоров’я студентів та режиму їхнього дня, а також здійснювати моніторинг цих змін протягом року.
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 131-138; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-14

Abstract:
Для стабілізації ситуації у системі освіти, викликаної пандемією коронавірусної хвороби, уряд США запровадив низку фінансових, організаційних та методичних заходів. Для залучення молодих людей у професію у 15 штатах було кардинально змінено умови зарахування на освітні програми з освіти, зокрема зі спеціальної освіти, спрощено умови оцінювання і запропоновано альтернативу традиційному проходженню педагогічної практики. Однак незмінними лишилися базові вимоги таких нововведень: збереження якості проходження педагогічної практики, використання єдиних вимог і термінів для її організації та професійна підтримка нових вчителів.Оскільки тим випускникам, які самі здобули досвід дистанційного навчання, легше адаптуватися до непередбачуваних умов, в освітніх програмах підготовки запроваджуються дисципліни, метою яких є формування умінь та навичок здійснювати педагогічний вплив безпосередньо та опосередковано, синхронно та асинхронно через засоби інформаційних комп'ютерних технологій.Відтак, наукова спільнота має об'єднати зусилля для розробки новітніх методик навчання, які зможуть враховувати потреби як здобувачів освіти з нормальним психофізичним розвитком, так і учнів із особливими освітніми потребами.
Nataliia Savinova, Mariia Berehova, Kateryna Kyterzhynska
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 150-158; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-15

Abstract:
У науковій статті представлено результати пошукової роботи з аналізу технологічного аспекту формування професійної культури майбутніх вчителів-логопедів. На підставі проведеного опитування здобувачів вищої освіти, в якому взяли участь 135 студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, виокремлено складові критеріально-показникової бази формування професійної культури майбутніх вчителів-логопедів. Для організації діагностичного процесу була використана технологія «S.T.A.R.» (S – ситуація,T – задача, A – активні дії, R – результат), яка дозволяє структурувати виявлені знання, уміння та навички респондентів, розподіливши їх за компонентами (професійна культура, особистісна культура, моральна культура).
Svitlana Konopliasta,
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 103-112; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-11

Abstract:
У науково-оглядовій статті здійснено теоретичний аналіз проблеми інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Метою дослідження євивчення дисонуючих психолого-педагогічних питань у проблемному полі освітнього інтегрування дітей з особливими освітніми потребами. На основі аналізу зарубіжних та вітчизняних наукових джерелописано форми (моделі) організації інтегрованого навчання в Україні; висвітлено рівневу підтримку в середніх загальноосвітніх закладах України відповідно до індивідуальних потреб та можливостей дітей із особливими освітніми потребами, зокрема, наголошено, що питання забезпечення якісної освіти перекладено на органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти. У статті розкриті аргументищодо переваги інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я в системі загальноосвітнього простору, а саме: соціальна та побутова адаптація; забезпечення правом на рівний доступ до освіти; врахування ціннісних інтересів, потреб, індивідуальних, психофізіологічних та інтелектуальних можливостей; формування навчальної пізнавальної активності; створення умов для отримання досвіду соціальної взаємодії в оточенні однолітків з типовим психофізичним розвитком; розвиток морально-культурних цінностей. У процесі вивчення було виявлено, що інтегроване навчання демонструє перспективні механізми вдосконалення системи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, котрі можуть доповнювати технології інклюзивної освіти.
Tetiana Saienko
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 138-150; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-16

Abstract:
У оглядовій статті досліджена вертикальна структура державних реабілітаційно-освітніх установ з позиції надання ними реабілітаційних та освітніх послуг дітяміз синдромом Дауна на всіх вікових етапах їхнього розвитку. На основі детального аналізу психомоторного профілю дітей з синдромом Дауна та виділення сильних і слабких сторін їхнього розвитку представлено авторське бачення щодоособливостей організації психолого-педагогічного супроводу дітей різного віку окресленої категорії упроцесі корекційно-розвиткової роботи
Nataliia Pakhomova, Anna Lukianenko
Scientific journal of Khortytsia National Academy pp 113-121; https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-12

Abstract:
У науковій статті розглядається проблема комплексної діагностики розладів мовлення органічного генезу. Представлено головні особливості розладів мовлення органічного генезу, причини їхнього виникнення, а також методи комплексної діагностики. Описані можливі порушення в різних ділянках головного мозку з позицій нейрофізіологічного і нейропсихолінгвістичного підходів. На підставі результатів експериментального дослідження доведено, що саме метод електроенцефалографії допомагає визначити точну локалізацію і ступінь ураження головного мозку. Крім цього доведено, що для встановлення точного діагнозу і проведення найбільш адекватної для того чи іншого випадку типу корекції на діагностичному етапі обстеження потрібно залучати фахівців різних галузей (медичної та психолого-педагогічної), адже саме інтеграція медико-психолого-педагогічних знань в питаннях діагностики мовленнєвих порушень органічного генезу допоможе досягти стійкого результату корекційної роботи і пришвидшити темпи соціалізації осіб із порушеннями мовлення
Back to Top Top