Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

Journal Information
EISSN : 2504-8562
Published by: Secholian Publication (10.47405)
Total articles ≅ 544
Filter:

Latest articles in this journal

Azura Pun, Mahaliza Mansor
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 132-142; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1114

Abstract:
Kajian ini bertujuan mengenal pasti hubungan di antara komuniti pembelajaran profesional dengan komitmen guru di sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan yang melibatkan seramai 702 orang guru sekolah menengah harian di Malaysia. Kaedah persampelan berstrata tidak berkadaran telah digunakan dalam pemilihan sampel. Data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 23. Hasil dapatan menunjukkan bahawa komuniti pembelajaran profesional mempunyai hubungan yang positif tetapi sederhana terhadap komitmen guru dengan nilai pekali korelasi r=0.432 dan analisis regresi (R=0.432). Kajian ini boleh menjadi rujukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Institut Aminuddin Baki dan Institut Pendidikan Guru untuk merangka program pembangunan profesional yang berkesan untuk pemimpin sekolah dan guru. Kesimpulannya, pelaksanaan komuniti pembelajaran profesional yang berkesan membawa kesan positif dan dapat meningkatkan komitmen guru sekolah menengah kebangsaan di Malaysia.Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan antara motivasi.
Zetty Khairunisa Khali, Roslinda Rosli
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 154-163; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1045

Abstract:
Fungsi kuadratik merupakan topik wajib yang perlu dipelajari oleh pelajar menengah atas terutama dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. Kaedah penyempurnaan kuasa dua merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menukar am bentuk fungsi kuadratik kepada bentuk verteks. Kaedah ini juga digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Bagaimanapun, pelajar sering melakukan kesilapan dalam menggunakan kaedah ini. Maka, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesilapan pelajar dalam menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua dan merangka kaedah dan strategi pemulihan melalui sesi bimbingan terancang. Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah di daerah Muar, Johor melibatkan seorang pelajar yang dikenal pasti bermasalah dalam mata pelajaran Matematik Tambahan tetapi menunjukkan potensi yang baik. Ujian diagnostik mendapati pelajar tidak dapat menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dengan betul. Maka, satu bimbingan terancang telah dijalankan dengan memfokuskan kepada penggunaan formula verteks dan seterusnya melihat bagaimana formula ini dapat membantu meningkatkan pemahaman pelajar dalam kaedah penyempurnaan kuasa dua.
Nurul Adilla Md Zain, Kadaruddin Aiyub
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 54-64; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1110

Abstract:
Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (ESD) merupakan satu konsep pendidikan global yang berperanan untuk meningkatkan keupayaan dan kompetensi generasi muda sebagai warganegara global yang mampu merealisasikan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG). Kerajaan Malaysia telah menerima dan menyatakan komitmen untuk bersama-sama berusaha menjayakan SDG menjelang tahun 2030. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) juga turut mempromosikan ESD dalam sistem pendidikan formal di Malaysia termasuk pendidikan sekolah menengah. Bagaimanapun, matlamat sebenar ESD diterapkan dalam pendidikan sekolah menengah di Malaysia masih belum dapat dipastikan lagi. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti matlamat ESD diterapkan dalam pendidikan geografi sekolah KSSM daripada perspektif guru-guru geografi di Malaysia. Pengkaji menggunakan tiga matlamat atau fungsi pendidikan yang dicadangkan oleh Gert Biesta iaitu kelayakan (qualification), sosialisasi dan subjektifikasi sebagai kerangka teoretikal yang akan menjadi panduan kepada pelaksanaan kajian ini. Kajian ini dijalankan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur bagi memperoleh data kajian. Sampel kajian terdiri daripada 11 orang guru geografi yang dipilih menggunakan kaedah persampelan bertujuan daripada 11 buah sekolah menengah di Malaysia. Data kajian dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik yang dilakukan secara manual. Dapatan kajian menunjukkan matlamat guru menerapkan konsep ESD dalam mata pelajaran geografi KSSM di Malaysia lebih dominan kepada matlamat kelayakan dan sosialisasi. Manakala matlamat penerapan ESD untuk subjektifikasi masih belum begitu menonjol dalam landskap pendidikan geografi di Malaysia.
Haizvanie Muhamed Ganasan, Norzaini Azman
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 25-40; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1100

Abstract:
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kesihatan mental dan tahap motivasi dalam kalangan pelajar sarjana Fakulti Pendidikan, di sebuah universiti penyelidikan di Lembah Klang semasa pembelajaran dalam talian dijalankan sepanjang pandemik Covid-19. Kajian berbentuk kuantitatif ini menggunakan kaedah tinjauan deskriptif melalui soal selidik. Kaedah persampelan rawak bersistematik telah digunakan untuk mendapatkan 242 orang pelajar sarjana dari Fakulti Pendidikan, UKM sebagai sampel kajian. General Health Questionnaire (GHQ-12) digunakan bagi mengukur tahap kesihatan mental pelajar sementara Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) digunakan untuk mengukur tahap motivasi pelajar. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian mendapati bahawa pelajar sarjana mempunyai tahap kesihatan mental yang rendah (baik) dan tahap motivasi yang tinggi semasa mengikuti pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik Covid-19. Hasil kajian turut menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara kesihatan mental dan motivasi dalam kalangan pelajar sarjana semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik Covid-19. Kajian yang dijalankan ini diharap dapat memberi sumbangan kepada pelajar, pensyarah dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam memahami kepentingan menjaga kesihatan mental yang baik semasa pandemik. Dapatan kajian ini memberi implikasi bahawa komunikasi yang lebih luas dan berkesan diperlukan untuk mengurangkan masalah kesihatan mental dan meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar.
Hanassia Andoh, Connie Cassy Ompok, Nur Suhaidah Sukor
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 65-81; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1105

Abstract:
Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan kelayakan akademik dan pengalaman mengajar dengan tahap efikasi kendiri guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) di kelas prasekolah pada pasca pandemik Covid-19. Saiz sampel (n=74) ditentukan melalui formula penentuan saiz sampel Krejcie-Morgan (1970), dan dipilih secara rawak di kalangan guru prasekolah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Daerah Ranau. Data dikutip melalui kaedah soal selidik dengan menggunakan instrumen Teacher’s Sense of Efficacy (TSES) yang dibangunkan oleh Tschannen-Moran & Hoy (2001), dan kemudiannya dianalisis menggunakan SPSS v20.0. Analisis deskriptif menunjukkan efikasi kendiri guru berada pada tahap sederhana tinggi dengan catatan M=3.69, SD=0.59. Korelasi Pearson mendapati adanya hubungan tidak signifikan di antara kelayakan akademik dan pengalaman mengajar dengan efikasi guru kerana dapatan K>.05 bagi kedua-dua pemboleh ubah. Dapatan ini menunjukkan, efikasi kendiri guru menjalankan PdPc pasca pandemik Covid-19 tidak ditentukan oleh kelayakan akademik dan pengalaman mengajar. Namun begitu, jika dilihat daripada domain efikasi didapati bahawa pengalaman mengajar mempunyai korelasi dengan efikasi pengurusan kelas dengan dapatan kajian r=.236, k<.05.
Szariannie Sulaiman, Noor Azlan Mohd Noor
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 358-364; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1088

Abstract:
This is a qualitative study examining the utilisation pattern of traditional medicine among young Malay women breast cancer patients. The study has shown that there is an increasing number of breast cancer patients to opt for traditional medicine in searching for a cure. To address the issue, an ethnographic fieldwork was carried out in Klang Valley and several selected areas of Selangor. Thirteen (13) young Malay breast cancer patients were selected as informants for this study by employing purposive snowballing technique. Guided by semi-structured interview schedule, a series of in-depth interviews, phone and online interviews and participant observation were conducted at various settings to capture informants’ health seeking behaviour. It is evident that traditional medicine is still prevalent as one of the treatment options among breast cancer patients. They strongly believed that relying on a single treatment for chronic illness like breast cancer is insufficient. In relation to this, traditional healers and health practitioners such as bomoh and ustaz were consulted by Malay informants either as an alternative or complementary for a cure. Several treatment methods such as herbal remedies for oral consumption, air penawar (healing water) for drinking and bathing and specific item such as an egg for surgery-like procedure were prescribed to treat the cancer-related symptoms suffered. In most instances, majority of the patients were guided by family and friends’ suggestions towards the utilisation of traditional medicine.
Loretta Kainary Hutapea, Amilia Wulansari
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 567-591; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1131

Abstract:
The purpose of this study is to present the appropriate marketing communication strategy for a film based on the marketing mix and communication mix strategy. Promotion is considered to be the most important sector in film where it is also determined as the first stage to introduce the new release film to the audiences. Therefore, promotions are used by the home production as a tool to provide the film information that aimed to create the public awareness towards the film and decide to watch it in cinema without taking the risk of being unsatisfied. The study will be in the form of a study case taking the well-known Indonesian film “Laskar Pelangi” as the object research. The methods that used are a descriptive qualitative approach through research, observation, and interview with the publicist team of Laskar Pelangi film. The finding shows that PT Miles Films as the home production of Laskar Pelangi using the Integrated Marketing Communication (IMC) such as advertising, direct marketing, sponsorship marketing, exhibitions, point of sale and merchandising, and Word of Mouth (WOM) by considering its target consumer which is the family and Laskar Pelangi novel’s reader. Furthermore, the company use the Unique Selling Point (USP) in terms of casting, producer, director, and also the moral value of the film affecting to improve the interest and consumer’s desire to watch the film. The overall research documents that for the film industry to perform well, the company needs to define the marketing tools based on the target market.
Fahmi Ilman Fahrudin
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 285-291; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1099

Abstract:
Artikel ini merupakan hasil analisis dan pemikiran berdasarkan literatur mengenai pilihan makanan dan perilaku membeli dalam kalangan generasi milenial. Generasi milenial dengan penguasaan teknologi informatika dan media sosial kini memegang kendali trend makanan di seluruh dunia. Gaya hidup yang serba cepat dan praktis mempengaruhi perilaku mereka dalam hal membeli dan selanjutnya berpengaruh terhadap pilihan makanan. Pilihan makanan generasi milenial kadang kala tidak lagi mempertimbangkan apakah makanan tersebut sihat atau tidak. Hal ini kerana pilihan makanan lebih disebabkan oleh gaya hidup, sub budaya popular dan pengaruh media sosial. Diperlukan suatu tindakan yang komprehensif untuk memperbaiki literasi generasi milenial mengenai pengurusan kewangan, perilaku membeli, pilihan makanan dan makanan yang sihat.
Norazlina Abdul Aziz, Siti Sarah Sulaiman, Muhammad Azril Roslan, Ku Mohd Amir Aizat Ku Yusof
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 413-428; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1084

Abstract:
The urge to be vaccinated has increased rapidly during the outbreak of the COVID-19 pandemic. Resorting vaccine products is seen as the only way to break the chain of COVID-19 spread and eventually stop the pandemic. To this dire need, many consumers face the dilemma to be vaccinated or to opt-out of the vaccination program when the safety issues of vaccine products are widely circulated. The Muslim consumers, particularly, experiences double worry on the issue of safety and halal status of the vaccine product. Due to the emergency call to have the vaccine in the market as soon as possible, the innovation and production were carried out in an expedited manner, and the necessity to have the vaccine be certified as halal was bypass. When the news on the vaccine product uses non-halal ingredients reaches the Muslim community in Malaysia, they were taken aback and demanded immediate answers from the authorities. Thus, in addressing this issue, this study intends to critically analyse the role of NPRA and JAKIM in ensuring the safety and halal status of a product with the aim of suggesting a review of the existing role. This article adopts a qualitative research methodology where interviews will be the supporting method to a library-based and doctrinal study.
Mohd Bahrin Bin Othman, Hariz Sufi, Faridah Binti Hussain, Sarah Munirah Binti Abdullah, Kemala Binti Alang
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, pp 443-455; https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1080

Abstract:
The legal practitioners in Malaysia are restricted from publicising, advertising and marketing themselves on the grounds of fiduciary relationship with clients, the duty to serve the public and it is professionally undignified. Despite the advancement of the Information, Communication and Technology, lawyers are restricted in utilising it for publicity, advertising and marketing. At the same time, the public is deprived of information to engage the best lawyers of their choice. Furthermore, while other countries such as European Union, United Kingdom, Singapore and Australia have moved forward, the Malaysian legal profession remains unchanged. This concept paper investigates the adequacy of the Legal Profession (Publicity) Rules 2001(“LPPR 2001”) in legalising publicity, advertising and marketing. This paper adopts a qualitative research methodology with doctrinal and comparative approaches. Firstly, this paper focuses on content analysis of statutes as the primary source of law. Secondly, content analysis on secondary sources of law including journal articles, and online sources. Thirdly, conducting a comparative study by analysing the primary and secondary sources of law in other jurisdictions. This paper explains that lawyers must be allowed to innovate into new methods in publicising, advertising and marketing themselves. Society will greatly benefit from this as they will be more informed and knowledgeable in engaging the service of lawyers of their choice. This paper ends by suggesting that there is a dire need to legalise the publicity, advertising and marketing of the legal profession in Malaysia. Thus, this research is significant to the development of the legal profession in Malaysia.
Back to Top Top