International Journal of Hydrogen Energy

Journal Information
ISSN / EISSN : 03603199 / 03603199
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 32,058
Google Scholar h5-index: 79
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Muhammet Enes Mıynat, Hidayet Argun
International Journal of Hydrogen Energy; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.03.118

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guoqing Xu, Yun Jiang, Yang Shi, Yujiao Han, Mingxian Wang, Xinghang Zeng
International Journal of Hydrogen Energy; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.03.054

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Haiyan Leng, Ning Miao, Qian Li
International Journal of Hydrogen Energy; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.03.070

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yi- Yun Hunga, Wei- Szu Liua, Yi- Chung Chena, Kuan- Wen Wangb, Tsong- Pyng Pernga
International Journal of Hydrogen Energy; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.03.106

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiaoru Zhuang, Xin Xia, Xinhai Xu, Lun Li
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, pp 11024-11034; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.02.034

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yang Du, Fan Zhou, Libo Zheng, Wei Hu, Binbin Liao, Li Ma, Jinyang Zheng
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, pp 11199-11210; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.02.063

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guilin Zhou, Fengqiong Xie, Lidan Deng, Guizhi Zhang, Hongmei Xie
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, pp 11380-11393; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.02.058

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Alma Toledo-Cervantes, Francisco Villafán-Carranza, Jorge Arreola-Vargas, Elías Razo-Flores, Hugo Oscar Méndez-Acosta
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, pp 11000-11010; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.02.051

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Dayu Yu, Shuang Hu, Lei Wang, Qicheng Chen, Nanhang Dong
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, pp 10979-10990; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.02.052

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Nirmala Kumari, V.K.V.P. Srirapu, Ajay Kumar, R.N. Singh
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, pp 11040-11051; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.02.006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.