Українська полоністика

Journal Information
ISSN : 2220-4555
Published by: Zhytomyr Ivan Franko State University (10.35433)
Total articles ≅ 49
Filter:

Latest articles in this journal

Mykola Kozlovets, Danylо Samoilenko
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.phyl-4

Abstract:
The article considers multiculturalism as a social phenomenon, describes various aspects of its manifestation through the concept of "cultural diversity". It has been argued that the doctrine of multiculturalism proclaims the equality of cultural forms, the primacy of "cultural diversity" over ethnocultural homogeneity of states, and creates for multicultural societies a number of problems related to the plurality and cultural heterogeneity of communities. Based on the active discussion of the global multiplicity of cultures and their penetration into the value and normatively separated socio-cultural spaces, it is established that the multicultural world does not impose a single vision of reality, on the contrary, offers a field of alternative choices. The peculiarities of the functioning of multiculturalism and the policy of translinguism in modern Poland are analyzed. It is stated that an important feature of Polish multiculturalism and translinguism is the participation of national and ethnic minorities in the life of Polish society, which is realized through institutionalization of minority life, creation of various institutions and organizations designed to support their culture, traditions and language. Recognition of cultural diversity is also manifested in the field of education: the study of minority languages is introduced in primary and secondary schools, and bilingual schools or classes are opened. The possibility of applying the positive Polish experience in the formation of multicultural policy in Ukraine is proved.
Марина Давидюк, Анатолій Подуфалов
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.ped-4

Abstract:
The subject of the article reveals the problems of realization of the educational potential for such a didactic tool as construction. The applied aspects for solving problems of mental, aesthetic, ecological and labor education of primary school students in the process of design activity are determined. It is proved that design activity is the universal tool to implement the most effective integrated learning in primary school. The topicality of the problem under research is determined by social trends that characterize the current stage of the education system development: the use of various technologies designed to make the learning process more productive and at the same time the declining quality of education, fall in the general level of education quality as well as in the theoretical and practical training of schoolchildren and students, inconsistency of the existing level of knowledge, skills, abilities and competencies acquired during the training experience of the real needs of production, labor market and public demands.The experience of integrated learning in the activities of primary schools in Poland at the beginning of the XXI century is analyzed. The ways of application for designing activity at different levels of integration – practical, methodical, organizational are defined. The educational opportunities of design activity in classes in various disciplines are revealed. The basic methodsfor realization tasks of mental, aesthetic, labor education of pupils of elementary school during employment by design activity are described.
Аніко Берегсас, Вільмош Газдаг, Степан Черничко
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2

Abstract:
У публікації досліджуються мови, які були представлені в написах різних серій банкнот, виданих у період між першою та другою світовими війнами (1919–1938 рр.) у Чехословацькій Республіці. Поряд із портретами історичних діячів, зображеннями, що стосуються культури та історичного минулого певної нації, присутність (чи відсутність) на банкнотах мов також є елементом символічної політики та частиною виявлення мовної політики певної держави. Банкноти розглядаються як елемент мовного ландшафту, а мовний ландшафт – як віддзеркалення мовної політики, її своєрідне публічне вираження. У статті проаналізовані причини появи й зникнення польської мови як однієї з мов національних меншин Чехословацької Республіки на банкнотах зазначеного періоду. Автори дійшли до висновків, що навіть держави, які видають багатомовні банкноти, гарантують, що державна мова повинна бути в панівній позиції.
Viktoriya Vakhovska, Daria Vakhovska
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-4

Abstract:
Pojęcie wielokulturowości jest rozumiane z perspektywy pojęcia multiculturalismu – modelu życia społeczeństwa wielokulturowego. Jednym z głównych wymiarów i zarazem komponentów zróżnicowania kulturowego jest wielojęzyczność. Wielokulturowość i wielojęzyczność są pojęciami wzajemnie powiązanymi, w których język służy narzędziem do „uprawiana kultury przez różne narody”. Celem naszej pracy było rozpoznanie w świetle literatury koncepcji wielokulturowości i wielojęzyczności oraz ich realizację we współczesnym systemie oświaty. W trakcie przygotowania niniejszego tekstu metodą wiodącą stała się analiza systemowa badanych pojęć. W aspektach instytucjonalno – prawnych metodą uzupełniającą stałą się analiza dokumentów, która znalazła swoją recepcję przy analizie podstaw prawnych, określających kierunki realizacji polityki językowej w społeczeństwach wielokulturowych. Opracowując podstawy teoretyczne korzystałyśmy z dorobku teoretyczno-praktycznego, niżej zostaną wymienione te pozycje, które stały się ideą przewodnią tego opracowania: M. Barwiński, M. Byram, M. Barrett. J. Ipgrave, R. Jackson, M. Carmen, M.. Garcia., D. L. Everett,, M.. Gruchoła,, G. Janusz, W. Martyniuk,, A. Sadowski, A. Seretny, E. Lipińska. Ponadto dokonano analizy podstaw prawnych, określających kierunki realizacji polityki językowej w społeczeństwach wielokulturowych.
Алла Макарова
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.phyl-5

Abstract:
У статті досліджується специфіка соціальних архетипів та їх вплив на процеси становлення національної ідентичності. Апеляція до культурно-психологічної спільності архетипів української та польської ментальності дозволяє виділити інтеграційні смисли комплексу соціальних архетипів як основи національно-ідентифікаційних процесів. Доводиться, що структурно-функціональна дезорієнтація в системі шести соціальних архетипів, презентованих соціальними інститутами та дезінтеграція в системі "громадянське суспільство – держава" руйнує ідентифікаційну матрицю соціуму та суспільства, в тому числі національну.
Олена Косигіна, Олександр Марченко, Олена Мірошниченко
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.ped-3

Abstract:
ThearticlerevealsthefeaturesofstressoverloadinteachersineducationalinstitutionsofUkraineandPoland. Therelevanceofthearticleisbasedonthefactthatdomesticandforeignscientistsinsistonthenecessitytoimprove, change, carryoutappropriatereformsinthesystemofmodernscienceandeducation. Today, Ukrainia nand Polishscholarsareworkingtoreach a consensusontheproblemsfacing Polish and Ukrainianhighereducation. Theeffectivenessofpersonalbehaviorandreactionstotheactionofstressorsofteachingprofessionalactivityisanalyzed. Thedifferentiationoftypesofstressassessmentsofteachersinunfavorablesituationsisoutlined. Themeansandmethodsforrelievingstressinteachersareanalyzed. Itisprovedthatthenegativeeffectsofstressfulsituationsareopposedbytheactivepositionoftheteacher'spersonalityandindependenceindecision-making. 45 teachersofZhytomyrsecondaryschoolswerediagnosedwithsignsofprofession burnout. Ithasbeenfoundthatabout 60% ofteachershavevarioussignsofprofession burnout. Thestressfactorsthatfollowfromtheveryfunctionsofpedagogicalactivityandpotentiatethedevelopmentoffrustrationinteachersarehighlighted. Thenecessityofconductingtrainingworkonpersonalgrowthas a meansofpsychoprophylaxisofmentaloverloadinteachershasbeenproved. TheexperienceofconductingsuchtrainingsattheKrakowUniversityofEconomicsistakenintoaccount. Thenewlycreatedmethodicalmanualoftheauthorsofthearticleonconductingthetrainingprogramis funded.
Людмила Петько
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.ped-7

Abstract:
The article presents a competency-based approach to the professional development of Biology students in the process of learning English language by involving students in project work on the example of a study of the selection of roses named after prominent people. The concepts of «competence», «professional competence» and «intercultural competence» were described. The author gives some examples of forming competencies in students (according to Recommendation 2006/962 / EU of the European Parliament and the Council (EU), studying the roses «Emily Bronte» and «William and Catherine» bred by English breeder David Austin.The author points out that the competence of a future Biology teacher is an integrated structure, which is determined by a dynamic combination of general and special competences, which determine the effectiveness of professional activity of a specialist. Presented the outcomes of an investigation whose main goal was to implement the methodology of project work and a process approach in order to form competencies in students. Project-based learning is more than the simple incorporation of a project; it is experiential and meaningful learning and vehicle for fully integrated language and content learning. The author states that project work is a learning experience which seeks to provide students with knowledge from various areas of learning, which can be critically and creatively applied to real life situations. Students are not only learning a language, but are also learning through a language. In other words, this process involves multi-skill activities which focus on a theme of interest rather than on specific language tasks. The author stresses that project work requires an active role in which students are doing authentic and motivational tasks in order to reach a common goal where the language is the means rather than the end since an end-product is not the only goal when implementing project work.
Wiktoria Bilawska, Olga Rudiuk
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-3

Abstract:
W artykule na podstawie Wspomnień z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie E. Felińskiej zostały przeanalizowane charakterystyczne cechy gatunkowe dziennika, jego modyfikacji gatynkowych, w tym dziennika syberyjskiego, dziennika z przymusowej podróży, dziennika domowego. Uwaga była skupiona także na liście osobistym, który autorka umieściła w tekście dziennika bez naruszania jego struktury.
Ольга Гордійчук
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.phyl-2

Abstract:
У дослідженні здійснено рефлексію ментального аспекту цивілізаційної приналежності українців, котра визначається не лише географічним розташуванням та історичним досвідом, а й внутрішньою спорідненістю – ціннісним компонентом, співзвучністю ментальних особливостей. Обґрунтовано, що проблема ментальної близькості та цивілізаційної приналежності України є визначальним чинником її зовнішнього курсу. Геополітичне становище України на межі Європи (Заходу) та Азії (Сходу) ускладнює цивілізаційну самоідентифікацію українців. Такі особливості пов’язані, з одного боку, міцними зв’язками з європейськими країнами і фактичною географічною належністю до Європи, а з другого, – близькістю до цивілізації Сходу та тривалим перебуванням під впливом Росії, що зумовило й причетність до азійської цивілізації.Стаття є частиною дослідження присутніх елементів західної та східної цивілізацій у парадигмі української ментальності.
Oleh Sokolovskyi, Lyudmyla Horokhova
Українська полоністика, Volume 18; https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.phyl-7

Abstract:
Dyskurs filozoficzny i teologiczny oraz doktrynalne podejście szkół dominikańskich i franciszkańskich w kontekście interpretacji problematyki mariologicznej są analizowane w tym artykule. Udowodniono, że ukształtowanie się podstaw teologicznych kultu Maryi Panny jest nierozerwalnie związane z doktryną chrystologiczną, która powstała w okresie soborów powszechnych. Dogmaty teologiczne Kościoła rzymskokatolickiego o Niepokalanym Poczęciu, o Wniebowzięciu Maryi Panny uzupełniają chrześcijański dogmat o boskości Jezusa Chrystusa, wyjaśniając istnienie w jednej osobie natury boskiej i ludzkiej oraz woli boskiej i ludzkiej. W artykule także została przeanalizowana doktryna katolicka o roli Maryi Panny w dziele zbawienia i i jej macierzyńskiego wstawiennictwa, prowadzącego do przyjęcia przez wszystkich ludzi Jezusa Zbawiciela i ukształtowania w wierzących obrazu Syna Bożego.
Back to Top Top