Studia z Polityki Publicznej

Journal Information
ISSN / EISSN : 2391-6389 / 2719-7131
Published by: Warsaw School of Economics (10.33119)
Total articles ≅ 191
Filter:

Latest articles in this journal

Kinga Stęplewska
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 49-71; doi:10.33119/kszpp/2021.1.3

Abstract:
The year 1999 marked the beginning of reforms in social insurance in Poland. Changes which were implemented then regarded mainly retirement insurance. Until the reform was introduced, the retirement insurance had operated under a pay-as-you-go system. However, political changes in Poland, as well as adverse demographic trends, led to ineffective functioning of the existing system of financing liabilities arising from retirement insurance. It was necessary to introduce changes that, above all, would allow for maintaining an appropriate level of retirement pension. The following article concentrates on one selected aspect of this insurance - Open Pension Funds (in Polish: Otwarte Fundusze Emerytalne; OFEs) and presents major changes occurring in 2002-2018, their reasons and effects. The analysis is mainly based on data from the Financial Supervision Authority and the Social Insurance Institution.
Wojciech Gędek
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 107-124; doi:10.33119/kszpp/2021.1.6

Abstract:
W ostatnich latach pojęcie koprodukcji wiedzy zyskuje na znaczeniu. Wyrażenie to pozostaje jednak niejasne, podobnie jak jego związek z nurtem tworzenia polityki publicznej opartego na dowodach naukowych (evidence-based policy). Niniejszy artykuł, mający charakter przeglądowy, ma na celu przedstawienie, w jaki sposób, w wybranych publikacjach ważnych z punktu widzenia debaty naukowej na ten temat, rozumiana jest koprodukcja wiedzy. W tym - jak przedstawiane są role podmiotów uczestniczących w procesie koprodukcji wiedzy, a także jak kształtuje się związek między koprodukcją wiedzy a evidence-based policy. Analiza literatury umożliwia m.in. stwierdzenie, że koprodukcja wiedzy traktowana jest przez jej badaczy zarówno jako partycypacyjne podejście metodologiczne, jak i rozwiązanie instytucjonalne służące lepszej implementacji polityki.
Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 9-25; doi:10.33119/kszpp/2021.1.1

Abstract:
The main aim of this paper is to present the impact which the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (in Polish: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; ASOS) for the years 2014-2020 had on the social activation of the elderly in Poland, based on a case study of one project. The first part of the article presents a justification for research concerning the activation of the elderly in Poland. Next, the paper discusses the main objective of ASOS, as well as its significance as the first national-level public intervention for social activation of the elderly in Poland. Then, the effects of ASOS on the social activation of the elderly are analyzed. The analysis is based on a qualitative approach to impact evaluation of the Active Regardless of Age project, which was co-financed by ASOS. Finally, the authors identify a list of various types of outcomes achieved by the project which apply to social activation of the elderly. Moreover, the issue of generalizing the project findings for the entire ASOS is discussed. Finally, the paper presents research results of the Innovative Social Investment: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) project funded under the Horizon 2020 Program.
Marek Świstak
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 73-90; doi:10.33119/kszpp/2021.1.4

Abstract:
Ocena wdrażania polityki ekologicznej w Chinach dokonywana jest zazwyczaj w kontekście implementacji prawa ochrony środowiska. Autor proponuje odmienne podejście, zakładając, że efekty polityki uzależnione są nie tylko od takich czy innych prerogatyw na poszczególnych poziomach zarządzania, ale także od wzajemnej interakcji poszczególnych aktorów. Artykuł wskazuje, w jakim stopniu władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, wraz z adekwatnym systemem nadzoru wdrażania, jaka jest percepcja władz lokalnych, w jakich warunkach władze lokalne są skłonne do akceptacji celów polityki ekologicznej. Zidentyfikowano, w jakich warunkach władze subnarodowe mogą zniekształcać centralnie zaplanowane działania związane z ochroną środowiska.
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 27-48; doi:10.33119/kszpp/2021.1.2

Abstract:
The article examines how the perception of gender identities of tenants and owners was constructed in normalizing discourses regarding re-privatization/property restitution in Warsaw in 2004-2016. As a theoretical approach, it applies the feminist post-structuralist perspective developed by Sophie Watson (2000a). The data were collected with discourse analysis, as proposed by Judith Baxter (2008a). The article identifies two discourses pertaining to re-privatization/property restitution in Warsaw: 1) property restitution discourse, under which returning property to former owners (or their heirs) is presented as a moral imperative; and 2) expropriation of tenants discourse, focusing on abuse, fraud and human misfortune stemming from the passage of municipal housing stock to the descendants of former owners. In both discourses, tenants were ascribed a feminine identity, and owners a masculine one (G. Hofstede, G.J. Hofstede, 2007). That affected the tenants' and owners' positions in the housing policy process.
Łukasz Gębski
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 141-153; doi:10.33119/kszpp/2021.1.8

Abstract:
Skuteczna regulacja rynku finansowego jest kluczowa dla jego innowacyjności i przyszłej pozycji firm FinTech w branży usług finansowych. Przed globalnym kryzysem finansowym innowacje finansowe były postrzegane bardzo pozytywnie, co doprowadziło do deregulacji wielu rynków usług finansowych. W czasie kryzysu nastawienie regulatorów zmieniło się diametralnie. Szybkie zmiany technologiczne pobudziły rozwój firm z branży technologii finansowych (FinTech). FinTech i inni dostawcy usług finansowych otwarcie kwestionują obecny paradygmat regulacyjny. Organy nadzorcze coraz częściej starają się zrównoważyć tradycyjne podejście regulacyjne do stabilności finansowej i ochrony konsumentów z promowaniem wzrostu i innowacji. Wynikające z tego innowacje regulacyjne obejmują technologie, centra innowacji, piaskownice regulacyjne i inne indywidualne rozwiązania. W artykule przeanalizowano nowe podejścia regulacyjne, ustrukturyzowany eksperymentalizm (np. piaskownice regulacyjne) oraz perspektywę nowych ram regulacyjnych.
Piotr Dubicki
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 91-105; doi:10.33119/kszpp/2021.1.5

Abstract:
Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski. Jego zasadnicze znaczenie polega na zapewnieniu mieszkańcom jednostek samorządowych możliwości decydowania o przeznaczeniu części wydatków budżetowych, w szczególności dotyczących inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastami. Jednak może on być nie tylko narzędziem czy pojedynczym projektem, ale też częścią gruntownej, długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej, opierającej się na reformie administracyjnej miasta. Zaangażowanie obywatelskie jest również postrzegane jako instrument skuteczności państwa. Kiedy obywatele mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb i pociągnięcia instytucji publicznych do odpowiedzialności, środki publiczne będą prawdopodobnie bardziej efektywnie wykorzystywane do dostarczania dóbr i usług publicznych lepiej dostosowanych do potrzeb obywateli. Uznanie potencjału obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jest szeroko rozpowszechnione. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i genezy partycypacji obywatelskiej oraz analiza i porównanie zakończonych edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2020. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje zwycięskich zadań oraz zasady przeprowadzania budżetu.
Justyna Salamon
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 125-140; doi:10.33119/kszpp/2021.1.7

Abstract:
Analizując znaczenie Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii, należy zwrócić uwagę na jego geostrategiczne położenie między Europą a Afryką. Z tego wynika priorytetowe traktowanie państw południowej części basenu Morza Śródziemnego. Istotne są również ich doświadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (zderzenie cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej). Na uwagę zasługują także wzajemne stosunki gospodarcze. Relacje Hiszpanii z Maghrebem są często postrzegane wyłącznie przez pryzmat stosunków z Marokiem. Opisać je można jako tzw. relación obcesiva. Przez dziesięciolecia w relacjach dwustronnych przede wszystkim skupiano się na problemach takich jak: imigracja, posiadłości hiszpańskie w Afryce Północnej, a także kwestia Sahary Zachodniej. Celem głównym dla Hiszpanii była stabilizacja nie tylko Maroka, ale całego Maghrebu. Strategiczne znaczenie regionu wynikało z jego bliskości geograficznej, potencjału ekonomiczno-handlowego oraz wpływów kulturowych.
Piotr Teodorowski
Studia z Polityki Publicznej; doi:10.33119/kszpp/2020.4.5

Abstract:
Liberal states simultaneously pursue policies of encouraging and controlling (un)desired immigration. Forces of representative democracy, nationhood, constitutionalism, and capitalism - each call for distinct migration strategy. Previous research focusing on attitudes towards migration used quantitative methods examining values and perceptions that influence people’ opinions. Still, it did not explore the diversity and complexity of sentiments. This paper aims to provide a more nuanced perspective based on tweets at and around the last day of the British membership in the European Union (31 January 2020). Data were collected using NCapture- a web-browser extension which downloaded tweets with hashtags #Brexit, #BrexitDay and #BrexitEve, and imported them directly to NVivo. Seven batches of tweets were captured on 30-31 January and 1, 7-10 February; extracting 250,095 published between 23 January and 10 February. All retweets, duplicates, non-English tweets and spam were removed; leaving 888 tweets for the analysis. The dataset was coded twice; assigning sentiments towards Brexit as positive (n=203), negative (n=586) or neutral (n=99), and using inductive thematic analysis.The findings showed the division of discourse on migration were more complicated than merely in favour and against immigration. Interestingly, they also exhibited the shift in the British debate from benefits and drawbacks of immigration to the reciprocity of migration policies in the future relations between the United Kingdom and the European Union.
Salvatore Fp Barillà, Alberto Pellicanò
Studia z Polityki Publicznej; doi:10.33119/kszpp/2020.4.7

Abstract:
In Southern European countries, the regularization of irregular migrants has been largely used in the past as ex post control policy measure, blamed by several scholars as an emergency remedy for the lack of systematic working immigration policies (Baldwin-Edwards, 1999; Finotelli & Sciortino, 2009). Nonetheless, COVID-19 pandemic and its impact on the essential agricultural chains and elderly homecare led countries like Portugal and Italy to adopt an unprecedented comprehensive regularization, in terms of numbers of people involved and modalities. Prima facie similar in the approach, the two legislations may entail not only different bureaucratical implications, but also different rational, as different are the political and the socio-economic environments behind. The aim of the article is to compare the two emergency legislations on a synchronic dimension. Through the analysis of primary and secondary sources, the article will compare the different approaches of Italy and Portugal in addressing the policy problem after the start of COVID-19 pandemic. As two Southern EU Member States with different views on immigration policies, Italy and Portugal represent an interesting case study to investigate. The article will benefit from an interdisciplinary approach, addressing the issue combining both legal and political literatures. Ultimately, the article will try to assess if the current measures are in line with the regularization policies that have been adopted in the past decade.
Back to Top Top