Law. Human. Environment

Journal Information
ISSN / EISSN : 2663-1350 / 2663-1369
Total articles ≅ 231
Filter:

Latest articles in this journal

Krasnova Yuliia, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.005

Abstract:
У статті піднято питання про потребу введення в юридичний обіг терміну «екологічний облік», який в економічних науках існує з 70-х років ХХ століття, а в еколого-правовій науці – під назвою «державний облік в галузі навколишнього природного середовища». Що стосується вітчизняного законодавства, то в ньому відсутня об’єднуюча для багатьох видів кадастрів, реєстрів, регістрів, звітів та ін. відомостей екологічного характеру назва. Встановлено, що в системі вітчизняного законодавства правовому регулюванню, в рамках окресленої тематики, підлягають кадастри природних ресурсів, облік шкідливих для навколишнього природного середовища об’єктів, облік шкідливих для навколишнього природного середовища речовин, а також фактори шкідливого впливу на навколишнє природне середовище (хімічні, фізичні, біологічні). Нажаль, багато з таких облікових даних є закритими, неповними або взагалі відсутні. В той-же час, на міжнародному та європейському рівні ці процеси стрімко розвиваються і сьогодні вже відзначається потреба у розширенні таких даних, шляхом включення у відповідні облікові ресурси інформації і про видані дозволи на використання природних ресурсів, сплату екологічних платежів, штрафів, виготовлення екологічно безпечної продукції і т. ін. На підставі цього висувається пропозиція про потребу систематизації вітчизняного законодавства про екологічний облік, шляхом розробки і прийняття спеціального нормативно-правового акту, який би відповідав міжнародним та європейським вимогам у цій сфері. Виноситься також пропозиція щодо потреби у трансформації положень статей 23 та 24 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» шляхом їх об’єднання та розширення змісту, включенням усіх видів екологічного обліку. З’ясовано, що Україна вже розпочала процеси адаптації законодавства з цього питання, зокрема, шляхом встановлення вимог цифровізації усіх екологічних даних, тобто створення єдиної екологічної електронної платформи, яка сьогодні знаходиться лише на початку свого формування. Ключові слова: екологічний облік, кадастри, реєстри, регістри, цифровізація, систематизація законодавства
Yara Olena, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Stasiuk Nadiia
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.016

Abstract:
В реаліях сьогодення питання протидії та запобіганню домашньому насильству має вкрай важливе значення, оскільки велика кількість жінок та дітей стають жертвами такого насильства, хоча трапляються випадки домашнього насильства і щодо чоловіків. У даній роботі було розглянуто питання щодо проблематики ролі органів прокуратури в запобіганні та протидії домашньому насильству. Також досліджено проблеми законодавчого врегулювання прокурорської діяльності в системі запобігання та протидії домашньому насильству. В процесі написання роботи було застосовано метод аналізу та синтезу, емпіричний метод та метод порівняння. І, дійсно, вірно підмічено в темі цієї статті, що це є все ж таки проблемою. В першу чергу через те, що нормами діючого законодавства чітко не врегульовано якими ж діями прокурори можуть запобігати чи протидіяти домашньому насильству, адже в їх повноваження входить безпосередньо процесуальний супровід таких кримінальних справ, тобто після того як таке насильство вже відбулось. На нашу думку, щоб органи прокуратури могли ефективно запобігати та протидіяти домашньому насильству пропонуємо внести зміни у статтю 131-1 Конституції України, яка визначає функції прокуратури в цілому, та прокурора зокрема. Доцільним вбачається доповнити цю статтю частиною, яка б надавала право органам прокуратури здійснювати превентивні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Дослідження, проведені в даній роботі, можуть лягти в основу законотворчої діяльності при прийнятті змін до законодавчих актів, які регулюють правовідносини в сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Ключові слова:орган прокуратури, прокурор, прокуратура, домашнє насильство, насильство проти жінок, насильство проти дітей, запобігання насильству, протидія насильству
Horislavska Inna, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.012

Abstract:
Agricultural insurance is a prerequisite for the existence of agriculture, especially for agricultural countries. The present time poses serious climatic, economic, and biological challenges to agricultural production. Insurance should become a tool that will help to balance the risks between all participants in agricultural insurance relations. Insurance should reduce the negative impact on agricultural production and living standards in the country. In the article on the basis of analysis of normative-legal acts, regulating the procedure of agricultural animals insurance the problematic issues are investigated and the ways of elimination of collisions in legal regulation of this type of insurance are offered. The problems of determining the list of animals subject to compulsory insurance are investigated and solutions are proposed. The question of legal expansion of the range of insurance risks for insurance contracts of animals in the framework of the Law of Ukraine «On peculiarities of insurance of agricultural products with state support» is analyzed. The proposed additions to the regulatory and legal acts in the field of insurance of breeding animals will lead to the harmonization of relevant legislation, as well as improve awareness of breeding animals for regulatory authorities, consumers of relevant products and insurers. Keywords: insurance, compulsory animal insurance, breeding animal insurance, insurance risk, insurance of agricultural products with state support
Deineha Maryna, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Marinich Volodymyr
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.004

Abstract:
The article is devoted to the study of scientific approaches to the characteristics of the objects of natural resource relations. Theoretical positions of the representatives of legal science on the definition of the concept of natural resources as objects of natural resource legal relations, the separation of their legal features are revealed. Scientific approaches to the legal nature of climatic resources and their place in the modern system of natural resource legal relations are analyzed. Natural resource relations consist of the use and reproduction of natural resources or their properties (for example, the potential energy of water, which is converted into electricity, water surface for water transport, the properties of atmospheric air to contain and dissolve (reduce concentration) pollutants, the property of subsoil underground gas storage facilities, etc.). Climatic resources are called inexhaustible natural resources, which include solar energy, moisture, wind energy, etc. and are determined by the peculiarities of the climate. The use of certain properties of climatic resources as, first of all, alternative energy sources is extremely important. Climatic resources in most of Ukraine are favorable for the development of alternative energy. However, the current state of legal regulation of activities aimed at ensuring the rational and efficient use of climate resources needs to be improved. Keywords: natural resource law, natural resource legal relations, natural resources, climatic resources, climate
Svitlychnyy Oleksandr, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Sulim V.V, Judge Of The Northern Commercial Court Of Appeal
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.010

Abstract:
In the process of building the rule of law, one of its most important criteria is the creation of a fair, transparent and efficient judiciary. The essential need for radical changes in the judiciary and the reform of its individual institutions is a matter of time. The main goal of judicial reform in Ukraine should be to create legislative and organizational conditions for the establishment of an independent, efficient and accountable judiciary in Ukraine, which will be trusted by society. Judicial and legal reform in Ukraine is comprehensive and involves amendments to the Constitution of Ukraine, legislation on the judiciary and the status of judges, reform of related institutions (prosecutor's office, bar, law enforcement agencies), as well as improving procedural legislation and legislation governing enforcement. court decisions. In particular, the article emphasizes that legislative changes have been made to the Commercial Procedural Code of Ukraine, initiated new forms of commercial litigation, one of the forms of commercial litigation is simplified litigation, which is designed to consider minor cases, cases of minor complexity and other cases for which priority is given. quick resolution of the case. Along with the simplified procedure and procedures for litigation, the introduction of this form of litigation has revealed certain shortcomings of such regulations. Keywords: commercial litigation, insignificant cases, legislation, shortcomings, procedure
Svitlychnyy Oleksandr, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.011

Abstract:
In recent years, Ukraine has received not only new legislation, a new regulator, but also a new National Intellectual Property Authority. On the initiative of the Ministry of Economy of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine 13.10.2020 № 1267-r, in pursuance of subparagraph 1 of paragraph 7 of section II «Final and transitional provisions» of the Law of Ukraine of 16.06.2020 № 703-IX «On Amendments to Certain Laws of Ukraine on the Establishment of a National Intellectual Property Authority» determined that the state enterprise «Ukrainian Institute of Intellectual Property» performs the functions of the National Intellectual Property Authority. Given that the state structures considered six options for the formation of a new national body, the definition of a temporary state enterprise «Ukrainian Institute of Intellectual Property» as the National Intellectual Property Authority, on the one hand was the best solution, and on the other, the intellectual property protection system to some laws of Ukraine on the establishment of a national intellectual property body, has undergone significant changes, which could not affect the entire system of intellectual property protection in the state. Keywords: intellectual property, legislation, reorganization, national authority, system, structure
Kovalova Svitlana, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.017

Abstract:
У статті проаналізовано запропонований до обговорення новий Кримінальний кодекс України. Зосереджено увагу на напрямках реформування системи кримінальної юстиції. З’ясовано, що запропонований до розгляду ККУ спрямований на захист інтересів потерпілих, передбачено, що він має бути зручним у користуванні. У проекті зафіксовано, що новий Кримінальний кодекс та його застосування мають відповідати рішенням Європейського суду з прав людини щодо України. Встановлено, що в проекті ККУ передбачена відповідальність для посадовців за невиконання рішень ЄСПЛ. У результаті аналізу перспективного законодавства з питань кримінальної відповідальності зроблено висновок про обрання правильного вектору реалізації основної ідеї нового КК – забезпечення справедливості у сфері кримінальної юстиції на нових засадах, класифікації правопорушень виходячи з виду заподіяної шкоди та встановлення типових санкцій, визначення співвідношення між тяжкістю кримінальних правопорушень за об’єктивним критерієм, уніфікація обставин, які підвищують або знижують ступінь тяжкості, ліквідація прогалин. Ключові слова: проєкт Кримінального кодексу України, розрахункова одиниця, психоактивна речовина, ступінь тяжкості, формула кваліфікації, реституція
Havrysh Nataliia, National University of Odessa Law Academy, Slepnova K.V.
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.002

Abstract:
Розглянуто питання правового регулювання інформаційного забезпечення про ґрунти. Надається характеристика великомасштабним дослідженням ґрунтів в Україні, які були проведені впродовж 1957–1961 рр. Встановлено причини не відповідності наявної інформації щодо структури і стану ґрунтового покриву. Обґрунтовано, що дані оцінки впливу на довкілля екологічного моніторингу, обстеження ґрунтів, кадастрової документації, інших можуть бути джерелами екологічної інформації. На основі проведеного правового аналізу зроблено висновок, що в проекті закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» необхідно закріпити, що документована інформація про стан ґрунтів та здійснювані заходи щодо охорони ґрунтів має бути відкритою, загальнодоступною, оскільки є такою, що становить суспільний інтерес, за винятком інформації, яку зачислено до категорії інформації з обмеженим доступом. Ключові слова: земля, ґрунт, ґрунтовий покрив, землекористування, охорона ґрунтів, інформація про ґрунти, обстеження ґрунтів, моніторинг, кадастрова документація
Klymenko Kyrylo, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.018

Abstract:
У статті наданий аналіз можливості посилання сепаратистськими утвореннями в Україні на принцип самовизначення народів, як обґрунтування своєї діяльності. Розглянуті мінімально необхідні критерії правових підстав для самовизначення, серед яких: наявність ефективного зв’язку суб’єкта самовизначення із певною територією; наявність самого суб’єкту тобто народу (етносу), який претендує на самовизначення; і визнання міжнародним співтовариством такого потенційного суб’єкта носієм права на самовизначення. Щодо зв’язку з територією в доктрині міжнародного права і практиці за будь-яким етносом визнається право на культурно-національне самовизначення на певній території. Це право обмежується загальними інтересами всього народу держави, який полягає в безумовному збереженні недоторканності й цілісності її території. Щодо наявності самого суб’єкта самовизначення, то народом визнається історична спільність людей, яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями мови, культури і психічного складу (ментальність), а також усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших через свідому самоназву. Водночас діаспори та мігранти мають підпорядковуватися законам країни проживання на праві громадянства чи праві постійного проживання. Щодо визнання суб’єкта самовизначення міжнародним співтовариством, то ними визнаються ті, що перебувають під колоніальним пануванням, окупацією іноземною державою чи щодо яких проводиться політика расизму. Отже, міжнародне право не захищає сепаратистські рухи, метою яких є сецесія, якщо вони не відповідають цим ознакам. Це означає, що сепаратистські утворення в Україні не мають права на сецесію, а за методами діяльності є терористичними організаціями. Ключові слова: народ, міжнародне визнання, право на самовизначення, сецесія, територія
Hafurova Olena, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Siuiva Iryna, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Law. Human. Environment, Volume 12; https://doi.org/10.31548/law2021.04.001

Abstract:
The article is devoted to some legal aspects of the development of gastronomic tourism in Ukraine. It provides analysis on the condition and prospects of legislative support for the development of gastronomic tourism in Ukraine. It provides research on the peculiarities of providing services in the field of gastronomic tourism by private farms. The problem of legal regulation of registration of facilities for the production and / or circulation of food by persons who provide food to tourists is raised. It is concluded that the provisions of the Law of Ukraine «On Basic Principles and Requirements for Food Safety and Quality» regarding the registration of such facilities do not apply to owners of personal farms. Keywords: gastronomic tourism, rural green tourism, personal farm, provision of services, food, market operator
Back to Top Top