Ukrainian Journal on Library and Information Science

Journal Information
ISSN / EISSN : 26167654 / 26178427
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 28
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Victoria Bondarenko
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 78-95; doi:10.31866/2616-7654.4.2019.187824

Abstract:
У статті досліджено технологічні та соціокомунікаційні передумови функціонування та розвитку мобільних сервісів, які стають невід’ємною складовою сучасного суспільства. Доведено, що розвиток бездротових технологій передачі даних та збільшення швидкості передачі інформації призвів до активного використання мобільних пристроїв, інтенсивне поширення яких спостерігається протягом останніх років у всьому світі.Виявлено, що вдосконалення мобільного зв’язку, а також зниження ціни на його використання є важливою передумовою поширення мобільних сервісів. Встановлено тенденцію до зростання попиту серед користувачів на доступ до швидкісного інтернету. Висвітлено рівень проникнення мережі інтернет в Україні та кількість активних користувачів мобільного інтернету.Обґрунтовано, що важливою передумовою появи мобільних сервісів є швидке та постійне вдосконалення мобільних телефонів (смартфонів) та їх можливостей. Зростаюча популярність смартфонів актуалізує та стимулює розвиток мобільних сервісів, серед яких чільне місце займають мобільні застосунки. Доведено, що використання різноманітних застосунків розширює форми доступу до інформаційних ресурсів, суттєво впливає на обсяг та швидкість передачі даних, та, в свою чергу, виступає однією з умов функціонування мобільних сервісів.Розкрито сутність та передумови формування цифрових компетентностей у контексті розвитку глобального тренду цифрової трансформації суспільства та активізації використання мобільних сервісів. Визначено роль освіти в цьому процесі. Обґрунтовано необхідність постійного розвитку цифрових компетентностей, формування...
Tetiana Novalska
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 68-75; doi:10.31866/2616-7654.4.2019.187821

Abstract:
У статті розкрито досвід структурної та когнітивної трансформації навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» (БІО), що викладається для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Проаналізовано формування та змістове наповнення її в різні історичні періоди. Доведено, що в сучасних умовах стрімкого технічного і технологічного розвитку, запровадження новітніх носіїв інформації, утворення єдиного інформаційного простору тематичне та змістове наповнення курсу значно розширюється, що потребує його трансформації. Запропоновано запровадити в інваріантну частину навчального плану дисципліну «Інформаційний сервіс», в якій обслуговування розглядається як феномен культури комунікації, навігаційно-пошукова діяльність, що здійснюється в єдиній інформаційній системі. Це зумовлено також тим, що інформаційний сервіс, поряд з іншими видами обслуговування (транспортний сервіс, енергетичний, медичний, торговельний, культурно-освітній тощо) розвивається найбільш потужними темпами, він є домінуючим в умовах інформатизації суспільства. Обґрунтовано доцільність включення дисципліни «Бібліотечно-інформаційний сервіс» в інваріантну частину навчального плану та викладання її для спеціалізації «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності». При засвоєнні курсу студенти ознайомляться з особливостями організації обслуговування в різних типах бібліотек, сучасними технологіями, традиційними та інноваційними формами популяризації інформаційних ресурсів і послугбібліотек...
Yan Peng
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 56-65; doi:10.31866/2616-7654.4.2019.187819

Abstract:
Стратегія модернізації системи освіти в Україні зумовлює важливість дослідження питань створення ефективної інфраструктури, здатної активно сприяти діяльності закладів вищої освіти. У цьому контексті дослідження системи академічних бібліотек економічно розвинених країн, однією з яких є Китай, сприяє розвитку і взаємозбагаченню практики функціонування книгозбірень в освітньому просторі.Стаття присвячена висвітленню особливостей формування системи бібліотек закладів вищої освіти Китайської Народної Республіки та дослідженню напрямів їхнього функціонування в цифровому просторі. Проаналізовано основні етапи модернізації університетів Китаю та створення їхньої інформаційної інфраструктури. Акцентовано на діяльності кращих академічних бібліотек відповідно до «Проекту 211» та «Проекту 985».Доведено, що система академічних бібліотек Китаю перебуває на етапі потужної модернізації техніко-технологічних та сервісних напрямів діяльності. Визначено критерії її ефективності. Розглянуто завдання та напрями модернізації діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Представлено порівняльну характеристику співвідношення фінансових показників витрат на друковані та електронні ресурси провідними академічними бібліотеками Китайської Народної Республіки.Обґрунтовано визначальний вплив держави на формування та підтримку розвитку цифрового інформаційно-освітнього простору Китаю. Окреслено напрями інноваційного розвитку системи академічних бібліотек КНР, серед яких: формування комфортного інформаційного середовища; активне проектування та розбудова нових приміщень, оснащених новітньою технікою...
Tetiana Hranchak, Taisiia Skiter
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 36-55; doi:10.31866/2616-7654.4.2019.187817

Abstract:
Сьогодні бібліотечні інституції в Україні переживають кризовий стан, обумовлений комплексом причин техніко-технологічного, сервісно-методичного, фінансового, організаційно-управлінського характеру. Одним зі шляхів подолання негативних тенденцій у розвитку вітчизняних бібліотек, посилення їх конкурентоспроможності є впровадження в бібліотечну діяльність інтернет-маркетингу як системного підходу просування продуктів і послуг бібліотеки.Стаття присвячена визначенню характерних особливостей здійснення інтернет-маркетингу бібліотеками України. Інтернет-маркетинг розглядається як сукупність інструментів і напрямів діяльності установи, починаючи від дослідження середовища (ринку і суб’єктів ринкових відносин у мережі інтернет) і закінчуючи просуванням інтернет-брендів і налагодженням системи їх обслуговування.На основі застосування системного методу, який обумовив розгляд окремих видів бібліотечної діяльності, продуктів і послуг із позицій інтернет-маркетингу як системи, методів аналізу контенту, включеного спостереження, експерименту охарактеризовано підходи до реалізації інтернет-маркетингу в діяльності бібліотек України.Виявлено використання бібліотеками України лише деяких інструментів інтернет-маркетингу в рамках реалізації окремих напрямів маркетингової діяльності. Основними онлайновими маркетинговими комунікаціями, які сьогодні використовуються бібліотеками України, є бібліотечні сайти, представництва бібліотек у соціальних мережах, меншою мірою онлайнові і традиційні ЗМІ. За допомогою масмедіа бібліотеками проводяться кампанії з ребрендингу, оновлення іміджу установ,...
Yuriy Stolyarov
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 10-19; doi:10.31866/2616-7654.4.2019.187812

Abstract:
Представлена стаття присвячена розгляду двох питань: культури ведення наукової дискусії і аргументам за і проти теорії про усний документ у сучасному документознавстві.На основі аналізу основних тез, викладених у статті «Про «лівий» і «правий» ухили в російському документознавстві» (2019), розкриваються і зазнають критики основні теоретичні тези Є. О. Плешкевича. Виражається незгода з фактом існування яких би то ні було ухилів у документології. Відзначається, що розширене розуміння документа, як і документософське його трактування, свідчать лише про наявність різних поглядів на те чи інше наукове питання. Відстоюється теза щодо права вченого на власне бачення предмета документології і відсутність у нього права вважати ухильниками незгодних із собою.Приписування ухилів передбачає, що йде прямим неухильним курсом тільки сам критик, самовільно перебравши на себе право розглядати інших, як ухильників з правильного шляху. Показано, що фактично критика Є. О. Плешкевича безпідставна і до того ж суперечлива у своїй суті.Наводяться додаткові аргументи на користь поняття «усний документ», всезагальної властивості конвенційності документа, необхідності розробляти загальну теорію документа. Висвітлюються сучасні наукові погляди на питання усного документування. Підкреслюється правова спроможність статусу усного документа, відома з часів римського приватного права, яким виокремлювались вербальні і літеральні (письмові) договори. Констатується юридична сила усних угод і договорів.Обґрунтовується позиція, згідно з якою предмет документології виводиться за рамки області бібліотекознавства та бібліографії, а...
Natalia Hrudinina, Inna Lobanovska
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 22-35; doi:10.31866/2616-7654.4.2019.187815

Abstract:
Стаття присвячена розкриттю особливостей відображення в ІПС освітянських бібліотек документів персонального характеру засобами УДК з урахуванням інформаційних запитів користувачів та їх задоволення.Висвітлено особливості систематизування за УДК документів персонального характеру для їх багатоаспектного представлення в інформаційно-пошукових системах освітянських бібліотек. Визначено, що цілісного дослідження розвитку елементів сучасного довідково-пошукового апарату бібліотек у персонологічному аспекті до сьогодні не здійснено, і відображення персоналій залишається однією з найбільш складних проблем бібліотекознавства.На основі застосування теоретичних (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, аналогія, екстраполяція) та емпіричних (спостереження, опитування, вивчення продуктів діяльності досліджуваних, вивчення й узагальнення досвіду діяльності, експеримент) методів дослідження з’ясовано, що підвищення попиту на інформаційні продукти персонального змісту зумовлено розширенням міжнародного співробітництва, яке передбачає зв’язки і контакти на персональному рівні, зростанням особистісного потенціалу науки і культури, сталим інтересом до людини як об’єкта наукового аналізу. Особливу увагу приділено оцінюванню спадщини відомих постатей, які закладали фундамент національної та світової науки, освіти і культури, ставали рушійною силою процесу становлення й розвитку суспільства.Подано детальну характеристику змісту поняття «персоналія». Наголошено на потребі методичного розв’язання такого питання, як вибір основного місця документа про осіб, відомих у багатьох галузях науки...
Галина Салата
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 10-18; doi:10.31866/2616-7654.3.2019.169662

Abstract:
Реалізація принципу соціальної справедливості у сучасних умовах стає об’єктом глибокого теоретичного розгляду у межах бібліотекознавства та інформаційних наук. Метою статті є аналіз концепції соціальної справедливості у бібліотекознавстві та інформаційних науках. Методологічною основою дослідження виступили діалектичні ідеї про взаємозв’язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення соціальних об’єктів, інтерпретаційна дослідницька парадигма, інтегративний антропологічний підхід. Описовий і трансдисциплінарний методи дозволили синтезувати результати досліджень, отриманих фахівцями у різних галузях знань. Боротьба з соціальною ексклюзією, імплементація принципу соціальної справедливості за умов збільшення розриву між бідними та багатими стає нагальною потребою сучасних бібліотек. Для успішної інтеграції у суспільство майбутнього публічні бібліотеки мають трансформуватися у своєрідні міжкультурні клуби, платформи для вільного спілкування та обміну думками, стати культурними осередками своїх громад. Бібліотеки ХХІ століття перетворюються на серйозних гравців у сфері глобалізації – вони інтегруються у більш широкий соціально-політичний, економічний і культурний контексти. Наукова новизна отриманих результатів полягає у здійсненні аналізу концепції соціальної справедливості у бібліотекознавстві та інформаційних науках, а також в обґрунтуванні доцільності її використання в умовах сьогодення. Викладені у статті положення і зроблені висновки можуть бути використані під час розробки інноваційних стратегій розвитку бібліотек.
Tetiana Granchak
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 20-35; doi:10.31866/2616-7654.3.2019.169663

Abstract:
Стаття присвячена розгляду ключових векторів розвитку бібліотечної справи в Україні в умовах становлення інформаційного суспільства, висвітленню трансформації комунікативної функції бібліотек як провідної в реалізації бібліотеками свого суспільного призначення в середовищі покоління Z. Підкреслено необхідність у контексті впровадження спеціальності «інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і розробки стандартів із забезпечення підготовки кадрів для галузі гармонічного поєднання технологічного та гуманітарного (соціокультурного) компонентів у розвитку бібліотечної справи. Обґрунтовано трансформацію комунікаційної функції бібліотек у бік зміщення акцентів із забезпечення з’єднання користувача з потрібним йому документом або інформацією (технологічний аспект) до створення сприятливих умов для налагодження комунікації по лінії «користувач – користувач» (соціокультурний аспект). Посилення комунікативного компонента розглянуто в контексті актуалізації завдання організації середовища управління знаннями як передумови формування спільноти практики, коли в процесі комунікації відбувається інтенсивний обмін знаннями та генерування нової інформації та знань. Висвітлено різні перспективні форми бібліотечної діяльності, спрямовані на формування умов для взаємодії користувачів і спрямування їх активності в бік творення. На основі аналізу проектів Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» обґрунтовано затребуваність у користувачів формування бібліотекою просторів...
Victor Siedykh
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 44-53; doi:10.31866/2616-7654.3.2019.169667

Abstract:
У статті йдеться про бібліотеки та читальні Комітетів піклування про народну тверезість. в історії бібліотечної справи України ця проблематика досліджується, але потребує продовження як на всеукраїнському, так і на регіональному рівні. Метою статті є висвітлення та обґрунтування бібліотечної діяльності Комітетів на території Харківської губернії на зламі ХІХ–ХХ ст. Такий аспект дослідження автор запропонував уперше. Висновки дослідження побудовані на використанні системно-історичного підходу, історичного методу, аналізі документів, опублікованих у виданнях кінця ХІХ – початку ХХ ст., які становлять його джерельну базу. Автор робить висновки про те, що бібліотеки Комітетів слід вважати особливим типом народних книгозбірень, завданням яких була антиалкогольна пропаганда.
Natalya Kobyzhcha
Ukrainian Journal on Library and Information Science pp 36-43; doi:10.31866/2616-7654.3.2019.169666

Abstract:
Мета статті – виявити специфіку електронних документів у системі сучасних бібліотечних фондів. Методологія дослідження спирається на загальнонаукові методи пізнання, у тому числі системний підхід, який посприяв аналізу електронного документа як невід’ємної частини бібліотечної справи, фондів та електронного документного простору, як системи загального порядку; застосовано теоретико-емпіричні методи – абстрагування, аналогія, аналіз, дедукція, індукція, редукція та синтез. Наукова новизна. Досліджено специфіку електронних фондів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку бібліотечної діяльності; проаналізовано різноманітні аспекти формування фондів електронних документів та електронних бібліотек як невід’ємного компонента бібліотечного фонду ХХІ ст.; уточнено поняття «електронний документ», «електронний фонд», а також відмінності електронного фонду бібліотеки від електронної бібліотеки. Висновки. Визначено специфіку електронних документів як форми, що з’явилася в результаті синтезу документного різноманіття та комп’ютерних технологій і наділена властивостями документа, спільними з класом технотронних документів, зі специфічними загальними властивостями, і, водночас, особистісними видовими ознаками. Виявлено, що розширення та доповнення електронного фонду бібліотеки на сучасному етапі – один із пріоритетних напрямків діяльності вітчизняних бібліотек, як на місцевому, так і на національному рівні, що відбувається у межах створення єдиного інформаційного простору та надання інформації в національних та міжнародних інформаційних системах, згідно з Державною цільовою...
Back to Top Top