Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-2674 / 2617-4049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 57
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Yurii Harmash, Yuliia Zubko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 118-133; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202672

Abstract:
Бакалаврський фотопроєкт «Миттєвість»
Hanna Chmil
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 150-152; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202688

Abstract:
Навчальний посібник О. М. Москаленко-Висоцької становить собою концептуально-цілісне наукове осмислення основ продюсерської діяльності в сучасних кіно-телепроцесах.Актуальність та цінність посібника зумовлюється найперше тим, що він спрямований на підготовку студентів факультету кіно і телебачення КНУКіМ до майбутньої практичної, творчої та виробничої співпраці з кіно-телепродюсерами, які є ключовими фігурами в забезпеченні процесу кінотелепродукування.
Yurii Harmash, Yevhenii Kershkov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 134-149; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202687

Abstract:
Бакалаврський фотопроєкт «Панельний трафарет»
Kostiantyn Hrubych, Alla Hychka
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 20-28; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202650

Abstract:
Мета дослідження – визначити особливості та квінтесенцію конфлікту у драматургії, проаналізувати у теоретичному аспекті дефініції: дія-протидія та яке займає місце у кінематографі та літературі. Окрім того, з’ясувати, з яких причин зароджується зовнішній конфлікт та чим відрізняється від внутрішнього. Методологія дослідження побудована на системному підході, який полягає у дослідженні конфліктології у кінематографі. Для цього використовувались емпіричні та теоретичні методи дослідження. Наукова новизна. Уперше досліджено драматичний конфлікт у сучасному кінематографі з використанням емпіричних та теоретичних методів дослідження, а також проаналізовано різні рівні конфліктів у кінематографі та мистецьких творах і визначено їх особливості. Висновки. З’ясовано особливості конфлікту у драматургії, значення у кінематографі та літературі досліджуваної дефініції. За допомогою емпіричних та теоретичних методів дослідження з’ясовано, як створюється драматичний конфлікт у мистецьких творах та детально розглянуто класифікацію конфліктології у соціумі.
Serhii Horevalov, Iryna Rud
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 103-117; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202669

Abstract:
Чорнобильська трагедія сколихнула світ наприкінці минулого століття, проте її наслідки людство відчуватиме на собі ще сотні років. Мистецтво завжди відгукується на нові історичні події, стаючи тим дзеркалом, у якому відображається реакція людства на все, що відбувається довкола. Ніхто не боїться невидимого ворога, хоч прекрасно знає, що не зможе від нього втекти.Цей невидимий ворог із року в рік завдає удару по занедбаним населеним пунктам у зоні відчуження. Саме на фотографіях катастроф стає чітко зрозуміло, що в житті абсолютно в кожному аспекті дух превалює над матерією, сенс – над формою, настрій – над зовнішньою оболонкою.
Oleksandr Bezruchko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 153-154; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202690

Abstract:
Монографія «Режисерське вирішення екранного твору» підготовлена на факультеті кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв видатним українським кінорежисером, заслуженим діячем мистецтв України, професором, завідувачем кафедри кіно-телемистецтва, керівником секції режисури кіно і телебачення Р. Н. Ширманом.Безсумнівною перевагою нової книжки Романа Натановича Ширмана є ґрунтовне дослідження надважливих елементів режисерської майстерності. Адже, за свідченням видатних майстрів кіно, саме цей етап роботи режисера над екранним твором стає одним з вирішальних для майбутнього успіху чи невдачі екранного проекту.
Kateryna Stepanenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 92-102; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202666

Abstract:
Мета статті полягає у вивченні історіографічних джерел за проблематикою поетичного кіно радянського періоду, коли УРСР (Українська Радянська Соціалістична Республіка) входила до складу об’єднаної державно-політичної формації – СРСР (Союзу Радянських Соціалістичних Республік). Методологія дослідження дозволила використати наступні методи: історичний, абдуктивний (пізнавальний), системний, порівняльно-аналітичний. Новизна отриманих результатів полягає у комплексному обґрунтуванні наукових положень щодо історіографічних джерел за проблематикою поетичного кіно радянського періоду, який характеризувався наявністю жорсткої авторитарної цензури. Висновки. Досліджено історіографію періоду, розгляд проблеми представлено великою кількістю кінознавчих робіт, також було доведено, що поетичність більшості кіноробіт досягалася завдяки різноманітним стилістичним елементам. Практичне значення одержаних результатів зумовлене можливістю використання фактичного історичного та методологічного матеріалу для всебічного осягнення проблем вітчизняного кінознавства середини ХХ століття.
Serhii Honcharuk, Oleksii Provolovskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 83-91; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202664

Abstract:
Мета дослідження – вивчення постановчої реальності, яка формується у документальному кіно, на основі теоретичних аспектів відображення реальності. Методологія дослідження ґрунтується на реалізації пошукового методу; порівняльному аналізі існуючих концептів, пов’язаних з механізмами проявів реальності у документальному кіно; також ми використали описовий метод для деталізації існуючих сучасних механізмів формування реальності у документальному кіно у ХХІ столітті. Наукова новизна полягає у тому, що викладені матеріали не лише систематизують, але й поглиблюють існуючі уявлення про документальний кінематограф з позиції інформативної реалістичної домінанти, що конкретизує вектор галузі ХХІ століття з позиції побудови постановочної реальності. Висновки підкреслюють здійснену структуризацію провідних понять; здійснено теоретичний огляд наукової літератури, що допоміг визначити проблемні галузі документальної реальності як чинника формування не лише культурної одиниці, але й маніпулятивної. Це дозволило визначити стратегію до вивчення механізмів проявів та смислів постановочної реальності у сучасному кінематографі, що ґрунтуються на відображенні різних тенденцій сучасних взаємин між кіно та глядачем.
Vasyl Kupriichuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 38-47; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202654

Abstract:
Мета статті полягає у розкритті пріоритетів та принципів державної культурної політики у добу національно-визвольної боротьби (1917– 1920 рр.) в контексті значення досвіду цієї політики та можливостей його імплементації в практику публічного управління сучасної України. Методологія дослідження визначається метою й поєднує у собі чотири основні методи – історичний, абдуктивний, системний та порівняльно- аналітичний, які в сукупності дозволили створити, на наш погляд, достатній методологічний комплекс для досягнення цілей роботи. Новизна отриманих результатів полягає в комплексному обґрунтуванні наукових положень про те, що саме національні пріоритети культурної політики були рушійною силою українського державотворення в 1917–1920 роках, які, з одного боку, значною мірою визначали напрям і характер державотворчих процесів, а з другого – знаходили своє втілення в потребах та цінностях значної частини українського населення. Висновки. Національні пріоритети державної культурної політики різних державних утворень в 1917–1920 рр. базувались на міцному національному ґрунті, характеризувались тяглістю базових підходів до розбудови основних сфер культурного життя, прагненням можновладців активізувати належні умови для гуманітарної самореалізації своїх громадян та повноцінного споживання ними наявних у соціумі духовних благ. Такий державно-управлінський підхід щодо розв’язання духовних проблем є сприйнятливим і для сьогодення, чим зумовлюється потреба критичного осмислення історичного досвіду щодо трансформацій різних складових культурної політики й врахування його в теперішніх умовах.
Halyna Kot, Maryna Masiuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 48-56; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202655

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати і узагальнити поняття феномену телеведучого у сучасному екранному дискурсі та методи, які впливають на створення впливового іміджу. За допомогою методів перевтілення визначити основні аспекти створення образу телеведучого у кадрі. Методологія дослідження створена на основі міждисциплінарного підходу, яку складають методологічні принципи і підходи мистецтвознавства. Також залучені синхронно-порівняльний та порівняльно-історичний методи для більш детального аналізу і вивчення процесів формування образу телеведучого. Наукова новизна полягає у тому, що досліджено і узагальнено поняття феномену телеведучого. Виявлено основні моменти створення впливового іміджу. З’ясовано перелік компетенцій, яким має відповідати телеведучий для створення успішного іміджевого образу. Висновки. На підставі аналізу виявлено, що стаття презентує нові підходи до створення іміджу телеведучого, порівнює їх між собою та структурує. Уточнено ключові поняття дослідження та визначено перелік професійних компетенцій. Досліджено фактор впливу іміджу телеведучого на аудиторію.
Back to Top Top