Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

Journal Information
ISSN / EISSN : 26172674 / 26174049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 57
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Yurii Harmash, Yuliia Zubko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 118-133; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202672

Abstract:
Бакалаврський фотопроєкт «Миттєвість»
Hanna Chmil
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 150-152; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202688

Abstract:
Навчальний посібник О. М. Москаленко-Висоцької становить собою концептуально-цілісне наукове осмислення основ продюсерської діяльності в сучасних кіно-телепроцесах.Актуальність та цінність посібника зумовлюється найперше тим, що він спрямований на підготовку студентів факультету кіно і телебачення КНУКіМ до майбутньої практичної, творчої та виробничої співпраці з кіно-телепродюсерами, які є ключовими фігурами в забезпеченні процесу кінотелепродукування.
Roman Shyrman, Daryna Syz
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 75-82; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202663

Abstract:
Мета роботи – дослідити особливості специфіки втілення задуму режисера в екранних творах. Методи дослідження. У ході дослідження, на основі аналізу наукових праць видатних режисерів та їх екранних творів, було сформовано принципи втілення задуму режисера. Системний підхід виявив проблеми пошуку виразності ідеї у фільмі. За допомогою синтезу було виведено особливі принципи впливу на глядача через режисерський задум екранного твору. Наукова новизна. На основі наукового дослідження, вперше було визначено особливі інструменти для втілення ідеї режисера, розкрито природу кіномови та жанрові особливості створення екранного твору. Висновки. У ході дослідження нами було зроблено певні висновки на основі системного підходу до вивчення природи кіно. З’ясовано, що у зв’язку з жанровими особливостями специфіки втілення режисерського задуму екранного твору, інструментами вираження ідеї може бути монтаж, відповідно до жанру екранного твору. А також, семіотичні образні засоби можуть стати ключем для втілення ідеї у фільмі. Отже, питання вирішення режисерського задуму у кіно є завжди актуальним як у документальному, так і в ігровому форматі.
Oleksandr Bezruchko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 153-154; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202690

Abstract:
Монографія «Режисерське вирішення екранного твору» підготовлена на факультеті кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв видатним українським кінорежисером, заслуженим діячем мистецтв України, професором, завідувачем кафедри кіно-телемистецтва, керівником секції режисури кіно і телебачення Р. Н. Ширманом.Безсумнівною перевагою нової книжки Романа Натановича Ширмана є ґрунтовне дослідження надважливих елементів режисерської майстерності. Адже, за свідченням видатних майстрів кіно, саме цей етап роботи режисера над екранним твором стає одним з вирішальних для майбутнього успіху чи невдачі екранного проекту.
Yurii Harmash, Yevhenii Kershkov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 134-149; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202687

Abstract:
Бакалаврський фотопроєкт «Панельний трафарет»
Kateryna Stepanenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 92-102; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202666

Abstract:
Мета статті полягає у вивченні історіографічних джерел за проблематикою поетичного кіно радянського періоду, коли УРСР (Українська Радянська Соціалістична Республіка) входила до складу об’єднаної державно-політичної формації – СРСР (Союзу Радянських Соціалістичних Республік). Методологія дослідження дозволила використати наступні методи: історичний, абдуктивний (пізнавальний), системний, порівняльно-аналітичний. Новизна отриманих результатів полягає у комплексному обґрунтуванні наукових положень щодо історіографічних джерел за проблематикою поетичного кіно радянського періоду, який характеризувався наявністю жорсткої авторитарної цензури. Висновки. Досліджено історіографію періоду, розгляд проблеми представлено великою кількістю кінознавчих робіт, також було доведено, що поетичність більшості кіноробіт досягалася завдяки різноманітним стилістичним елементам. Практичне значення одержаних результатів зумовлене можливістю використання фактичного історичного та методологічного матеріалу для всебічного осягнення проблем вітчизняного кінознавства середини ХХ століття.
Serhii Honcharuk, Oleksii Provolovskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 83-91; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202664

Abstract:
Мета дослідження – вивчення постановчої реальності, яка формується у документальному кіно, на основі теоретичних аспектів відображення реальності. Методологія дослідження ґрунтується на реалізації пошукового методу; порівняльному аналізі існуючих концептів, пов’язаних з механізмами проявів реальності у документальному кіно; також ми використали описовий метод для деталізації існуючих сучасних механізмів формування реальності у документальному кіно у ХХІ столітті. Наукова новизна полягає у тому, що викладені матеріали не лише систематизують, але й поглиблюють існуючі уявлення про документальний кінематограф з позиції інформативної реалістичної домінанти, що конкретизує вектор галузі ХХІ століття з позиції побудови постановочної реальності. Висновки підкреслюють здійснену структуризацію провідних понять; здійснено теоретичний огляд наукової літератури, що допоміг визначити проблемні галузі документальної реальності як чинника формування не лише культурної одиниці, але й маніпулятивної. Це дозволило визначити стратегію до вивчення механізмів проявів та смислів постановочної реальності у сучасному кінематографі, що ґрунтуються на відображенні різних тенденцій сучасних взаємин між кіно та глядачем.
Iryna Havran, Marian Botvyn
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 11-19; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202649

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати сучасне документальне кіно на вітчизняному ринку з позиції функціонування дискурсу кінематографа. Методологія дослідження базується на використанні наступних методів: історіографії – був використаний для огляду історії розвитку вітчизняного документального кіно; теоретико-методологічного аналізу, що полягав у вивченні ситуації, пов’язаної з трансляцією документальних кіноциклів на телебаченні; моніторингу – для вивчення спектру сучасної тематики документального кіно; соціологічне опитування – для окреслення існуючої думки глядача про сучасне документальне кіно. Наукова новизна полягає у тому, що вперше у науковій літературі здійснено систематизацію сучасних телеканалів, які сьогодні демонструють українське документальне кіно та телепроекти. Висновки. Станом на сьогодні, роль документалістики у кінематографі займає чільне місце та зростає кожен день. Це пояснюється формуванням українського ринку документального кіно та можливостями сучасників створювати реалістичні картини, що правдиво віддзеркалюють нашу історію. Подальші дослідження окресленої проблематики варто будувати на аспектах гібридизації жанру документального проекту та глибшому вивченні соціального ставлення до сучасного українського кінематографа.
Siarhei Venidziktau
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 57-64; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202656

Abstract:
Мета дослідження – аналіз діяльності аудіовізуальних, друкованих та інтернет-ЗМІ Китаю (КНР) в контексті пріоритетів державної інформаційної політики. Методологія дослідження представлена аспектним, концептуальним, процесним та прогностичним підходами. Наукова новизна дослідження полягає у встановленні стратегічних пріоритетів функціонування засобів масової інформації Китаю як ресурсу підтримки стабільності соціальної системи. Практичне значення одержаних результатів обумовлене можливістю застосування його результатів в інтересах вдосконалення національних моделей інформаційної політики. Висновки. Виявлено, що діяльність аудіовізуальних, друкованих та інтернет-ЗМІ, а також інформаційних агентств КНР, здійснюється в умовах «контрольованої інформаційної відкритості» і соціальної підтримки тиражованих ЗМІ ініціатив.
Vasyl Kupriichuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 38-47; doi:10.31866/2617-2674.3.1.2020.202654

Abstract:
Мета статті полягає у розкритті пріоритетів та принципів державної культурної політики у добу національно-визвольної боротьби (1917– 1920 рр.) в контексті значення досвіду цієї політики та можливостей його імплементації в практику публічного управління сучасної України. Методологія дослідження визначається метою й поєднує у собі чотири основні методи – історичний, абдуктивний, системний та порівняльно- аналітичний, які в сукупності дозволили створити, на наш погляд, достатній методологічний комплекс для досягнення цілей роботи. Новизна отриманих результатів полягає в комплексному обґрунтуванні наукових положень про те, що саме національні пріоритети культурної політики були рушійною силою українського державотворення в 1917–1920 роках, які, з одного боку, значною мірою визначали напрям і характер державотворчих процесів, а з другого – знаходили своє втілення в потребах та цінностях значної частини українського населення. Висновки. Національні пріоритети державної культурної політики різних державних утворень в 1917–1920 рр. базувались на міцному національному ґрунті, характеризувались тяглістю базових підходів до розбудови основних сфер культурного життя, прагненням можновладців активізувати належні умови для гуманітарної самореалізації своїх громадян та повноцінного споживання ними наявних у соціумі духовних благ. Такий державно-управлінський підхід щодо розв’язання духовних проблем є сприйнятливим і для сьогодення, чим зумовлюється потреба критичного осмислення історичного досвіду щодо трансформацій різних складових культурної політики й врахування його в теперішніх умовах.
Back to Top Top