Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

Journal Information
ISSN / EISSN : 26172674 / 26174049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 17
Filter:

Latest articles in this journal

Khrystyna Sichna
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 50-58; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170871

Abstract:Мета дослідження – виявити основні філософські категорії фільмів жаху, з’ясувати їх місце в системі сучасної наукової думки та окреслити принципи реалізації в жанровій структурі хорору. Методологія дослідження базується на застосуванні наступних методів: аналіз і синтез – для виокремлення певних частин загальної проблеми, їх вивчення та конструювання повного уявлення про предмет дослідження; комплексний підхід – для цілісного та різнобічного висвітлення теми, зокрема, пояснення, як обрані категорії реалізуються в жанровій структурі фільму жахів; історичний метод – для характеристики розвитку розуміння кожної категорії на різних етапах розвитку науки. Наукова новизна дослідження виникає внаслідок комплексного висвітлення проблематики в динаміці розвитку хорору і чіткій характеристиці основних категорій, зокрема «жах» і «страх», відносно їх реалізації в рамках фільмів жаху. До наукового обігу було введено нові дані про стрічки, що створені за канонами фільмів жахів. Набуло подальшого розвитку знання про жанроутворюючі елементи хорору – одного з основних жанрів у світовому кінематографі. Практичне значення дослідження полягає у його відкритості для використання в практичній діяльності теоретиків, істориків, режисерів, сценаристів та інших фахівців з питань кіномистецтва. Окрім цього, результати дослідження доцільно використовувати у процесі навчання спеціалістів різних галузей, пов’язаних з кіномистецтвом та культурологією. Висновки. У статті виокремлені категорії зла, жаху, страху, відрази та жорстокості як основні у жанровій структурі фільму жахів. З’ясовані відмінності між...
Vadym Skurativskyi, Oleksandr Okhida
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 42-49; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170870

Abstract:Мета роботи – на основі комплексного аналізу та наявних наукових праць та джерел дослідити систему функціонування українського авторського кінематографу 60–80-х років, тяжкі радянські часи пригнічення індивідуальності та духу українського народу як нації взагалі. З’ясувати відношення теорії авторського кінематографу до українського кіно радянського періоду. А також прослідкувати розвиток видатних українських діячів кіномистецтва та особливості їх творчого самовираження. Методологія дослідження базуеться на дослідах обумовлені проблемами та явищами сучасного екранного мистецтва, його розвиток та приналежність до світової культури. У процесі роботи для вирішення поставлених завдань застосовуються наступні методи: загальнонаукові, аналіз і синтез, а також філологічний, текстологічний, структурний, порівняльно-зіставний, порівняльно-історичний. Вивчення праць мистецтвознавчої бази про досягнення у українському та світовому кінематографі. Аналіз творчих робіт видатних українських режисерів, письменників, сценаристів, операторів та акторів. Наукова новизна полягає в тому, що особливості та прояви авторського кінематографу України 1960-1980х років повністью недосліджено, матеріали наукові праці мають багато свідчень про існування авторства в українському кіно, тому проаналізовано специфіку мистецтва цього періоду, а також зовнішні чинники які впливають на режисерів під час створення авторського твору. Проаналізовано правову систему періоду, та особливості авторського права в радянську епоху, з’ясовано вплив політичних та юредичних факторів на прояв авторської теорії в українському кіно...
Hanna Chmil, Anna Dudchenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 77-83; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170875

Abstract:Мета дослідження - виявлення умов формування творчої особистості видатного українського режисера, сценариста й оператора Юрія Іллєнка. Перехідний період, позначений глобалізацією, ціннісними пошуками й змінами, впливає і на переосмислення поглядів людства на культурні архетипи, які є втіленням першопочаткових уявлень в процесі культурної еволюції. Варто зазначити, що діалог культур постійно перебуває у бутті сучасної людини й постає засобом взаєморозуміння між культурами. Культура будь-якого народу – це живий організм зі своїми родовими особливостями, який зберігає пам’ять і традиції предків. Кожній культурі притаманний свій власний індивідуальний культурний код – культурне несвідоме, що визначається набором образів, які пов’язані з будь-яким поняттям у свідомості людини. Це те, що приховано від власного розуміння людини, але проявляється у вчинках. Методологія дослідження базується на системному підході, на основі якого проводився аналіз особливостей формування творчої особистості Ю. Іллєнка. Також були використані проблемно-історичний метод, описово-порівняльний підхід, методи аналізу: мистецтвознавчий, порівняльно-історичний, описовий. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі аналізу жанрово-тематичного та художньо-естетичного розмаїття творчого доробку Ю. Іллєнка було досліджено риси його творчої особистості. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що творчий доробок Ю. Іллєнка розглядається в контексті проблем національної специфіки як українського кіно, так і усього кінематографу в цілому. Висновки. Відповідно до поставленої мети було визначено, що...
Oleksandr Priadko, Mykola Mozhenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 99-107; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170879

Abstract:Мета дослідження – дослідити процес віртуалізації зображень в сучасних аудіовізуальних мистецтвах і їх поступову еволюцію в технології екранного живопису. Методологія дослідження полягає в аналізі технологій віртуалізації зображень в їх технологічному та естетичному аспектах. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в науковий дискурс введено поняття «віртуалізація зображення», а також докладно розглянуто як цей процес відбувається в сучасних аудіовізуальних мистецтвах. Висновки. Сьогодні кінематографісти отримали можливість працювати з віртуальним зображенням, створюючи візуальний ряд фільму з використанням нових технологій екранного живопису. Ці технології також почали застосовувати в театральних постановках, реаліті-шоу, відеоінсталяціях з використанням різноманітного кіно-відеопроекційного обладнання. Таким чином, глядач, який бачить зображення на екрані практично не може відрізнити реально відзняті об’єкти від згенерованих за допомогою комп’ютера. Така змікшована екранна віртуальна реальність є благодатним середовищем як для технологічних так і для естетичних пошуків митців.
Oleksandr Bezruchko, Kateryna Kostenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 92-98; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170877

Abstract:Мета дослідження – розглянути сучасний стан та тенденції розвитку українських ЗМІ в умовах бізнес-реалій, проаналізувати український медіаринок під впливом комерціалізації. Методологія дослідження полягає в застосуванні системно-аналітичного підходу щодо визначення тенденції розвитку українських ЗМІ в умовах бізнес-реалій, а саме за допомогою спеціальних методів та способів, схарактеризовано сучасне українське телебачення в умовах комерціалізації. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що чи не вперше розглянуто комерціалізацію ЗМІ, як фактор формування інформаційної політики телеканалу, його контенту і в результаті – вплив на формування суспільної свідомості; уточнено основні закономірності впливу бізнес–реалій на функціонування, інформаційну політику та контент українських медіа; з’ясовано комерційну складову сучасних медіа в процесі творення медіаконтенту та межі дотримання демократичних принципів мовлення; виявлено основні пріоритети та стратегії сучасного телевізійного продукту та деталізовано жанрово-стильову палітру медіа-індустрії України. Висновки. Зважаючи на те, що провідні ЗМІ суспільно-політичного спрямування належать державі або перебувають під впливом невеликої кількості фінансово- промислових груп, які є залежними від влади. Більшість ЗМІ заангажовані, не дають повної та об’єктивної інформації про політиків та значущі політичні події, не забезпечують комунікаційного діалогу між населенням та владою, а є інструментом маргіналізації та управління масами в руках можновладців.
Mihael Konstantinov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 67-76; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170873

Abstract:В статті проаналізовано генезис наукового підходу Ю. М. Лотмана до моделі комунікативного акту при сприйнятті витвору мистецтва. Вказано чинники, що вплинули на відмову від початкового погляду Ю. Лотмана на модель комунікативного акту (семіотичної моделі комунікації Р. О. Якобсона) і його звернення до поліглотичної моделі комунікативного акту. Ці зміни наукового підходу Юрія Лотмана відбулися під впливом ідей М. М. Бахтіна: діалогізм і поліфонізм у спілкуванні. Також в статті досліджено три комунікативні функції за Лотманом, які присутні в будь-якому художньому тексті. Наприкінці статті показано застосування поліглотичної моделі Лотмана в кінематографі, на прикладі «ефекту Кулешова». Таким чином, ми вказуємо на можливість застосування багатокутної моделі Лотмана в мистецтві.
Svitlana Kotliar, Nataliia Harkusha
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 84-91; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170876

Abstract:Мета дослідження – проаналізувати основні тенденції та принципи впливу розважального контенту на українського глядача. Методологія дослідження базується на застосуванні системно-комплексного підходу до розгляду даної проблеми, в рамках якої розглядається цілий спектр культурологічних, професійних та психологічних аспектів, які впливають на глядачів під час перегляду розважальних програм. Наукова новизна результатів полягає у детальному аналізі сучасних розважальних програм у медіапросторі України та виявленні основних тенденцій та принципів їх впливу на свідомість українських глядачів, які щоденно дивляться телебачення. Висновки. Отже, розважальні програми покликані заохотити глядачів до змін особистого життя та показу різних життєвих ситуацій, згідно з якими глядач розуміє власні помилки та переосмислює світ в цілому. Крім того, українські розважальні програми піднімають соціальні теми та прагнуть покращити життя населення в цілому, даючи їм правильний приклад для наслідування.
Iryna Gavran, Valeriia Dombrovska
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 8-14; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170850

Abstract:Мета дослідження – визначення головних теоретичних і практичних аспектів, які стосуються питання застосування методології М. Чехова у створенні сучасного драматургічного кінотвору, а також виявлення особливостей роботи актора над роллю в процесі створення образу персонажа.Методологія дослідження передбачає звернення до системно-аналітичного підходу щодо визначення цілей та стратегій наукового дослідження, а саме за допомогою спеціальних методів та засобів, схарактеризовано сутність і особливості використання власної методології у творчій діяльності відомого майстра кіно і театру М. Чехова. Наукова новизна дослідження полягає у тому, щоб на базі професійної техніки М. Чехова у межах заданої концепції створити образ персонажу в сучасному драматургічному кінотворі. Висновки. Відповідно до поставленої мети дослідження з’ясовано, що попри протилежність думок щодо виховання актора, майже всі дослідники акторського мистецтва сходяться в одному: будь-який професійний актор повинен мати технологічну базу. До неї входить володіння мовним апаратом, володіння голосом у драматичному вокалі, володіння тілом у пластичних етюдах і танцем та інші вміння, а саме: аналіз і розбір ролі, створення образу, побудова дієвої лінії персонажа, визначення надмети героя, пошук точних внутрішніх монологів та інше. У проведеному науковому дослідженні виявлено місце актора в аудіовізуальному творі та визначено, що актор водночас є і творцем, і інструментом свого мистецтва, і виконувані ним дії є матеріалом для створення образу персонажа. Також у ході дослідження було проаналізовано та схарактеризовано створення образу...
Olena Levchenko, Yuliia Lytvynenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 15-23; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170853

Abstract:Мета роботи – аналіз історичних та культурних факторів зародження, формування, еволюції та розробки професійних акторських технологій. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, культурологічного, структурно-функціонального та аналітичного методів при аналізі теоретичних праць мистецького напряму, предметне поле яких стосується майстерності актора. Наукова новизна роботи полягає в комплексному підході до поняття акторська технологія підготовки до ролі, як об’єкт гуманітарних досліджень, та культурологічного осмислення цього феномену в контексті тенденцій розвитку акторського мистецтва. Висновки. Навіть не зважаючи на стрімкий розвиток і зміну позиції сучасного актора, основні класичні технології досі актуальні й активно використовуються при створенні ролі. Сучасний актор має широкий спектр вибору акторських технік. Пошук індивідуального підходу до підготовки до ролі, займає провідне місце серед акторів і теоретиків.
Igor Pecheranskyi, Vlada Katrenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 2, pp 33-41; doi:10.31866/2617-2674.2.1.2019.170861

Abstract:Мета дослідження – за останні 5 років на телебаченні зросла питома вага тревел-контенту, майже на кожному каналі є своя телепередача про подорожі, виходять фільми й репортажі, а у більшості друкованих видань є окремі розділи, присвячені туризму. Та попри великий обсяг досі немає ґрунтовного дослідження появи, створення та класифікації особливостей жанрів тревел-журналістики. Це дає можливість говорити, що процес глобалізації з його невіддільною комерціалізацією ЗМІ, що змінив сприйняття тревел-журналістики з новинного розслідування на легку розважальну програму. А умовах розвитку технічного прогресу, тревел-продукти є одними із найбільш інформаційних джерел, а головне – найбільш правдивих і сучасних, що дозволяє пізнавати образ, особливості та менталітет однієї нації в свідомості іншої на цей момент. Методологія дослідження полягає у використанні описового методу, що показує текстуру і характеристику жанрів тревел-журналістики, і методу аналізу, що вивчає дослідження специфіки проблем роботи кореспондента-мандрівника в цих жанрах. Та структурно-комплексного методу (з метою встановлення скелетних взаємозв’язків між жанрами й формування основного принципу для консеквективного і систематичного підходу до проблеми тревел- продукту). Наукова новизна результатів полягає у апробації наукової проблеми, а саме у визначенні принципів та методів тревел-журналістики. Також полягає в демонстрації суспільної користі та потребі в наявності й формуванні тревел-журналістики. Висновки. Проаналізовано, що тревел- публіцистика містить власну специфіку, а різноманітні тревел-програми намагаються зацікавити...