Clinical Breast Cancer

Journal Information
ISSN / EISSN : 1526-8209 / 1938-0666
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Former Publisher: Elsevier BV (10.3816)
Total articles ≅ 2,252
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

, Agnese Losurdo, Alberto Testori, Corrado Tinterri, Armando Santoro, Marco Klinger
Published: 1 April 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.04.001

Xin Li, Changjiao Yan, Jingjing Xiao, Xin Xu, Yike Li, Xinxin Wen,
Published: 1 April 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.03.011

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Christina M. Dudley, Alyssa A. Wiener, Trista J. Stankowski-Drengler, Jessica R. Schumacher, Amanda B. Francescatti, Samuel O. Poore, Caprice C. Greenberg,
Published: 1 March 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.03.009

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Qing Li, Kang Wang, Ling Yang, Qianxue Wu, Wenming Zhu, Zhuyue Li, Yang Shi, Xiang Zhang, Hongyuan Li
Published: 1 March 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.02.012

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Lorraine Colon Cartagena, Kandace McGuire, Patricija Zot, Raghavendra Pillappa, Michael Idowu,
Published: 1 March 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.03.003

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fengshuo Xu, Chengzhuo Li, Xiang Li, Qiao Huang, Didi Han, Hui Wang, Shuai Zheng,
Published: 1 March 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.03.008

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Ethan Ravetch, Gunj Patel, Jana Fox, Sheldon Feldman
Published: 1 March 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.02.009

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Alessandra Borba Anton de Souza, Mahira Lopes Rosa, Sabrina Richter Bedin, Carlos Henrique Barrios
Published: 1 March 2021
Clinical Breast Cancer; doi:10.1016/j.clbc.2021.03.010

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top