Chemical Engineering Journal

Journal Information
ISSN : 13858947
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 18,322
Google Scholar h5-index: 106
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

A.E. Saufi, R. Calabria, F. Chiariello, A. Frassoldati, A. Cuoci, T. Faravelli, P. Massoli
Published: 26 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chunhe Li, Shiwen Du, Hongmei Wang, Sara Bonabi Naghadeh, A'Lester. Allen, Xiao Lin, Guojun Li, Yong Liu, Hu Xu, Chunqing He, et al.
Published: 26 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122089

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jiangen Wang, Honghong Yi, Xiaolong Tang, Shunzheng Zhao, Fengyu Gao
Published: 26 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122095

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Lijun Yang, Yandong Hu, Lei Zhang
Published: 26 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122092

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Minhao Yuan, Yaxin Su, Wenyi Deng, Hao Zhou
Published: 26 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122091

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Rohit Chauhan, Vimal Chandra Srivastava
Published: 24 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122065

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Inha Kim, Sung-Woo Park, Dong-Wan Kim
Published: 22 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122033

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Simon Jatta, Shengyi Huang, Chenju Liang
Published: 22 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122034

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Feibo Li, Gongzheng Zhang, Zhaoshuo Wang, Haoyang Jiang, Xianqi Feng, Shuang Yan, Li Zhang, Huanjun Li, Tianyi Zhao, Mingjie Liu
Published: 22 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122047

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Abhijeet H. Thaker, Sahil V. Bhujbal, Vivek V. Buwa
Published: 22 June 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.122036

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.