Brain Research

Journal Information
ISSN / EISSN : 00068993 / 18726240
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 62,099
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Luis Gustavo A. Patrone, Aretuza C. Capalbo, Danuzia A. Marques, Kênia C. Bícego, Luciane H. Gargaglioni
Published: 10 October 2019
Brain Research; doi:10.1016/j.brainres.2019.146508

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fengshou Chen, Xiaoqian Li, Zhe Li, Yongjian Zhou, Ziyun Qiang, Hong Ma
Published: 4 October 2019
Brain Research; doi:10.1016/j.brainres.2019.146489

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chien-Hung Lin, Christopher J.B. Nicol, Yi-Chuan Cheng, Chiahui Yen, Yu-Shan Wang, Ming-Chang Chiang
Published: 3 October 2019
Brain Research; doi:10.1016/j.brainres.2019.146492

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Harrison Pantera, Michael E. Shy, John Svaren
Published: 3 October 2019
Brain Research; doi:10.1016/j.brainres.2019.146491

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Cheng Wu, Meng-Ni Li, Yi-Wei Feng, Xiao-Fei He, Wan-Qi Li, Feng-Yin Liang, Xue Li, Ge Li, Zhong Pei, Yue Lan, et al.
Published: 3 October 2019
Brain Research; doi:10.1016/j.brainres.2019.146488

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kate Hsiurong Liao, Vivi Chiali Wei, Hwai-Lee Wang, Hsiao-Yun Chen, Ted Weita Lai
Published: 1 October 2019
Brain Research, Volume 1720; doi:10.1016/j.brainres.2019.146320

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tamires Braga Massoto, Anne Caroline Rodrigues Dos Santos, Bruna S. Ramalho, Fernanda Martins Almeida, Ana Maria Blanco Martinez, Suelen Adriani Marques
Published: 1 October 2019
Brain Research; doi:10.1016/j.brainres.2019.146494

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Junge Zhu, Wenming Gao, Xuehua Shan, Chunmei Wang, Huiqing Wang, Ziqi Shao, Shanshan Dou, Yunlu Jiang, Chuangong Wang, Baohua Cheng
Published: 1 October 2019
Brain Research; doi:10.1016/j.brainres.2019.146493

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Keiko Ikeda, Hiroshi Onimaru, Tohru Matsuura, Kiyoshi Kawakami
Published: 1 October 2019
Brain Research, Volume 1720; doi:10.1016/j.brainres.2019.06.008

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.