Brain Research

Journal Information
ISSN / EISSN : 0006-8993 / 1872-6240
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 63,977
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Pedro Trevizan-Baú, Werner I. Furuya, , Davor Stanić, Rishi R. Dhingra,
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2020.147255

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Joost Rommers, Kara D. Federmeier
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147290

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yingxun Liu, Junrong Ren, Mengsi Kang, Chenyang Zhai, Qiangqiang Cheng, Jin Li, Yuzi Wu, Xiaofei Ruan, Jinlong Zhou, , et al.
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147312

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Meiyue Wang, Yong Zuo, Xincheng Li, Yan Li, Anand Thirupathi, Peng Yu, Guofen Gao, Changhao Zhou, Yanzhong Chang,
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147328

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jiajia Wang, Shiquan Wang, Haiyun Guo, Yi Li, Zhenhua Jiang, Ting Gu, Binxiao Su, Wugang Hou, Haixing Zhong, Dandan Cheng, et al.
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147336

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/s0006-8993(21)00102-5

Hirotoshi Magota, Masanori Sasaki, Yuko Kataoka-Sasaki, Shinichi Oka, Ryo Ukai, Ryo Kiyose, Rie Onodera, Jeffery D. Kocsis, Osamu Honmou
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147296

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147309

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Maryam Jafarian, Sayed Mostafa Modarres Mousavi, Sadegh Rahimi, Firuze Ghaderi Pakdel, Ahmad Ali Lotfinia, Mahmoud Lotfinia,
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147304

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jing Liu, , Binyan Wu
Published: 15 April 2021
Brain Research, Volume 1757; doi:10.1016/j.brainres.2021.147310

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top