OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Journal Information
ISSN : 0473-7733
Published by: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o. (10.15199)
Total articles ≅ 343
Current Coverage
SCOPUS
ESCI
Filter:

Latest articles in this journal

Agata Dudek
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 14-17; https://doi.org/10.15199/40.2022.6.3

Abstract:
Ze względu na możliwe zastosowanie biodegradowalnych implantów ze stopów magnezu w ortopedii oraz w celu zwiększenia ich odporności na korozję można pokryć ich powierzchnię bioaktywnymi powłokami, np. hydroksyapatytowymi. W pracy zaproponowano wprowadzenie modyfikacji w zakresie natryskiwanych plazmowo metodą APS (atmosferic plasma spraying) powłok hydroksyapatytowych, polegającej na zastosowaniu dodatku 20% wag. ceramiki YSZ (yttria stabilized zirconia). Analizowano morfologię oraz mikrostrukturę powłok za pomocą mikroskopu cyfrowego KEYENCE VHX-7000, a także grubość – miernikiem Testan DT-20 AN 120 157 oraz skład fazowy – z użyciem dyfraktometru Seifert T-T. W celu potwierdzenia możliwości zastosowania powłok w implantologii przeprowadzono badania odporności korozyjnej w symulowanym płynie ustrojowym, odwzorowującym warunki ludzkiego organizmu.
Eryk Gralak, Adrianna Hoffman, Juliusz Winiarski
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 9-13; https://doi.org/10.15199/40.2022.6.2

Abstract:
Próbki aluminium serii 5005A poddano procesowi pasywacji z wytworzeniem powłoki konwersyjnej na bazie związków Cr(III). Wykazano, że odporność korozyjna aluminium poddanego obróbce galwanicznej w kąpieli zawierającej jednocześnie związki cyrkonu i kobaltu, mierzona w 0,05 M roztworze NaCl, nieznacznie wzrosła w stosunku do odporności korozyjnej aluminium w stanie dostarczenia, tzn. bez powłoki konwersyjnej. W przypadku obróbki galwanicznej aluminium w kąpielach, które zawierały osobno związki kobaltu lub cyrkonu, uzyskano wyraźny wzrost odporności korozyjnej w stosunku do aluminium w stanie dostarczenia. Analiza SEM wykazała, że w obecności jednocześnie dodatku cyrkonu i kobaltu powstała najbardziej rozwinięta powierzchnia. W przypadku zastosowania tylko dodatku cyrkonu jasne wytrącenia sferoidalne występują lokalnie. Analiza EDS wykazała obecność C, O, Mg, Al i Si, niewielkich ilości Cr, Zr, F na powierzchni aluminium pokrytego powłoką konwersyjną Cr + Zr + HF. Podczas pomiarów techniką liniowego oporu polaryzacji (LPR) najlepsze właściwości antykorozyjne wykazały próbki poddane pasywacji w roztworze Cr(III) z dodatkiem związków Zr i HF oraz w roztworze Cr(III) z dodatkiem związków Co i HF.
Magdalena Klakočar-Ciepacz, Anna Brol, Jacek Korotyszewski, Aleksandra Rolkiewicz
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 18-24; https://doi.org/10.15199/40.2022.6.4

Abstract:
Związki zawierające kilka grup aminometylofosfonowych są popularnymi inhibitorami korozji oraz antyskalantami, jednak właściwości związków zawierających tylko jedno ugrupowanie >NCH2PO3H2 są słabo zbadane. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości antykorozyjnych i właściwości antyosadowych długołańcuchowych kwasów N-alkiloaminoalkilofosfonowych – CH3(CH2)nNHCH2PO3H2 (n = 5, 7, 9, 11, 13, 15) – jako potencjalnych składników wielofunkcyjnych preparatów do stabilizacji wody w zamkniętych obiegach wodnych.
Mariusz Jaśniok
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 4-8; https://doi.org/10.15199/40.2022.6.1

Abstract:
W wyniku zastosowania ochrony powłokowej zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych istotnie wydłuża się okres ich bezpiecznego użytkowania. W literaturze przedmiotu nie wskazuje się jednak sposobów miarodajnej oceny wzrostu trwałości elementów betonowych z ocynkowanym zbrojeniem w porównaniu z tradycyjnie wykonywanymi elementami z prętami, w wypadku których nie zastosowano żadnej ochrony. W artykule zaproponowano prosty sposób porównawczej oceny trwałości na podstawie realizowanych w funkcji czasu pomiarów gęstości prądu korozyjnego metodami polaryzacyjnymi (LPR i EIS). Po przeliczeniu rozkładów gęstości prądu korozyjnego na rozkłady wartości wskaźnika szybkości korozji CR sumaryczny ubytek korozyjny powłoki cynkowej na pręcie zbrojeniowym wyznaczono przez numeryczne całkowanie powierzchni pod rozkładem wskaźnika CR w funkcji czasu. Następnie, prognozując dalszą szybkość korozji powłoki cynkowej do momentu roztworzenia jej najcieńszego fragmentu, oszacowano czas wydłużenia trwałości elementu żelbetowego dzięki zastosowaniu ochrony powłokowej zbrojenia w formie ogniowej powłoki cynkowej.
Maciej B. Lachowicz
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 4-9; https://doi.org/10.15199/40.2022.5.1

Abstract:
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostrukturalnych zerwanej śruby stosowanej w sprężonych złączach doczołowych. Celem badań była ocena wpływu mikrostruktury powłoki cynkowej na proces korozji. Stwierdzono, że eksploatacji elementów ocynkowanych w środowisku korozyjnym towarzyszy zarodkowanie pęknięć w powłoce cynkowej. Powstałe pęknięcia stają się karbami spiętrzającymi naprężenia, co w warunkach oddziaływań obciążeń mechanicznych może ułatwiać inicjację pęknięć zmęczeniowych. W konsekwencji część z nich rozwija się w pęknięcia w podłożu stalowym, stanowiące przedłużenie pęknięć zainicjowanych w powłoce cynkowej. Ich obecność zmniejsza długość pęknięcia wymaganą do osiągnięcia krytycznego wymiaru prowadzącego do dalszego rozprzestrzeniania się pęknięcia na całym przekroju stalowego elementu. Pęknięcia propagują w głąb materiału w obszarze wrębów gwintu, które są makroskopowymi koncentratorami naprężeń w śrubie. Dowodzi to także istotnej roli naprężeń w dalszym rozprzestrzenianiu się tych mikropęknięć.
Jacek Sipa
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 10-15; https://doi.org/10.15199/40.2022.5.2

Abstract:
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem metody bezkontaktowo-gazowej do wytwarzania powłok cynkowych na śrubach klasy 10.9. Powłoki wytwarzano w temperaturze 500°C i czasie wygrzewania 4 h w mieszaninie proszkowej zawierającej proszek cyn- ku (69%), wypełniacz Al2O3 (30%) oraz aktywator NH4Cl (1%). Ujawniono mikrostrukturę powłok (SEM) oraz określono skład chemiczny w mikroobszarach z wykorzystaniem mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Powłoki wytworzone metodą bezkontaktowo-gazową mają budowę warstwową. Przy podłożu powstaje zwarta warstwa fazy Γ1 (Fe11Zn40), którą pokrywa warstwa fazy δ1 (FeZn10) oraz na zewnątrz warstwa fazy ζ (FeZn13). Badania korozyjne w obojętnej mgle solnej potwierdziły bardzo dobrą odporność korozyjną powłok.
Anna Mazur-Nowacka, Marek Marczewski, Włodzimierz Tylus, Bogdan Szczygieł, Jacek Chęcmanowski
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 16-20; https://doi.org/10.15199/40.2022.5.3

Abstract:
Próbki ze stali nierdzewnej 316L poddano polaryzacji anodowej w rozpuszczalniku eutektycznym, a następnie metodą zol-żel osadzono na nich powłoki SiO2. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego TEOS jako prekursor i etanol jako rozpuszczalnik. Otrzymane próbki eksponowano w roztworze Ringera. Badania dowiodły, że elektrochemiczna obróbka stali 316L wpływa zarówno na morfologię oraz topografię, jak i chropowatość materiału metalicznego. Potencjodynamiczne badania wykazały, że najlepsze właściwości barierowe po ekspozycji w roztworze Ringera uzyskano dla stali 316L poddanej obróbce elektrochemicznej i dodatkowo pokrytej powłoką SiO2. Osadzenie trójwarstwowych powłok SiO2 powoduje zmniejszenie gęstości prądu korozji oraz wzrost oporu polaryzacji względem niepokrytej stali 316L.
Marek Marczewski, Sandra Frąckowiak, Juliusz Winiarski
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 5-8; https://doi.org/10.15199/40.2022.4.1

Abstract:
W pracy zaprezentowano wstępne badania porównawcze nad procesem polerowania elektrochemicznego stali austenitycznej 304 w dwóch rozpuszczalnikach eutektycznych (deep eutectic solvents, DES) opartych na poliolach jako donorach wiązania wodorowego. Pierwszym z rozpuszczalników był znany w literaturze przedmiotu układ złożony z chlorku choliny i glikolu etylenowego, a drugim – rzadko omawiany układ złożony z chlorku choliny i glikolu propylenowego. Wykazano, że w wypadku ostatniej cieczy można osiągnąć podobne wyniki co w tej na bazie glikolu etylenowego, nie uzyskując jednak wyraźnego efektu polerowania elektrochemicznego. Proces polaryzacji anodowej w każdym zakresie gęstości prądu dla każdej cieczy doprowadził do zwiększenia się chropowatości powierzchni przy jednoczesnym wygładzeniu mikrostruktury stali w wypadku ustalonych wysokich gęstości prądu. Stwierdzono drobny wzrost odporności na korozję próbek poddanych polaryzacji anodowej przy średnich i wysokich gęstościach prądu w porównaniu z próbką stalową trawioną chemicznie.
Oliwia Kierat, Agata Dudek, Lidia Adamczyk
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 9-13; https://doi.org/10.15199/40.2022.4.2

Abstract:
W pracy przedstawiono analizę właściwości fizykochemicznych po- włok na bazie winylotrójmetoksysilanu z dodatkiem surfaktantu – Tritonu X-100 – osadzonych na tytanie Grade 2 oraz stopie tytanu Ti6Al4V. Oceniono adhezję powłok do podłoża, grubość powłok, wpływ wytworzonych powłok na odporność korozyjną materiałów, a także wykonano analizę mikrostruktury i parametrów struktury geometrycznej powierzchni powłok przed badaniami korozyjnymi oraz po nich. Przyczepność powłok analizowano za pomocą taśmy ScotchTM. Odporność korozyjną analizowano za pomocą potencjo- dynamicznych krzywych polaryzacji w symulowanym płynie ustrojowym odwzorowującym warunki ludzkiego organizmu w celu oceny powłok pod kątem ich zastosowania w implantologii. Grubość powłok określono za pomocą mikroskopu cyfrowego KEYENCE VHX-7000 oraz miernika Testan DT-20 AN 120 157.
Justyna Jaworska, Magdalena Gruszka, Monika Nabrdalik, Marcin Marcinkowski, Wojciech Mikołejko, Ewelina Augustyn, Ewa Jonda, Artur Maciej, Anna Kiljan
OCHRONA PRZED KOROZJĄ, Volume 1, pp 14-25; https://doi.org/10.15199/40.2022.4.3

Abstract:
Stopy magnezu ze względu na korzystny stosunek niskiej masy do dobrych własności mechanicznych coraz powszechniej są stosowane w przemyśle. Przeszkodę w ich aplikacji może stanowić reaktywność chemiczna magnezu, a więc jego wysoka podatność na korozję. Powłoki natryskiwane cieplnie metodą HVOF (high velocity oxy fuel) pozwalają wytworzyć szczelną barierę pomiędzy materiałem podłoża a środowiskiem, dzięki czemu mogą stanowić skuteczną ochronę stopów magnezu. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz wybranych własności dwóch powłok natryskiwanych przy wykorzystaniu komercyjnych proszków WC-Co i WC-Cr3C2-Ni metodą HVOF na podłożu ze stopu magnezu AZ91. Celem pracy było porównanie mikrostruktury, wybranych własności oraz odporności na korozję wytworzonych powłok. Na podstawie wyników badań mikroskopowych stwierdzono, że powłoki charakteryzują się zwartą mikrostrukturą, a twarde cząstki WC oraz Cr3C2 są równomiernie rozłożone w całej objętości powłoki. Powłoka WC-Co charakteryzuje się ponadto wyższą odpornością korozyjną oraz mikrotwardością, jednak cechuje ją mniejsza wydajność natryskiwania i chropowatość w porównaniu z powłoką WC-Cr3C2-Ni.
Back to Top Top