WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE

Journal Information
ISSN : 0043-5112
Published by: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o. (10.15199)
Total articles ≅ 687
Filter:

Latest articles in this journal

Przemysław Sul, Konrad Sobolewski, Maciej Owsiński
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 5-12; https://doi.org/10.15199/74.2022.6.1

Abstract:
W artykule przeanalizowano najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność zwodów pionowych w przechwytywaniu odgórnych wyładowań atmosferycznych. Określono wpływ m.in.: parametrów lidera skokowego, wytrzymałości dielektrycznej powietrza oraz ukształtowania terenu wokół obiektów naziemnych. Rozważania oparto przede wszystkim na danych uzyskanych z literatury, ale także badań laboratoryjnych i komputerowych badań symulacyjnych.
Janusz Byrczek
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 28-32; https://doi.org/10.15199/74.2022.6.5

Abstract:
W artykule omówiono nowe oraz niedoceniane, rzadko używane funkcje reklozera KTR 27 (Rec25_Al1) firmy Tavrida Electric. Szerzej przedstawiono nowe funkcje oraz ciekawe aplikacje, poprawiające ciągłość zasilania odbiorców.
Jacek Dziura
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 18-21; https://doi.org/10.15199/74.2022.6.3

Abstract:
Niewłaściwe zabezpieczanie urządzeń elektrycznych może prowadzić do ich zniszczenia oraz do wystąpienia poważnych awarii. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdzie dotychczasowe urządzenia zostają zastępowane przez nowe urządzenia o rozszerzonej funkcjonalności – np. dławiki kompensacyjne z uzwojeniem potrzeb własnych. Na podstawie przypadków, w których nieprawidłowy dobór zabezpieczeń doprowadził do poważnych konsekwencji, artykuł opisuje aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić długą i niezawodną eksploatację oraz przekazuje wytyczne do poprawnego zabezpieczania takich urządzeń. Artykuł jest uzupełnioną wersją artykułu zaprezentowanego na Konferencji PEMINE 2021 i zamieszczonego w Zeszytach Problemowych „Maszyny Elektryczne” nr 125.
Robert Trębski
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 22-26; https://doi.org/10.15199/74.2022.6.4

Abstract:
W artykule przedstawiono główne cele i założenia projektu zrealizowanego w ramach współpracy polsko-japońskiej. Opisano: architekturę systemu SPS, podstawowe funkcje, które były realizowane przez system SPS oraz magazyn energii elektrycznej (BESS). Artykuł został napisany na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby realizacji projektu technicznego systemu SPS oraz magazynu BESS.
Jarosław Wiater
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 13-15; https://doi.org/10.15199/74.2022.6.2

Abstract:
W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości udarowej wyłączników nadmiarowo-prądowych stosowanych do dobezpieczania ograniczników przepięć. Zestawione zostały w tabeli, w której rozróżniono trzy możliwe stany pracy wyłącznika nadmiarowo-prądowego, tj.: brak działania, wyłączenie, uszkodzenie. Miniaturowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe (MCB) cechują się bardzo niskim prądem zadziałania przy prądzie piorunowym 10/350 μs. Bez względu na wartość znamionową wyłączanego prądu zadziałanie występuje dla udaru o średniej wartości szczytowej 1,4 kA.
Tomasz Semla
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 44-46; https://doi.org/10.15199/74.2022.5.9

Abstract:
W artykule przedstawiono wpływ flory i fauny na pracę automatyki zainstalowanej na stacji elektroenergetycznej. Artykuł ma na celu omówienie problemu, zwrócenie uwagi na możliwe niepożądane skutki oraz pobudzenie do zastanowienia się nad ewentualnymi możliwościami minimalizacji wpływu środowiska naturalnego na poprawną pracę stacji elektroenergetycznych.
Krzysztof Wincencik
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 47-50; https://doi.org/10.15199/74.2022.5.10

Abstract:
W artykule zaprezentowano DEHNrecord Smart Device (SD) – wielofunkcyjne urządzenie pomiarowo-analityczne do monitorowania jakości energii w instalacjach niskiego napięcia zgodnie z normą PN-EN 50160. Ten nowoczesny analizator klasy A, dopasowany do wymagań panujących w inteligentnych systemach smart i spełniający wytyczne zawarte w normie PN-EN 61000-4-30 może być stosowany w: inteligentnych sieciach energetycznych, w instalacjach odnawialnych źródeł energii z systemami magazynowania energii, w budynkach biurowych i przemysłowych. Dzięki dostępności różnych możliwości konfiguracji i odczytu danych, DEHNrecord SD można idealnie dopasować do danego zastosowania w miejscu montażu.
Tomasz Maksimowicz
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, Volume 1, pp 27-30; https://doi.org/10.15199/74.2022.5.5

Abstract:
W artykule poruszono kwestię znaczenia rezystywności gruntu w projektowaniu układów uziemiających. Przyjmowanie wartości rezystywności gruntu na podstawie typowych wartości podawanych w tabelach może prowadzić do poważnych błędów projektowych. Jedyną właściwą metodą wyznaczenia rezystywności gruntu jest pomiar. Omówiono metody badania gruntu metodą Wennera z zastosowaniem sondowania i profilowania geoelektrycznego. Przedstawione zostały przykładowe wyniki pomiarów i ich znaczenie przy projektowaniu uziomów pionowych.
Back to Top Top