Biomedical Journal of Scientific & Technical Research

Journal Information
EISSN : 25741241
Current Publisher: Biomedical Research Network+, LLC (10.26717)
Total articles ≅ 2,332
Filter:

Latest articles in this journal

Xiaomian Wu, Xiaolei Hu, Jingya Ling
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Volume 18, pp 1-4; doi:10.26717/bjstr.2019.18.003157

Bei Xu, Lin Yu, Yang Luo, Yisheng Li, Bitao Wu, Yan Ren, Wenqiang Jiang, Jiafu Feng
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Volume 18, pp 1-6; doi:10.26717/bjstr.2019.18.003153

Cush Ngonzo Luwesi, Alexis Tohemo Lukamba, Jean Richard Mukondo Mugodi, Fi S Your Mayamba Mukanza, Bonaventure Lunga Pelende
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Volume 18, pp 1-12; doi:10.26717/bjstr.2019.18.003144

Jun Hu, Yang Zhang, Kaiying Lin, Zhen Qin, Xincheng Liu, Guangmei Yan
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Volume 18, pp 1-8; doi:10.26717/bjstr.2019.18.003132

Marcela Bermúdez, Ricardo Bruges, Pedro Sanabria
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Volume 17, pp 1-4; doi:10.26717/bjstr.2019.17.003049

B Qing Tang, Qing Li, Jie Teng, Miao Tian, Peng Gao, Tongju Li, Hong Wu
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Volume 17, pp 1-3; doi:10.26717/bjstr.2019.17.003050

M.M. Islam
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Volume 17, pp 1-5; doi:10.26717/bjstr.2019.17.002992