Studia Rossica Gedanensia

Journal Information
ISSN / EISSN : 2449-6715 / 2392-3644
Published by: Uniwersytet Gdanski (10.26881)
Total articles ≅ 122
Filter:

Latest articles in this journal

Ewa Mostowicz-Kapciak
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 297–315-297–315; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.18

Abstract:
W artykule przeprowadzono analizę formalną albumu Królestwo Polskie, wydanego w serii Malownicza Rosja przez Towarzystwo Maurycego Wolffa. Kompleksowej analizie poddano motywy zdobnicze, kształt czcionek, stylistykę grafiki, dekoracji dzieła i fotografii. Wskazano źródła rycin i zdjęć. Uzasadniono, że na kształt strony edytorskiej dzieła miały wpływ zmiany w sztuce i w przemyśle XIX wieku, które sprawiły, że stało się ono pod względem formalnym dziełem różnorodnym, łączącym elementy minionych epok z oznakami postępu technologicznego.
Anna Szczęsny
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 79–93-79–93; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.04

Abstract:
This paper discusses the difficulties related to the transmission of Russian ecclesionyms in texts translated into Polish. The author focuses on terminological issues, considering the special place of ecclesionyms and their connection with hagionyms and heortonyms. The author also cites selected divisions of ecclesionyms based on their structural and semantic properties, which might help in the selection of the most appropriate translation techniques. The examples analyzed in the article present different solutions, primarily from the point of view of teaching translation.
Siarhei Padsasonny
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 151–164-151–164; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.09

Abstract:
Феномен молчания проанализирован как литературный мотив в повести Кроткая Ф.М. Достоевского. Молчание выступает в тексте писателя смысловым средством построения художественной реальности. В материале учтено христианское наполнение понятия молчания и несовпадения с ним. Прослежены амбивалентные характеристики образов. Обращено внимание на пересечение с богословским понятием исихазма. Произведен описательный, сравнительный, смысловой анализ произведения на основе семантических особенностей мотива молчания.
Daniel Dzienisiewicz
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 47–65-47–65; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.02

Abstract:
The purpose of this article is to analyze speech acts of thanking used in Polish and Russian postcard messages. The paper addresses several aspects of speech acts of thanking: 1) their location in message structure, 2) their formal and pragmatic characteristics, 3) speech acts co-constituting thanking formulas, and 4) actions making speakers perform acts of thanking. The analysis leads to the conclusion that the form and/or content of speech acts of thanking might be determined by the national culture, the gender of interaction participants, the type of relationship between them and the medium by which they are sent.
Magdalena Dąbrowska
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 331-338; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.19

Abstract:
Artykuł zawiera omówienie książki Itala Calvina Po co czytać klasyków, wydanej w przekładzie polskim Anny Wasilewskiej w 2020 roku (PIW, 335 ss.). Italo Calvino (1923‒1985) to włoski publicysta i autor opowiadań oraz powieści. Książka Calvina składa się z eseju Po co czytać klasyków (definicje dzieł klasycznych i zasady ich czytania ‒ 14 punktów) i 35 esejów o pisarzach i dziełach literackich (Odyseja Homera, Robinson Crusoe D. Defoe, dzieła H. Balzaca, G. Flauberta, L. Tołstoja, B. Pasternaka, E. Hemingwaya, J.L. Borgesa i in.). Eseje pochodzą z lat 1954‒1985.
Tetyana Kosmeda, Halyna Bilovus
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 390–397-390–397; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.24

Abstract:
The published text contains a personal memory of Professor Mikhail Alexeenko, a well-known Slavist, who died in 2020. Professor Alexeenko authored works in the field of East Slavic linguistics – phraseology, translation, lexicography and didactics of the Russian and Ukrainian languages. In his scientific career, he was affiliated with many universities, incl. the University of Lviv, the University of Leipzig, the University of Greiswald, the University of Szczecin and the University of Gdańsk. The reminiscences are supplemented with a list of the scholar’s most important works.
Инесса Морозова
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 121–131-121–131; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.07

Abstract:
В статье представлен анализ экзистенциальных мотивов художественного творчества К.Н. Леонтьева, в котором нашла отражение трансформация экзистенциальных интенций, представленных в мировоззренческом синтезе писателя, с учетом эволюции его мышления, противоречивой и неординарной личности Леонтьева, подтверждающий его принадлежность к русскому предэкзистенциализму.
Grzegorz Ojcewicz
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 132–150-132–150; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.08

Abstract:
Autor ilustruje tezę, w myśl której dwa wyznania Gieorgija Efrona o sobie, zawarte w jego dziennikach z 1941 roku, odsłaniają wiecznie żywe rany w psychice młodego chłopaka. Źródeł traum psychicznych i trwałych zmian w osobowości nastolatka należy upatrywać w jego trudnej przeszłości – czasach, gdy przez czternaście lat mieszkał we Francji, oraz pięciu latach funkcjonowania w sowieckiej rzeczywistości totalitarnego państwa. Mur dogłębnie analizuje przyczyny rozpadu więzi rodzinnych i następstwa błędnej decyzji życiowej podjętej przez Marinę Cwietajewą, jaką był przyjazd do ZSRR. Ta egzystencjalna pułapka, w której znalazła się zarówno sama poetka, jak i jej ukochany syn, miała tragiczne konsekwencje przede wszystkim w postaci tragicznej śmierci Cwietajewej w Jełabudze i w rozpoczęciu sierocego losu Mura. Autor uważa, że żadnej z dwóch wielkich ran egzystencjalnych nie udało się zagoić Gieorgijowi Efronowi do końca swego krótkiego życia.
Иван Смирнов
Published: 31 December 2021
Studia Rossica Gedanensia pp 165–174-165–174; https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.10

Abstract:
В статье автор рассматривает творческую деятельность классика русской литературы И. Бунина с точки зрения медиации. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что писатель в творчестве сосредоточился только на двух главных темах – любви и смерти, автор подвергает сомнению категоричные суждения и приводит доводы, согласно которым литературные принципы художника по противостоянию революционным кровопролитиям, следует рассматривать как предтечи медиации. Помыслы писателя, отраженные в его дневниках, поэзии и прозе, пронизаны желанием предотвратить разрушение государства, найти компромисс, сохранить русскую культуру, чистоту языка, а значит, и саму Россию.
Back to Top Top