AUC GEOGRAPHICA

Journal Information
ISSN / EISSN : 0300-5402 / 2336-1980
Total articles ≅ 271
Current Coverage
SCOPUS
GEOBASE
DOAJ
ESCI
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Ahmad Roumiani, Taghi Ebrahimi Salari, Hamideh Mahmoodi, Mofid Shateri
AUC GEOGRAPHICA pp 205-219; https://doi.org/10.14712/23361980.2021.9

Abstract:
This article evaluates nine rural districts in Kuhdasht county, Iran, with a population of 3535 between 2013–2016. We address the following two questions: First, what are the most important criteria and effective indicators in the rural population’s quality life enhancement? Second, is there any significant relationship between the public space indicators and quality life enhancement in the case study area? Six factors, including perceptual vision, buildings skeletons, culture and communities, activities, social interaction, and the environment from local peoples’ perspectives, explained 52.6 percent of the total variable variances. The Friedman test showed a significant difference among criteria of esthetics, semantic-perceptual, and activity-based functional at the alpha level of 0.01. The fitting growth regression model showed that the positive effect of the public space indicators on the rural population’s vitality and dynamism quality enhancement was about 0.723, indicating a significant relationship between them. It also stated a vital role of public space indicators in the rural population’s vitality and dynamism quality enhancement in the study area. The most important indicators were those of economic, social, and cultural dynamism and the body and space indicators.
Kehinde Olayinka Popoola, , Eniola Animasaun
AUC GEOGRAPHICA pp 168-181; https://doi.org/10.14712/23361980.2021.11

Abstract:
The study examined relative poverty among migrant men and women in rural border communities of the Oyo State. Three rural border settlements were randomly selected in Atisbo and Saki-west Local Government Areas (LGAs) of Oyo State. Two hundred and four (204) questionnaires were administered to the father and mother in 102 migrant households and 198 questionnaires were retrieved for analysis. Using Principal Component Analysis (PCA), the study revealed that women have a higher poverty level than men. Also, the Principal Component Analysis revealed that the high loadings of factors on component one (Dwelling Conditions), for both men and women, imply inadequate living conditions. This indicates the need for improved dwelling conditions for the migrants and also the need to focus on gender-based poverty interventions especially among females, as they are more affected by poverty.
AUC GEOGRAPHICA pp 195-204; https://doi.org/10.14712/23361980.2021.13

Abstract:
The establishment of International Association for Landscape Ecology (IALE), European Association for Landscape Ecology (IALE-Europe and European Landscape Convention (2000) contribute and support the exchange of different concepts and methods in the field of landscape science, and also scientific cooperation between European countries. However, the specifics of landscape science in Bulgaria are little known outside the country. This article deals with the development and status of landscape science in Bulgaria. It describes its main stages in the historical development, its main characteristics and makes some general conclusions and critical notes about the future development of landscape science in Bulgaria.
AUC GEOGRAPHICA pp 182-194; https://doi.org/10.14712/23361980.2021.12

Abstract:
This paper presents the results of an empirical economic data-based survey of the costs and revenues of geographical data and Web services across public administration in Czechia. The survey was composed of questionnaires and interviews. The data was collected from the 19 biggest public producers of geographical information and 25 organizations that use geographical information. The results focus on the economic consequences of data opening, splitting finances within public administration bodies, the prioritization of activities related to geographical information, licensing issues and life cycle planning etc. We also consider user opinions on the restrictions on the (re)use of geographical information of public administration, including open data.
Jiří Janáč, Leoš Jeneček, Pavel Chromý
AUC GEOGRAPHICA, Volume 45, pp 19-30; https://doi.org/10.14712/23361980.2015.45

Abstract:
This article assesses and compares Land Use changes in eastern regions of Europe: East Central Europe (ECE ) and South East Europe (SEE ). This part of the continent has to a certain extent common historical experience: multinational empires, ethic nationalism, peripheral position to markets and the communist experiment within 1940s–1980s. All these developments, complemented by specific environmental characteristics, different from each other, have affected the evolution of Land Use structure over the last fifty years. Considerable differences in LU structure of SEE and ECE had existed undoubtedly already in pre-war period. Here we try to on the basis of FAO LU database reveal how geographical and historical contexts shaped Land Use structural changes in both regions and led to important distinctions. LUCC v post-komunistických zemích střední a východní Evropy v letech 1960–2000 a jeho historickogeografické kořeny Předkládaný článek zachycuje v komparativní perspektivě změny ve využití půdy v regionech jihovýchodní (SEE ) a středovýchodní (ECE ) Evropy. Část kontinentu, dnes vnímaná především jako postkomunistická, má mnohem širší společné novověké dějiny: periferní pozici vůči světovému trhu, opožděný nástup industrializace, mnohonárodnostní impéria před a nevelké národní státy v době meziválečné. Zatímco tyto historickogeografické faktory vytvořily předpoklady pro analogický vývoj využití půd v obou regionech, rozdílné fyzickogeografické podmínky naopak posilovaly jeho specifické stránky. Na základě statistik Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) jsou v článku sledovány a zhodnoceny hlavní trendy ve využití půdy v obou regionech a jejich dominantní příčiny
Daniel Seidenglanz
AUC GEOGRAPHICA, Volume 45, pp 75-89; https://doi.org/10.14712/23361980.2015.58

Abstract:
Transport is one of the important factors influencing the arrangement of spatial relations and creating of spatial interactions in society. This proposition can also be applied to the forming of links within an urban system. In connection with this it is possible to point out that, to a large extent, the arrangement of transport relations also predetermines monocentric or polycentric organization of urban systems. The paper deals with an analysis of these connections, both in theory and in practice. The example of the eastern part of the Czech Republic, based on public transport supply, serves to identify transport interactions between 51 centres that make daily interactions between them possible. Apart from the typology of spatial pattern of the found transport interactions the paper also quantifies the benefits for the population of the centres, brought about by potential polycentricity (e.g. a greater plurality of choices regarding the place of daily activities). The benefits are analyzed by means of the calculation of the daily economic potential expressed as the total number of accessible jobs. Dopravní vztahy mezi středisky osídlení ve východní části ČR a jejich potenciál k formování polycentricity Doprava patří k důležitým faktorům, které ovlivňují uspořádání prostorových vztahů a vytváření prostorových interakcí ve společnosti. Tuto tezi lze aplikovat i na problematiku formování vazeb v rámci sídelního systému. V souvislosti s tím je možné zdůraznit, že organizace dopravních vazeb mezi středisky osídlení do značné míry předurčuje i jejich monocentrické, respektive polycentrické uspořádání. V příspěvku je pozornost věnována rozboru těchto souvislostí jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Na příkladu území ve východní části Česka jsou prostřednictvím nabídky spojů hromadné dopravy identifikovány dopravní vztahy mezi 51 středisky, které umožňují vznik každodenních interakcí mezi nimi. Kromě typologie prostorové konfigurace nalezených dopravních vazeb je výstupem článku i kvantifikace přínosů, které potenciální polycentričnost obyvatelům středisek přináší (např. vyšší pluralita voleb místa realizace každodenních činností). Přínosy jsou analyzovány prostřednictvím výpočtu tzv. denního ekonomického potenciálu vyjádřeného jako celkové množství dostupných pracovních příležitostí.
Tomáš Havlíček, Martina Hupková, Kamila Smržová
AUC GEOGRAPHICA, Volume 44, pp 31-47; https://doi.org/10.14712/23361980.2015.61

Abstract:
The paper has attempted to generalize changes in the geographic distribution of religious heterogeneity or homogeneity in Czechia during the transformation period from 1991 to 2001. Areas with a higher degree of religious homogeneity exhibit smaller declines in the level of homogeneity when compared with regions with a higher level of religious heterogeneity, which also exhibit greater declines in homogeneity or greater increases in spatial religious heterogeneity. In this way, the regional differentiation of Czechia’s religious landscape is becoming more pronounced. Změny geografického rozmístění náboženské heterogenity v Česku v období transformace Předložená studie se pokusila zobecnit změny geografického rozmístění náboženské heterogenity, resp. homogenity v Česku v období transformace za roky 1991 až 2001. Nárůstu náboženské heterogenity jako faktoru, který pak může přispět ke zmírnění procesu sekularizace se zatím nepotvrdil. Výjimkou je pouze hlavní město Praha, kde k tomuto zmírnění došlo, ale jinak nárůst sekularizace v území vede i k nárůstu heterogenity náboženské krajiny a naopak. Území s vyšší mírou náboženské homogenity zaznamenávají nižší pokles míry homogenity oproti regionům s vyšší mírou religiózní heterogenity, které pak vykazují i vyšší pokles homogenity, resp. vyšší nárůst náboženské heterogenity v prostoru. Dochází tak k nárůstu regionální diferenciace religiózní krajiny v Česku. Nárůst heterogenity na úrovni Česka byl potvrzen i díky nárůstu registrovaných církví po roce 1989, kdy bylo zaregistrováno 13 nových církví či náboženských společností. Oblasti s vyšší religiozitou pak představují většinou regiony i s vyšší mírou homogenity a naopak. Výjimku zde představuje pouze ostravská aglomerace. V Česku obecně dochází ke koncentrickým tendencím věřících a to především díky Římskokatolické církvi jako největší náboženské komunitě v Česku, která tento trend naplňuje. Naopak expanze menších především evangelikálních církví (Církev bratrská, adventisté, Křesťanské sbory atd.) pak způsobuje nárůst regionální heterogenity religiózní krajiny v Česku.
Břetislav Balatka, Philip Gibbard, Jan Kalvoda
AUC GEOGRAPHICA, Volume 45, pp 3-34; https://doi.org/10.14712/23361980.2015.54

Abstract:
The results of geomorphological research into the Sazava river terraces are presented. This terrace system is characteristic by its variable structure which is conditioned by specific hydrodynamic processes that existed during the late Cenozoic evolution of the river valley. Two levels of Neogene fluvial sediments and seven Quaternary terrace accumulations along the Sazava course are distinguished. In the paper is also established their chronostratigraphical relation to the Vltava-Labe terrace systems. Morfostratigrafie teras řeky Sázavy v Českém masivu V práci jsou předloženy výsledky geomorfologického výzkumu říčních teras Sázavy. Tento terasový systém má velmi rozmanitou strukturu, která vznikala postupně působením specifických hydrodynamických procesů při vývoji údolí Sázavy v mladším kenozoiku. V údolí Sázavy byly zjištěny dvě úrovně neogenních říčních sedimentů a sedm stupňů terasových akumulací kvartérního stáří. Dnešní údolní dno střední části toku Sázavy leží vzhledem k nivě Vltavy ve zřetelně visuté poloze a na současnou úroveň bylo vyhloubeno převážně v době vzniku VI. terasy. Ve studii je také provedena chronostratigrafická korelace říčních teras Sázavy s terasami Vltavy a Labe. Podle aktuálního stratigrafického schématu kvartéru odpovídá celý systém teras Sázavy převážně období komplexu cromer po weichsel. Erozní fáze před akumulací I. terasy náleží v údolí Sázavy do závěru starého pleistocénu.
Dana Fialová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Jana Spilková, Přemysl Štych, Jiří Vágner
AUC GEOGRAPHICA, Volume 45, pp 49-60; https://doi.org/10.14712/23361980.2015.56

Abstract:
The article develops general theoretical discussion on researches on second housing as well as concepts of the new regional, new cultural and behavioral geographies. The major focus is given on theoretical and methodological background of the process of formation of regional identity and identity of regions in the areas with considerable concentration of settlements and municipalities with prevailing tourist function. It deals with identification of the inner development potential of localities and regions from socioeconomic and sociocultural views. Both identity of regions (their outer and inner image) and appurtenance of residents and tourists (second home owners) with the territory is emphasized. The key objective is to support and explain possible behavioral approaches in the research of the impact of second housing and tourism activities in the forming of regional identity and identity of the regions. Formování regionální identity a identity regionů v Česku – představení výzkumu vlivu druhého bydlení a cestovního ruchu Předloženy članek je založen předevšim na diskusi teoretickych přistupů a vybranych konceptů nove regionalni, kulturni a behavioralni geografie, ktere mohou byt využity při vyzkumech druheho bydleni a cestovniho ruchu. Důraz je kladen na obecne a metodologicke pohledy na procesy formovani regionalni identity a identity regionů v uzemi s vyraznou koncentraci sidel a obci s převažujici rekreačni a turistickou funkci. Žadouci současti vyzkumů je identifikace vnitřniho socioekonomickeho a sociokulturniho potencialu lokalit a regionů. S vnějši i vnitřni identitou regionů nedilně souvisi regionalni povědomi sounaležitosti rezidentů, ale i rekreantů a turistů. Hlavnim cilem je podpořit a vysvětlit možnosti využiti behavioralnich přistupů ve vyzkumech vlivu druheho bydleni a turistickych aktivit na formovani regionalni identity a identity regionů.
Back to Top Top