Acta Chimica Sinica

Journal Information
ISSN : 0256-7660
Current Publisher: Wiley (10.1002)
Total articles ≅ 395
Filter:

Latest articles in this journal

Bo-Liang Lou, Ying-Zhi Zhang, Guang-Zong Guo, Li-Xin Dai
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 554-557; doi:10.1002/cjoc.19890070612

Guan-Zhi Ju, De-Zhan Chen
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 496-503; doi:10.1002/cjoc.19890070604

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hai-Xin Yang, Pin Fan, Mei-Gong Fan
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 538-543; doi:10.1002/cjoc.19890070609

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jian-Guo Chen, Qing-Yun Chen
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 558-560; doi:10.1002/cjoc.19890070613

Tong-Shuang Li, Yu-Lin Li, Xiao-Tian Liang, Tong-Shuang Li, Yu-Lin Li, Xiao-Tian Liang
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 544-548; doi:10.1002/cjoc.19890070610

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7; doi:10.1002/cjoc.19890070601

Bu-Xing Han, Hai-Ke Yan, Ri-Heng Hu
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 481-486; doi:10.1002/cjoc.19890070602

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ren Da Zhang, Ji-An Wu, Ji-Min Yan
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 487-495; doi:10.1002/cjoc.19890070603

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wei-Jie Jia, Zu-Min Zhou, A-Di He, Zhi-Lin Wang, Qi-Zong Qin
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 504-510; doi:10.1002/cjoc.19890070605

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Cui-Chen Dai, Gui-Ying Li
Published: 17 December 1989
by Wiley
Acta Chimica Sinica, Volume 7, pp 527-537; doi:10.1002/cjoc.19890070608

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top