Journal of Agricultural and Food Chemistry

Journal Information
ISSN / EISSN : 0021-8561 / 1520-5118
Current Publisher: American Chemical Society (ACS) (10.1021)
Total articles ≅ 48,830
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Wu Wang, Jiao Feng, Lingling Wei, Muhammad Khalil-Ur-Rehman, Niels J. Nieuwenhuizen, Lina Yang, Huan Zheng, Jianmin Tao
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c06591

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhifen Pan , Xiaoqing Deng, Qiao Li, Rong Xie, Huisheng Zhai, Xingquan Zeng, Zhaxi Luobu, Nyima Tashi, Zhongyi Li
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c05445

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yumin Niu, Bin Wang, Runhui Yang, Yongning Wu , Yunfeng Zhao, Cuizhi Li, Jing Zhang, Yang Xing, Bing Shao
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c06938

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jiamei Tian, Caixia Chen, Huiying Sun, Zehao Wang, Siegrid Steinkellner, Jie Feng, Yue Liang
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c06685

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhibing Wu , Hyung-Yeon Park, Dewen Xie, Jingxin Yang, Shuaitao Hou, Nasir Shahzad, Chan Kyung Kim , Song Yang
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c05702

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiang-Yi Tang, Zhi-Ming Wang, He-Cheng Meng, Jia-Wei Lin, Xiao-Ming Guo, Tao Zhang, Hua-Lei Chen, Cai-Yu Lei, Shu-Juan Yu
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c05212

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ling Li, Jiyong Zou , Changjiang Xu, Shengyong You, Yongqiang Li, Qingmin Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c06058

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guijie Chen , Yixun Bai, Ziqi Zeng, Yujia Peng, Wangting Zhou, Wenbiao Shen , Xiaoxiong Zeng , Zhonghua Liu
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c06913

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Laura Estévez , Marta Queizán, Ricardo A. Mosquera, Lucia Guidi , Ermes Lo Piccolo, Marco Landi
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c06827

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sayed Mohammad Ali Jalali, Christopher C. Parrish, Albert Caballero-Solares, Matthew L. Rise, Richard G. Taylor
Journal of Agricultural and Food Chemistry; doi:10.1021/acs.jafc.0c05182

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top