VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY

Journal Information
ISSN : 20712243
Current Publisher: Kniga Service Agency Ltd. (10.17238)
Total articles ≅ 508
Filter:

Latest articles in this journal

VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY; doi:10.17238/issn2071-2243

Anna N. Kogteva, Belgorod State National Research University, Natalya A. Gerasimova, Anna M. Kulik, Natalya M. Shevtsova, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 194-202; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.194

Damir T. Khaliullin, Kazan state agrarian University, Andrey V. Dmitriev, Ramil N. Khafizov, Mikhail N. Yarovoy, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 27-37; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.27

Ivan V. Baskakov, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Vladimir I. Orobinsky, Aleksey М. Gievsky, Aleksey V. Chernyshov, Aleksandr P. Tarasenko
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 13-20; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.13

Aleksey N. Vasilyev, Federal Scientific Agroengineering Center Vim, Aleksey S. Dorokhov, Irina G. Ershova, Aleksandr I. Uchevatkin, Elena V. Kosolapova, Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 86-104; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.86

Roman V. Buzin, Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Ivan I. Zolotarev, Natalia A. Zolotareva, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 235-243; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.235

Elena A. Vysotskaya, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Andrey S. Kornev, Roman A. Druzhinin, Oleg E. Sotskov
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 72-78; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.72

Elena V. Endovitskaya, Voronezh State University
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 167-173; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.167

Aleksandra M. Sainchuk, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Konstantin E. Stekolnikov
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 123-131; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.123

Ivan M. Chetvertakov, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Valentina P. Chetvertakova, Sergey I. Chetvertakov, Voronezh institute for the economy and social control
VESTNIK OF VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY, Volume 4, pp 138-147; doi:10.17238/issn2071-2243.2019.4.138

Back to Top Top