Sports Medicine: Research and Practice

Journal Information
ISSN : 22232524
Current Publisher: Kniga Service Agency Ltd. (10.17238)
Total articles ≅ 230
Filter:

Latest articles in this journal

Sports Medicine: Research and Practice; doi:10.17238/issn2223-2524

Elena Yu. Sorokina, Alia V. Pogozheva, Dmitriy B. Nikityuk
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 40-46; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.40

Enver S. Tokaev, Tatiana A. Pushkina, Evgeniy A. Nekrasov, Adam A. Khasanov, Aleksandr V. Koromyslov, Moscow «Academy-Т» Llc
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 55-64; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.55

Evgetiy V. Kharlamov, Nina M. Popova, Iritia N. Zhuchkova, Lyudmila F. Safonova, Lyudmila V. Veselova
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 28-32; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.28

Oksatia V. Marandykina, Yury A. Matveev
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 21-27; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.21

Natalia V. Rylova, Alina A. Biktimirova, Andrey V. Zholinsky
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 14-20; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.14

Radzhabkadi M. Radzhabkadiev, Oksana A. Vrzhesinskaya, Vera M. Kodentsova
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 33-39; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.33

Nelly V. Bulyakova, Valentino S. Azarova
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 65-72; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.65

Tatуana A. Pushkina, Sergey P. Levushkin, Maksim I. Malachov, Valentin D. Sonkin
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 47-54; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.47

Sergey N. Ezhov, Anna V. Yaschuk, Timofey P. Afinogettov, Vladimir A. Sinyansky, Vladivostok Vladivostok Branch Of The Clinic For Pain Treatment Llc
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 5-13; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.1.5