Specialusis ugdymas / Special education

Journal Information
ISSN / EISSN : 1392-5369 / 2424-3299
Published by: Vilnius University Press (10.15388)
Total articles ≅ 55
Current Coverage
SCOPUS
Filter:

Latest articles in this journal

Nodira Israilova
Specialusis ugdymas / Special education, Volume 2, pp 243-318; https://doi.org/10.15388/se.2021.v2i43.10

Abstract:
This article describes children at risk in the context of a pedagogical problem, analyzes various interpretations of the “rehabilitation” concept in scientific literature and explains the need for rehabilitation work with children in teachers’ practice. On the basis of an empirical review (a questionnaire survey) a spectrum of ideas and opinions of teachers and psychologists from different educational institutions on the goals and objectives of rehabilitation work with children at risk and the main directions for this work in their practical activities have been revealed. In order to analyze the interpretations of specialists’ opinions regarding the nature and assessment of the effectiveness of rehabilitation, a method of collecting qualitative data (questionnaire survey, conversation) with open-ended questions was used. The author summarized the answers of the specialists on the problem under study by the method of content analysis using an open-coding procedure. According to the results of the research, six rehabilitation contexts have been identified, most specialists consider rehabilitation as comprehensive assistance to children with the aim of successfully returning them to a full social life; involving them into the system of social relations in the course of specially organized education; vocational training; developing healthy lifestyle and law-abiding behavior.
, Stefanija Ališauskienė
Specialusis ugdymas / Special education, Volume 2, pp 201-242; https://doi.org/10.15388/se.2021.v2i43.9

Abstract:
Šis tyrimas atliktas Jungtinės Karalystės universitetuose. Apklausta 10 respondentų iš 3 skirtingų universitetų, veikiančių Londone. Tyrimo tikslas – atskleisti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų studentų įsitraukimo į universitetines studijas galimybes. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai: išanalizuoti universitetinio mokslo prieinamumą kurtiesiems ir neprigirdintiems studentams; išsiaiškinti, ar yra prieinamos būtinos priemonės ir įranga, reikalinga pilnaverčiam studentų įtraukimui ir įsitraukimui, bei, kaip tenkinami studijų poreikiai, atsiradę dėl klausos praradimo; atskleisti, kaip studijų programa yra pritaikoma tenkinti papildomus tokių studentų mokymosi poreikius. Dalyvių imtį sudarė universiteto papildomos mokymosi pagalbos personalas ir dėstytojai. Tyrimas atliktas, taikant kokybinio tyrimo prieigą. Duomenys rinkti pasitelkus internetinį klausimyną, kuriame pateikti atsakymų pasirinkimai bei galimybė pateikti savo komentarus. Duomenys analizuoti, taikant teminę analizę. Pagrindinė tyrimo išvada: kurtieji ir neprigirdintieji studentai studijuodami dažnai susiduria su sunkumais, kadangi universitetai nėra visiškai prieinami šiems besimokantiesiems dėl išteklių ir kitų reikalingų mokymosi priemonių bei įrangos trūkumo. Dėstytojams reikia daugiau mokymų ir paramos, kad jie galėtų suteikti reikiamą papildomą pagalbą pažeidžiamiems studentams. Studijų programa išlieka ta pati visiems studentams, tačiau kartais daromos išimtys studentams, turintiems papildomų poreikių. Paprastai kurtiesiems ir neprigirdintiems studentams gali būti skiriama daugiau laiko atlikti užduotis.
Stefanija Ališauskienė
Specialusis ugdymas / Special education, Volume 2, pp 11-51; https://doi.org/10.15388/se.2021.v2i43.5

Abstract:
Straipsnyje su skaitytojais dalijamasi pagrindiniais rezultatais, pasiektais kuriant, diegiant ir išbandant inovatyvią personalizuotu mokymusi grįstą pedagogų rengimo praktiką. Ši praktika sukurta ir įgyvendinta bendradarbiaujant Lietuvos pedagogų ugdymo centrams - Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu, bei Islandijos universitetu ir Korko universitetu Airijoje[1]. Šiame straipsnyje dalijamasi pagrindiniais pasiekimais, susijusiais su sukurta personalizuotu mokymusi grindžiamo pedagogų ugdymo koncepcija bei šios koncepcijos pagrindu atnaujintomis pedagogų rengimo studijų programomis, taip pat su įdiegtos pedagogų ugdymo studijų programose personalizuotu mokymusi grindžiamos koncepcijos raiška. Šio tyrimo metodologija grindžiama antrine duomenų analize bei projekto INTERPEARL[2] pasiekimų ataskaitų analizę. INTERPEARL projekto metu įgytos žinios ir patirtis patvirtina prielaidą, kad į besimokantįjį orientuotoje paradigmoje mokytojo vaidmuo keičiasi, bet tampa kitaip svarbus. Mokytojas labiau veikia kaip pagalbininkas, taikydamas lankstų mokymosi tempą ir diferencijuotą vertinimo praktiką, o ne tiesiogiai perteikia žinias. Kartu su kitais aktualiais klausimais į besimokantįjį orientuotame mokymosi procese svarbiausi yra du aspektai: gebėjimas parinkti ir pasirinkti veiklą bei tinkamus vertinimo metodus, taip pat besimokančiojo gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, darantis didelę įtaką mokymosi pasiekimams [1] KA203 – Strateginės partnerystės aukštajam mokslui. Projektas INTERPEARL: Inovatyvus mokytojų ugdymas taikant personalizuotą mokymąsi 2018-1-LT01-KA203-046979
Ilze Vilka
Specialusis ugdymas / Special education, Volume 2, pp 109-146; https://doi.org/10.15388/se.2021.v2i43.7

Abstract:
At 5–6 years, most children pronounce all the sounds of their mother tongue correctly and have developed phonemic awareness, but not all children have reached an adequate level of speech and language development. In order to alleviate speech development and language acquisition disorders, it is necessary to carry out interventions based on sequential steps and activities. This article reveals the findings of various authors attempting to explain the action of such interventions. On the basis of the analysed literature, the author proposes a model of intervention in speech therapy for the reduction of phonological disorders.
Simona Daniutė, Ingrida Staliūnienė
Specialusis ugdymas / Special education, Volume 2, pp 53-108; https://doi.org/10.15388/se.2021.v2i43.6

Abstract:
Straipsnyje pateikiama teorinė fonologinių gebėjimų apibrėžties ir struktūros analizė: atskleidžiama fonologinių gebėjimų samprata, jų grupės, sąsajos su skaitymo sutrikimu (disleksija). Taip pat šiame straipsnyje susitelkiama ties išsamiu fonologinių gebėjimų įvertinimo ypatumų tarptautiniu ir nacionaliniu mastu aptarimu. Teoriniam fonologinių gebėjimų konceptui atskleisti atlikta Lietuvos bei užsienio autorių mokslinių publikacijų analizė. Atlikta koncepto analizė leidžia teigti, kad fonologiniai gebėjimai apima fonologinį suvokimą, trumpalaikę atmintį bei greitą vardijimą. Tai bene dažniausiai užsienio šalyse tyrinėjami fonologiniai procesai, susiję su skaitymu ir(ar) rašymu. Gausūs skirtingomis užsienio kalbomis atlikti tyrimai leido parodyti akivaizdžias fonologinių gebėjimų ir skaitymo sutrikimo (disleksijos) sąsajas. Nustatyta, jog asmenims, turintiems disleksiją, būdingi nepakankami šios srities gebėjimai. Tačiau apžvelgtų ilgalaikių tyrimų rezultatai rodo, jog skaitymo pasiekimus ikimokykliniame ar priešmokykliniame amžiuje geriausiai prognozuoja du rodikliai: fonologinis suvokimas ir greitas vardijimas. Panašaus pobūdžio mokslo darbai, kuriuose analizuojamos fonologinių gebėjimų ir skaitymo lietuvių kalba koreliacijos, kol kas gana reti. Todėl prieš pateikiant tvirtą, moksliniais įrodymais grįstą išvadą šiuo klausimu būtina sukaupti daugiau empirinių duomenų. Taip pat akivaizdus nacionalinių tyrimų apie vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, fonologinius gebėjimus, poreikis.
, Vilma Makauskienė
Specialusis ugdymas / Special education, Volume 2, pp 147-199; https://doi.org/10.15388/se.2021.v2i43.8

Abstract:
Straipsnyje aptariami vaikų, turinčių neišplėtotą kalbą, leksikos ypatumai. Atlikta kiekybinė sukauptojo vaikų kalbos tekstyno ir eksperimentinių užduočių rezultatų analizė padėjo atskleisti žodžių supratimo, vartojimo ypatumus, leksinės įvairovės rodiklius. Lyginami vaikų, turinčių neišplėtotą kalbą, ir tipinės kalbos raidos vaikų rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad vaikai, kuriems būdinga neišplėtota kalba, statistiškai reikšmingai prasčiau atliko daiktavardžių ir veiksmažodžių supratimo bei produkcijos užduotis. Žodžių supratimo ir produkcijos sunkumus lemia reta žodžio vartosena vaiko aplinkoje, žodžio ilgis, darybinė struktūra, sinonimija, panašios reikšmės žodžių gausa
Tamar Dograshvili
SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION, Volume 1, pp 213-258; https://doi.org/10.21277/se.v1i41.509

Abstract:
Active teaching is a key component in the education system at all stages of education. In practice, introduction of active teaching in mathematics teaching in primary school poses significant challenges for teachers. To solve this problem, we have developed a methodological approach described in this article. In particular, we suggest an active teaching model whose realization is linked to the inclusion of problems with developmental and interdisciplinary content in the teaching process in mathematics classes. The solutions of these problems are associated with particular themes in mathematics classes. We discuss the methodology for constructing the systems of problems with developmental and interdisciplinary content in accordance with particular themes in mathematics classes in primary school, which is based on the scheme that we developed. We have also analyzed the indicators of including such problems in mathematics classes in primary school and the results of the educational experiment demonstrating that the author’s methodological approaches provide a high quality of mathematical education for primary school pupils, make the teaching process interesting and attractive, and ensure their involvement in the process of active teaching and learning through the systems of specially selected problems.
Jonas Ruškus
SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION, Volume 1, pp 10-52; https://doi.org/10.21277/se.v1i41.526

Abstract:
Since 2010 Lithuania is a State Party of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of the United Nations. The development of education policy in Lithuania as concerns the right to inclusive education for children with disabilities is analysed as well as the factual trends of education of children with disabilities in segregated and regular educational settings. Author explores the assumption that intersection of the patterns of medical model of and neoliberal mindset in educational discourse impedes the implementation of human rights standards, reasonable accommodation particularly.
Živilė Kulešė, Irena Kaffemanienė
SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION, Volume 1, pp 53-101; https://doi.org/10.21277/se.v1i41.532

Abstract:
The article examines the opinions of parents raising children with ASD about the individualisation of their children's education at schools. A theoretical analysis of the relevance of the partnership of parents raising children with ASD with teachers and possibilities of their participation in the process of institutional education of their children has been carried out; special educational strategies for children with ASD and opportunities for individualisation of education in general education schools were reviewed. The empirical study was performed by the method of questionnaire survey of the parents (N = 104) raising children with ASD; the methods of descriptive statistics were used to analyse quantitative data. The answers to the open-ended questions were examined using qualitative and quantitative content analysis.   Straipsnyje nagrinėjamos tėvų, auginančių vaikus, turinčius ASS, nuomonės apie jų vaikų ugdymosi individualizavimą mokyklose. Atlikta teorinė tėvų, auginančių ASS turinčius vaikus, partnerystės su mokytojais aktualumo, jų dalyvavimo jų vaikų institucinio ugdymo procese galimybių analizė; apžvelgtos vaikų, turinčių ASS, specialiosios ugdymo strategijos ir ugdymo individualizavimo bendrosiose mokyklose galimybės. Empirinis tyrimas atliktas tėvų (N=104), auginančių ASS turinčius vaikus, anketinės apklausos metodu, kiekybinių duomenų analizei taikomi aprašomosios statistikos metodai. Atsakymai į atvirus klausimus išnagrinėti taikant kokybinę ir kiekybinę turinio analizę.  
Ingrida Baranauskienė, Alla Kovalenko, Inna Leonova
SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION, Volume 1, pp 141-171; https://doi.org/10.21277/se.v1i41.557

Abstract:
The article presents the study results on the factors influencing the emergence of the feeling of loneliness in female students with hearing impairments. The results obtained indicate the presence of the feeling of loneliness in students with hearing impairments, especially, this feeling emerges most often in the family sphere. The feeling of loneliness is associated not only with interpersonal relationships, but also with personal traits, attitudes, needs. The sources of irritability and emotional instability for female students with hearing impairments are: insufficient satisfaction of their need for social and cultural communication, existing gender conflicts between partners, which are caused by social stereotypes and gender inequality. The main reasons for the feeling of loneliness in female students with hearing impairments are fears: of loneliness, dependence, rejection by others, both in interpersonal and social relations, as well as social anxiety. The feeling of loneliness emerges under the influence of the following factors: fear of communication, interpersonal relationships, personal characteristics, as well as dissatisfaction with one’s own life quality. Female students with hearing impairments require special attention from university staff to integrate them into the educational environment, establish contacts with peers and family members.
Back to Top Top