Journal of the American Chemical Society

Journal Information
ISSN / EISSN : 00027863 / 15205126
Current Publisher: American Chemical Society (ACS) (10.1021)
Total articles ≅ 198,356
Google Scholar h5-index: 236
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Rui Wang, Chunfeng Zhang, Qian Li, Zhiguo Zhang, Xiaoyong Wang, Min Xiao
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c04890

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kaihui Mao, Jinlei Zhang, Zijing Guo, Lizhe Liu, He Ma, Yiying Chin, Hong-Ji Lin, Songsong Bao, Hangqing Xie, Run Yang, et al.
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c05845

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhong-Xia Wang, Hua Zhang, Fang Wang, Hao Cheng, Wen-Hui He, Yu-Hua Liu, Xue-Qin Huang, Peng-Fei Li
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c06064

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Dmitri Leo Mesoza Cordova, Taryn Mieko Kam, Renae N. Gannon, Ping Lu, David C. Johnson
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c05505

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yury N. Lebedev, Chirag Apte, Susan Cheng, Cyrille Lavigne, Alan Lough, Dwight S. Seferos, Alán Aspuru-Guzik, Andrei K Yudin
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c05410

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Nan Xia, Jingyun Yuan, Lingwen Liao, Wenhao Zhang, Jin Li, Haiteng Deng, Jinlong Yang, Zhikun Wu
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c02117

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Bi Wang, Simon Van Herck, Yong Chen, Xiangyang Bai, Zifu Zhong, Kim De Swarte, Bart N. Lambrecht, Niek N. Sanders, Stefan Lienenklaus, Hans W. Scheeren, et al.
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c01928

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Connie Wu, Padric M. Garden, David R. Walt
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c04331

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Aliki Moysiadou, Seunghwa Lee, Chia-Shuo Hsu, Hao Ming Chen, Xile Hu
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c04867

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Brian Koronkiewicz, John R. Swierk, Kevin P. Regan, James M. Mayer
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c01429

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top