Molecular Therapy - Nucleic Acids

Journal Information
ISSN / EISSN : 21622531 / 21622531
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Former Publisher: Springer Science and Business Media LLC (10.1038)
Total articles ≅ 1,116
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
PMC
SCIE
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Yan Shang, Yahong Sun, Jing Xu, Xiahui Ge, Zhenli Hu, Jiang Xiao, Yunye Ning, Yuchao Dong, Chong Bai
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.10.049

Qiuli Li, Weichao Chen, Rongzhen Luo, Zhiyi Zhang, Ming Song, Wenkuan Chen, Zhongyuan Yang, Yuanzhong Yang, Zhuming Guo, Ankui Yang
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.11.036

YouJun Wu, Lu Yang, Tammy Chang, Fouad Kandeel, Jiing-Kuan Yee
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.026

Guojun Wu, Wenhong Zhou, Xiaohua Pan, Zhigang Sun, Yongjie Sun, Hao Xu, Peng Shi, Jiyu Li, Ling Gao, Xingsong Tian
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.025

Guanhui Chen, Yiming Li, Yi He, Binghui Zeng, Chen Yi, Chao Wang, Xiliu Zhang, Wei Zhao, Dongsheng Yu
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.031

Toru Yoshitomi, Misako Hayashi, Takumi Oguro, Keiko Kimura, Fumiya Wayama, Hitoshi Furusho, Keitaro Yoshimoto
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.034

Binglin Yue, Jian Wang, Wenxiu Ru, Jiyao Wu, Xiukai Cao, Haiyan Yang, Yongzheng Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Bizhi Huang, et al.
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.039

Hanshuang Li, Mingmin Song, Wuritu Yang, Pengbo Cao, Lei Zheng, Yongchun Zuo
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.035

Pan Zhang, Lei Yi, Siyuan Qu, Jinzhong Dai, Xiaozhou Li, Bohao Liu, Huiling Li, Kai Ai, Peilin Zheng, Shuangfa Qiu, et al.
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.037

Lei Yang, Huan Liang, Xianguo Meng, Li Shen, Zhanjiang Guan, Bingchang Hei, Haitao Yu, Shanshan Qi
Published: 1 January 2020
Molecular Therapy - Nucleic Acids; doi:10.1016/j.omtn.2019.12.027