Journal of Zhejiang University-SCIENCE A

Journal Information
ISSN / EISSN : 1009-3095 / 1862-1775
Current Publisher: Zhejiang University Press (10.1631)
Total articles ≅ 3,173
Current Coverage
SCIE
LOCKSS
COMPENDEX
MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
PMC
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

, Wen-Chao Liang, Cheng-Zhi Zeng, Rui Guan
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 357-368; doi:10.1631/jzus.a2000524

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hao-Nan Wang, Qi-Qi He, Zheng Zhang, , Ren-Zhong Tang
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 382-395; doi:10.1631/jzus.a2000480

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Jing-Wen Liu, , Dao-Sheng Ling
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 369-381; doi:10.1631/jzus.a2000275

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Leo Gu Li, Yi Ouyang, , Kai-Long Zeng, Albert Kwok Hung Kwan
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 344-356; doi:10.1631/jzus.a2000401

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Cheng-Yao Xu, De-Qing Mei, Jia-Wei Liu
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 331-343; doi:10.1631/jzus.a2000501

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Song-Lin Liu, , Ming-Gao Yu, Yong-Dong Jiang
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 396-406; doi:10.1631/jzus.a2000336

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Ming-Bo Sun, Zhen-Guo Wang, Hong-Bo Wang, Chao-Yang Liu
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 314-330; doi:10.1631/jzus.a2000087

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shao-Hua Li, Ming-Ju Zhang,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 296-313; doi:10.1631/jzus.a2000120

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Juan Mu, Cong-Wei Hou,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 265-276; doi:10.1631/jzus.a2000582

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Jia-Zhi Miao, Yuan-Song Li, , Qian Zhang, Gui-Rong Tan
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Volume 22, pp 245-264; doi:10.1631/jzus.a2100006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top