HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE

Journal Information
ISSN : 1230-3534
Published by: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o. (10.15199)
Total articles ≅ 542
Filter:

Latest articles in this journal

Janusz Szpytko
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, Volume 1, pp 9-11; https://doi.org/10.15199/24.2022.1.1

Abstract:
Neutralność węglowa (dekarbonizacja) jest coraz bardziej widoczna w przemyśle stalowym i polegać będzie na transformacji niskoemisyjnej. Do prawidłowego jej wdrożenia wymagana jest analiza źródeł emisji dwutlenku węgla w procesie technologicznym. Należy pamiętać, że przemysł stalowy odpowiada za około 7% emisji CO2 do atmosfery.
Bogdan Panic
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, Volume 1, pp 4-7; https://doi.org/10.15199/24.2021.5-6.1

Abstract:
Przeprowadzono badania eksperymentalne przepływu przez złoże kawałkowe cieczy o różnych lepkościach. Dla realizacji badań zaprojektowano i skonstruowano instalację badawczą w układzie 2D. Wyznaczono prędkości przepływu cieczy modelowych przez złoże kawałkowe. Zbadano zachowanie dwóch cieczy o różnych lepkościach, spływających w złożu kawałkowym. Podczas badań uwzględniono liczby Reynoldsa, Galileusza oraz liczbę kapilarną, wskazujące na podobieństwo warunków prowadzonych badań do warunków panujących w wielkim piecu.
Elżbieta Jasiewicz, Kamil Jasiewicz, Marcin Sosik, Agnieszka Cebo-Rudnicka, Beata Hadała
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, Volume 1, pp 10-13; https://doi.org/10.15199/148.2019.6.5

Abstract:
W artykule przedstawiono analizę wpływu błędu danych wejściowych związanych z pomiarem temperatury na współczynnik wymiany ciepła wyznaczony z rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodzenia ciepła. Do obliczenia współczynnika wymiany ciepła użyto programu komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych.
Hanna Suchan
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, Volume 1, pp 4-11; https://doi.org/10.15199/24.2021.3-4.1

Abstract:
Kadź pośrednia jest jednym z urządzeń, przez które przepływa ciekła stal podczas procesu ciągłego odlewania i które pełni ważną rolę w kontroli zachowania się kąpieli metalowej. Przeprowadzone symulacje komputerowe miały na celu analizę wpływu modyfikacji wylewu osłonowego na hydrodynamikę ciekłej stali przepływającej przez dwuwylewową kadź pośrednią. Głównym parametrem, na który zwrócono uwagę w badaniach była prędkość przepływu ciekłej stali kształtująca się w przestrzeni roboczej wylewu osłonowego oraz w objętości kadzi pośredniej. Określono również wpływ turbulencji na procentowy objętościowy udział poszczególnych przepływów oraz na stopień mieszania kąpieli metalowej.
Magdalena Rozmus-Górnikowska
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, Volume 1, pp 12-15; https://doi.org/10.15199/24.2021.3-4.2

Abstract:
Celem pracy była ocena wpływu laserowego odkształcania na mikrostrukturę i własności warstwy wierzchniej stopu niklu CMSX4. Proces laserowego odkształcania został przeprowadzony za pomocą impulsowego lasera Nd:YAG ReNOVAL - laser z modulacją Ԛ. Badania topografii powierzchni prowadzono za pomocą mikroskopu optycznego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego. Badania mikrostruktury na przekroju poprzecznym wykonano za pomocą mikroskopów elektronowych skaningowego i transmisyjnego. Chropowatość powierzchni zmierzono profilometrem WYKO NT930. Badania nanotwardości na nanotwardościomierzu NHT 50-183 Instruments wyposażonym w wgłębnik Berkowicha, przeprowadzono na materiale wyjściowym, jak również po procesie LSP. Badania wykazały, że obróbka wiązką lasera o zastosowanych parametrach procesu LSP, powoduje odkształcenie plastyczne warstwy wierzchniej stopu niklu CMSX4, co prowadzi do wyraźnego wzrostu jej twardości
Aleksandra Franczak
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, Volume 1, pp 4-9; https://doi.org/10.15199/24.2021.2.1

Abstract:
W artykule przedstawiono sposób wytworzenia kompozytów na osnowie miedzi umacnianych dodatkiem 5% wag. azotku tytanu. W tym celu zastosowano proces mechanicznej syntezy (MA) i iskrowego spiekania plazmowego (SPS). Zaobserwowano, że 10-cio godzinny proces mechanicznej syntezy doprowadził do utworzenia się struktury płatkowej mieszanki kompozytowej Cu-TiN. Cząstki azotku tytanu znajdują się wewnątrz plastycznej osnowy, jednakże ich rozmieszczenie nie jest w pełni równomierne. Artykuł przedstawia mikrostrukturę mieszanki kompozytowej uzyskanej zarówno podczas mechanicznej syntezy jak i po jej zakończeniu, a także mikrostrukturę uzyskanych spieków po procesie iskrowego spiekania plazmowego. Zamieszczono wyniki dotyczące gęstości, twardości i przewodności elektrycznej kompozytów
Back to Top Top