ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA

Journal Information
ISSN : 0033-2089
Published by: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o. (10.15199)
Total articles ≅ 1,034
Current Coverage
INSPEC
Filter:

Latest articles in this journal

Marta Bistroń
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 9-13; https://doi.org/10.15199/13.2022.6.1

Abstract:
W artykule opisano krótko architekturę oraz zasadę działania sieci neuronowych. Omówiono również szczegóły związane z programowaniem sieci neuronowych z wykorzystaniem języka Python oraz wybranych frameworków wspierających głębokie uczenie i projektowanie algorytmów AI. W dalszej części artykułu omówiony zostały proces wdrażania gotowego, wytrenowanego modelu sieci neutronowej w środowisku produkcyjnym aplikacji webowej, w której komunikacja z modelem sieci neuronowej przebiega zgodnie ze schematem Klient-Serwer. Wyjaśniona została idea tworzenia interfejsu API oraz ograniczenia architektoniczne specyfikacji REST-API. W ostatnim podrozdziale omówiono proces konteneryzacji modułu sieci neuronowej do postaci samodzielnej z wykorzystaniem środowisk Docker i Docker Compose.
Ryszard Romaniuk
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 20-30; https://doi.org/10.15199/13.2022.6.3

Abstract:
Pojedynczy foton zachowuje się tak samo jak fala elektromagnetyczna złożona z wielu fotonów. Ściśle pojedynczy foton, co najwyżej splątany w parę – świadka i posłańca/zwiastuna, jest przedmiotem zainteresowania informacyjnych technik kwantowych ITK. Foton może byś splątany jednocześnie w wiele par lub grup. Foton jest idealnym kubitem/kuditem lotnym. ITK wymaga umiejętności ściśle deterministycznej generacji pojedynczego fotonu, a następnie jego precyzyjnej, najlepiej jak najmniej stratnej transmisji, ewentualnego przetwarzania i detekcji. Konieczna jest także umiejętność deterministycznej generacji strumienia pojedynczych fotonów. Strumień sub-Poissonowski fotonów nieklastrowanych (nieklasyczny stan ściśnięty) generowany z klasycznego lasera bardzo wysokiej jakości jest niewystarczający. Z pojęciem techniki operacyjnej pojedynczych fotonów związane jest zagadnienie rozróżnialności. Rozróżnialność fotonu zależy od wielu czynników, w tym determinizmu i technologii emitera. Emitery syntetyczne nie gwarantują nierozróżnialności. Foton w idealnych aplikacjach ITK musi być ściśle nierozróżnialny. Nieco inaczej jest w rozwiązaniach praktycznych, gdzie rozróżnialność fotonu jest problemem statystycznym, i posiada konkretną wartość. Artykuł opisuje niektóre wybrane zagadnienia szybko rozwijającej się techniki pojedynczego fotonu.
Jacek Sosnowski
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 28-30; https://doi.org/10.15199/13.2022.5.5

Abstract:
W artykule przedyskutowano coraz bardziej rozwijającą się problematykę detektorów nadprzewodnikowych, stosowanych do rejestracji promieniowania elektromagnetycznego, w tym nawet pojedynczych fotonów, a także cząstek i zjonizowanych atomów. Przybliżono rodzaje takich bolometrów, zasadę ich działania i ewentualne perspektywy zastosowań w różnych działach elektroniki, a także fizyki jądrowej.
Kalina Detka, Damian Bisewski, Krzysztof Nieradko, Katarzyna Chmielewska
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 32-34; https://doi.org/10.15199/13.2022.5.6

Abstract:
W artykule przedstawiono relację z jubileuszowej XX. Krajowej Konferencji Elektroniki, która odbyła się w dniach 5 – 9 września 2021 roku w Darłówku Wschodnim. Zaprezentowano zakres tematyczny sesji specjalnych i plakatowych, a także informacje na temat artykułów wyróżnionych w ramach konkursu Młodych Naukowców. Przedstawiono również informację w zakresie wydarzeń towarzyszących Konferencji oraz wybrane dane statystyczne dotyczące jej uczestników.
Grzegorz Jędrzejewski
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 10-14; https://doi.org/10.15199/13.2022.5.2

Abstract:
W artykule przedstawiono autorskie rozwiązania problemu wykonywania zdjęć niewyraźnych tekstów na opakowaniach i niewielkich produktach. W sytuacji gdy napis posiada niską rozdzielczość (drukarka atramentowa), albo jest wykonany poprzez technikę tłoczenia, wykonanie zwykłego, pojedynczego zdjęcia daje przeważnie niezadowalające wyniki. Dzięki przedstawionym tu rozwiązaniom, znacząco polepszamy materiał wejściowy (fotografie), który jest podstawą, na przykład do analizy przez algorytmy uczenia maszynowego, dedykowanych do rozpoznawania znaków (OCR).
Ryszard Romaniuk
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 21-27; https://doi.org/10.15199/13.2022.5.4

Abstract:
Fundamentalne twierdzenia o niemożliwościach kwantowych są związane łącznie z zasadami zachowania energii w systemie zamkniętym, zakazem Pauliego i twierdzeniem spin-statystyka, zasadą nieoznaczoności Heisenberga, wykluczeniem prędkości superluminalnej, paradoksem informacyjnym czarnej dziury, jej parowaniem i trójparametrowym opisem w postaci tylko masy, ładunku elektrycznego i momentu obrotowego, determinizmem kwantowym i odwracalnością czasu (symetrią CPT), ciągłym wielokanałowym sprzężeniem mikro świata kwantowego z makroświatem termodynamicznym objawiającym się dynamiką wyboru dekoherencji, itp. W tak zdefiniowanym przy pomocy twardych ograniczeń obszarze zadaniem do realizacji jest budowa kwantowego złożonego, technicznego systemu funkcjonalnego. Dostępnym budulcem są kubity, kudity, bramki i układy oraz pamięci kwantowe, itp. Ogólnym zasobem sygnałowym w kwantowych technikach informacyjnych ITK jest nielokalność, możliwość jej opanowania technicznego, oraz jej potencjalna ocena ilościowa i jakościowa, często odnoszona do poziomu LOCC. W szczególności, nie do końca ekwiwalentnymi, zasobami są diskord kwantowy, kontekstualność, kwantowa entropia, a najczęściej splątanie. Narzędziami do budowy systemów ITK są teleportacja kwantowa, tomografia kwantowa, współdzielenie stanów splątanych, sterowanie kubitów fizycznych i logicznych, wirtualizacja kubitów, destylacja splątania, korekcja błędów kwantowych, transfer stanów kwantowych między kubitami stacjonarnymi i lotnymi, itp. Celem jest budowa Internetu kwantowego, docelowo całkowicie kwantowego, a obecnie w wersji NISQ.
Maurycy Maziuk
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 15-20; https://doi.org/10.15199/13.2022.5.3

Abstract:
W pracy przedstawiono przegląd i analizę dostępnych technologii ogniw paliwowych oraz przedyskutowano możliwość ich wykorzystania w systemach gromadzenia energii odnawialnej. W części eksperymentalnej przeanalizowano działanie odwracalnego ogniwa typu PEMFC pracującego w demonstracyjnym (mini)systemie fotowoltaicznym. Ogniowo pracując w trybie elektrolizera zapewnia generację nowego paliwa – wodoru. Sprawność przetwarzania energii elektrycznej w wodór wynosiła około 86%, natomiast w trybie generacji energii elektrycznej sprawność była równa około 36%. Na podstawie uzyskanych wyników określono, że sprawność całego procesu gromadzenia i odtwarzania energii elektrycznej wynosi około 30%. W perspektywie dalszego rozwoju technologii ogniw paliwowych oraz metod wytwarzania i przetwarzania zielonej energii otrzymany wynik należy uznać za obiecujący.
Paweł Łukianiuk
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 15-20; https://doi.org/10.15199/13.2022.4.2

Abstract:
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis stanowiska laboratoryjnego na bazie sterownika PLC do testowania elementów pomiarowych w systemach automatyki. Przedstawione zostały etapy projektowania części programowej oraz budowy praktycznego stanowiska. Dodatkowo przedstawiono diagnostykę użytą w pracy dyplomowej.
Ryszard Romaniuk
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 21-29; https://doi.org/10.15199/13.2022.4.3

Abstract:
Generacja izolowanych impulsów attosekundowych wymaga szerokiego pasma i panowania nad fazą poszczególnych składników takiego znacznego spektrum długości fal. Obszar spektralny generowanych impulsów attosekundowych o czasie trwania w okolicach i poniżej 50 as jest bardzo szeroki, tak że mówimy w zasadzie o „kontinuum attosekundowym” rozciągającym się w zakresie ekstremalnego ultrafioletu EUV i miękkiego promieniowania X - SXR. Apetyty eksperymentatorów są nienasycone, w związku z czym poszukiwane są metody dalszego skrócenia takich impulsów w kierunku pojedynczej attosekundy i poniżej. Wymaga to oczywiście przesunięcia generowanego pod kontrolą fazową kontinnum attosekundowego SRX w kierunku twardego promieniowania X - HXR, a w przyszłości także w kierunku promieniowania gamma. Izolowane impulsy attosekundowe stanowią niczym niezastąpione narzędzie badawcze w takich metodach jak np. ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza. Dostępność coraz krótszych impulsów attosekundowych pozwala na prowadzenie badań z coraz większą rozdzielczością czasową w obszarze dynamiki elektronowej w materii, także w zakresie ekstremalnie wysokich natężeń pola i warunków relatywistycznych i ultrarelatywistycznych. W zakresie mniejszych natężeń, dostępność technicznych źródeł impulsów attosekundowych, relatywnie tanich i o niewielkich rozmiarach zmienia wiele metod badawczych i technologicznych w fizyce, chemii, biologii, inżynierii materiałowej, itp. Opanowanie technologii generacji impulsów o czasie trwania poniżej 100 as metodą HHG, ok. roku 2010 spowodowało nawet odważne wprowadzenie już wówczas terminu rewolucji attosekundowej.
Jacek Sosnowski
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Volume 1, pp 30-31; https://doi.org/10.15199/13.2022.4.4

Abstract:
W artykule przedyskutowano zagadnienie wykorzystania nadprzewodników do pomiaru pól magnetycznych. Rozpatrzono działanie cienkowarstwowych, wysokotemperaturowych nadprzewodnikowych interferometrów kwantowych SQUID-ów, które znajdują coraz szersze zastosowanie, szczególnie w biomedycynie. Przedstawiono zakres pól magnetycznych występujących w przyrodzie i stosowalność do ich pomiaru SQUID-ów.
Back to Top Top