Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Journal Information
ISSN / EISSN : 1301-8752 / 1309-6338
Total articles ≅ 248
Filter:

Latest articles in this journal

Ayla Alkan, Ayla Ogus Binatli
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 39, pp 359-378; https://doi.org/10.17065/huniibf.823845

Abstract:
Turkey’s CO2 emissions have been steadily increasing since the 1990s. Determining influences of socioeconomic factors behind this increase can help identify which sectors and what types of policies should be prioritized to go into action. This paper identifies the main contributors to CO2 emissions change within five-year intervals during 1990-2015 by adopting the Structural Decomposition Analysis (SDA) method. The results show that CO2 emissions increase was driven by per capita expenditure and population factors, while emission coefficient factor had a reducing effect on emissions. As the production side factors fell pretty behind the consumption side factors, net emissions was positive and the actual determiner in CO2 emissions was found as consumption. The most contributing sectors were Electricity, Land Transportation and Mineral. Speeding up renewable energy investments and continuing energy efficiency measures, placing a carbon tax on electricity and oil consumption, promoting public transport and use of clean fuels and vehicles, slowing down construction and raising consumer awareness to change their consumption behavior, particularly to reduce demand for high emitting products and services should be the top priority policies.
Ahmet Öztürk, Leventcan Gültekin
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 39, pp 253-270; https://doi.org/10.17065/huniibf.757084

Abstract:
Bu çalışmada, neoklasik büyüme modeli çerçevesinde, 2008 küresel finans krizinin ve 2004-2017 döneminde uygulanan ekonomi politikalarının iller arası gelir yakınsamasına etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. İllere göre kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerinin kullanıldığı çalışmada, 2004-2017 döneminde sigma ve mutlak beta yöntemleriyle elde edilen yakınsama sonuçlarına göre düşük gelirli illerin yüksek gelirli illerden daha hızlı büyüdüğü belirlenmiştir. Ancak, bu yakınsama eğiliminin büyük ölçüde 2008 küresel finans krizinin gelişmiş batı illeri üzerindeki negatif etkisinin daha fazla olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, kamu yatırımları ve özel sektör yatırımlarının (devlet teşvikleri kapsamındaki) iller arasındaki gelişmişlik farklarına anlamlı bir etkide bulunmadığı gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında, Türkiye ekonomisinde Covid-19 küresel salgını sebebiyle beklenen küçülmenin de benzer bir etkiye yol açabileceği öngörülmektedir. Bu açıdan, salgın sonrası dönemde iller arasında görülebilecek olası bir milli gelir yakınsamasının, 2008 küresel finans krizine benzer şekilde, dışsal bir şok ile ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir.
Sedef Şen
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 39, pp 303-320; https://doi.org/10.17065/huniibf.762810

Abstract:
Bu çalışmada fırsatçı ve partizan politik konjonktürel dalgalanmaların Türkiye’de gerçekleştirilen yerel seçimler için geçerliliği araştırılmıştır. Bu amaçla 2007-2019 yılları arasında gerçekleştirilen üç yerel seçim göz önüne alınmış ve panel ekonometri araçlarına başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre kamu harcaması, kamu geliri ve bunların çeşitli alt kalemleri üzerinde hem fırsatçı hem de partizan politik konjonktürel dalgalanmaların var olduğu gösterilmiştir. Sol ideolojik görüşe sahip belediyelerin sağ ideolojik görüşe sahip belediyelere göre çeşitli kamu harcama ve kamu gelir alt kalemlerinde daha belirgin partizan davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak partizan etki tahmin edilen modellere göre değişiklik göstermektedir.
Nermin Merve Yalçinkaya
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 39, pp 323-337; https://doi.org/10.17065/huniibf.774446

Abstract:
Küresel ölçekte değişen koşulların etkisiyle artan çevre bilinci ve farkındalık boyutu, zaman içinde çevre sorunları ile mücadeleye yönelik farklı araçlar geliştirilmesini sağlamıştır. Karar verme süreçlerine entegre edilerek planlama çalışmalarının sürdürülebilirliğini hedefleyen etki değerlendirme sistemleri, bu kapsamda günümüz dünyasında kullanılan en etkin araç olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada, Türkiye’deki planlama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedefiyle, etki değerlendirme sistemlerinin sektörel karar verme mekanizmalarına entegrasyonu üzerine kurumsal ve yasal çerçevede bir inceleme yürütülmüştür. Bu kapsamda, öncelikle Türkiye’nin planlama sisteminin gelişimi ve hiyerarşik yapısı araştırılmış, ardından etki değerlendirme sistemlerinin en etkili şekilde entegrasyonunu sağlamak üzere belirli öneriler geliştirilmiştir.
Orkun Çelik
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; https://doi.org/10.17065/huniibf.671958

Abstract:
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu, sürdürülebilir kalkınmanın temel amaçlarından biridir. Bu sorunun çözümünde, kamu yatırımlarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da, mekânsal panel veri analizi yöntemini kullanarak Türkiye’de bölgesel düzeyde sektörel kamu yatırımlarının erkek ve kadın istihdamı üzerindeki etkisini incelemektir. Veri seti, 2005-2010 dönemini kapsamakta olup, Düzey-2 kapsamında 26 bölgeyi içermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, bölgeler arasında pozitif yönlü mekânsal bir etkileşim bulunmaktadır. Ayrıca, tarım sektöründeki kamu yatırımlarının erkek ve kadın istihdamı üzerindeki etkisi negatifken, sanayi sektöründe pozitiftir. Hizmet sektöründeki kamu yatırımlarının erkek istihdamı üzerindeki etkisi pozitifken, kadın istihdamına etkisi negatiftir. Dışa açıklığın, erkek ve kadın istihdamı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
Gizem Tokmak, Ramazan Aksoy
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 39, pp 149-173; https://doi.org/10.17065/huniibf.723099

Abstract:
Bir reklamın etkinlik sağlamak için ilk basamağı, dikkat çekmektir. Dikkat çekmek için reklamcılar genellikle beşeri mesaj kaynağı olarak ünlü kişi veya çekici modelleri kullanmayı tercih etmektedirler. Oysaki bu durum, söz konusu beşeri mesaj kaynaklarının tüm dikkati üzerlerinde toplaması ve böylece diğer reklam unsurlarını gölgede bırakıp vampir etkisi oluşturması sebebiyle riskli olabilmektedir. Bu araştırmada vampir etkisi, göz takibi ve anket teknikleri bir arada kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, reklamdaki ünlü kişiye ve ünlü kişiyle benzer çekicilik skoruna sahip tanınmamış modele odaklanma süresi arttıkça, marka tanıma oranının 47.8 % oranında azaldığını göstermiştir. Böylece, araştırma sonuçları vampir etkisi varsayımını desteklemiştir.
Bekir Gerekan
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi pp 103-120; https://doi.org/10.17065/huniibf.740563

Abstract:
Yoğun rekabet koşulları altında bilgi teknolojisinin sürekli olarak gelişim içerisinde olması ve müşteri taleplerinde ortaya çıkan kısa süreli değişimlere bağlı ürün yaşam döngülerinde meydana gelen kısalmalar, işletmelerin çalışma ortamlarında karmaşıklığa ve belirsizliğe sebebiyet vermektedir. Bu durum, işletmelerin sürdürülebilir inovasyon yeteneklerini ön plana çıkarmakta ve önem arz eder bir konuma getirmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, yönetim kurulu yapısının işletmelerin inovasyon yetenekleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Söz konusu amaç doğrultusunda, Borsa İstanbul 100 Endeksi’ nde yer alan şirketlerin 2009 – 2017 yıllarına ait verileri, panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Beck-Katz (1995) tarafından geliştirilen dirençli tahminci kullanılarak gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda; yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin ve rol ikiliğinin sürdürülebilir inovasyon yeteneği üzerinde negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yönetim kurulu yabancı üye oranı ve işletme büyüklüğünün sürdürülebilir inovasyon yeteneği üzerinde ise pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.
Back to Top Top