Refine Search

New Search

Advanced search

Results in Journal Biochemical and Biophysical Research Communications: 105,689

(searched for: journal_id:(81082))
Page of 10,569
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Xin Hu, Meng-Xi Xu, Han Zhou, Shuo Cheng, Fang Li, Yanying Miao, Sciprofile linkZhongfeng Wang
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 531, pp 383-389; doi:10.1016/j.bbrc.2020.07.102

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Corrigendum
Li Chen, Lishan Zhang, Guozhe Xian, Yinping Lv, Sciprofile linkYanliang Lin, Sciprofile linkYibing Wang
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 531, pp 440-441; doi:10.1016/j.bbrc.2020.08.040

Erratum
Boram Kim, Hye Min Kim, Min Kook Kang, Dong Hyun Sohn, Sciprofile linkSeung Jin Han
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 531, pp 438-439; doi:10.1016/j.bbrc.2020.07.077

Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 531; doi:10.1016/s0006-291x(20)31731-9

Biochemical and Biophysical Research Communications; doi:10.1016/j.bbrc.2020.10.009

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wen-Jun Zhang, Jin-Feng Zhu, Sciprofile linkZheng-Ming Zhu
Biochemical and Biophysical Research Communications; doi:10.1016/j.bbrc.2020.09.112

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chang-Jiang Yao, Yang Lv, Cheng-Jun Zhang, Jia-Xin Jin, Li-Hu Xu, Jin Jiang, Bin Geng, Hong Li, Sciprofile linkYa-Yi Xia, Sciprofile linkMeng Wu
Biochemical and Biophysical Research Communications; doi:10.1016/j.bbrc.2020.10.001

Sciprofile linkNaoto Kajitani, Mami Okada-Tsuchioka, Kuniyuki Kano, Wataru Omori, Shuken Boku, Junken Aoki, Minoru Takebayashi
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 531, pp 89-95; doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.068

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 10,569
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top