New Search

Export article
Open Access

INFORMATION (DIGITAL) ECONOMY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN THE CONDITIONS OF ADAPTATION TO CHANGES

Тетяна Вікторівна Тесленко
Published: 1 January 2021

Abstract: В статті проаналізовано інформаційну (цифрову) економіку як чинник конкурентоспроможності в умовах адаптації до змін, яка розвивається за певними напрямами і еволюціонувала до космічної. Неминучі прориви у таких галузях, як генетика, штучний інтелект, цифрове виробництво, нанотехнології, транспортування та медицина, прискорюють динаміку, зміни яких є прив’язаними до закону Мура. Мета статті – концептуалізація інформаційної (цифрової) економіки як чинник конкурентоспроможності в умовах адаптації до змін. Завдання дослідження: 1) проаналізувати автоматизацію як один з напрямів розвитку інформаційної (цифрової) економіки; 2) вивчити феномен великих даних (BIG DATA) як чинник розвитку та удосконалення інформаційної (цифрової) економіки; 3) з’ясувати розвиток нанотехнологій як чинник підвищення ефективності людської праці та стабільного поліпшення матеріалів; 4) обґрунтувати цифрові технології як чинник стрімкого економічного зростання в умовах трансформації; 5) прослідкувати еволюцію від інформаційної (цифрової) економіки до космічної. Поставлена мета визначила застосування загальнонаукових методів – аналізу, синтезу, порівняння, індукції та дедукції, наукової абстракції, аналогій та наукових узагальнень, логічного та історичного аналізу в рамках системного та кроскультурного підходів, прогнозування та моделювання, літературного огляду наукових джерел. Доведено, що світ став цифровим, відкритим, мережевим і складним, що підштовхує до розвитку таких сфер, як соціальні мережі, великі бази даних, криптовалюта, які відкрили шлях до інновацій. Інновації є рушійною силою в усьому світі, і якщо лідери країн зможуть скористатися потенційними вигодами від цифрових технологій, то розрив між країнами світу буде зменшуватися. Цифрові технології трансформують фінансову сферу, змінюючи способи платіжних, ощадних, кредитних та інвестиційних послуг. Показано, що багато країн розробляють заходи політики, орієнтованої на динамічну інформаційну (цифрову) економіку в усіх сферах і галузях. Протягом останніх років домінують складні системи, що характеризуються асиметрією і непередбачуваністю та потребують адаптації до змін. Перебудова потребує нового способу мислення, пов’язаного з когнітивною еволюцією від індустріальної економіки до постіндустріальної та інформаційної, а від них до цифрової і космічної.

Share this article

Click here to see the statistics on "HUMANITIES STUDIES" .
Back to Top Top