New Search

Advanced search
Open Access

Integration of Prealbumin into Child-Pugh Classification Improves Prognosis Predicting Accuracy in HCC Patients Considering Curative Surgery

Xiajie Wen, Mingjie Yao, Yiwei Lu, Junhui Chen, Jiyuan Zhou, Xiangmei Chen, Yun Zhang, Weiquan Lu, Xiangjun Qian, Jingmin Zhao, Ling Zhang, Shigang Ding, Fengmin Lu
Journal of Clinical and Translational Hepatology , Volume 6, pp 1-8; doi:10.14218/jcth.2018.00004

Share this article

Click here to see the statistics on "Journal of Clinical and Translational Hepatology" .