New Search

Advanced search

Experimental study of the asymmetry of a three-phase stress system

Z.e. Abdieva, B.i. Sariev, R.b. Kurzhumbaeva, K.t. Kasmambetov, Kyrgyz State Technical University Named After I. Razzakov
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta , Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-218-225

Share this article