New Search

Advanced search

Investigative study of hoisting machine loading when using frequency converter controlling systems

K.a. Goncharov, I.a. Denisov, Bryansk State Technical University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta , Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-01-31-39

Share this article