Journal of Applied Polymer Science

Journal Information
ISSN / EISSN: 00218995 / 10974628
Published by: Wiley-Blackwell
Total articles ≅ 58,146

Latest articles in this journal

, Xunhao Wang, Yan Zhou, Mengmeng Li, Yufei Wang, Yinhan Wang, Tengfei Li, Sean Yan Song, Boxin Zhang, Kamal Hezam, et al.
Published: 26 May 2023
Journal of Applied Polymer Science; https://doi.org/10.1002/app.54227

Back to Top Top