Isij International

Journal Information
ISSN / EISSN: 09151559 / 13475460
Total articles ≅ 8,875

Latest articles in this journal

Qing Cui, Xiaoping Lin, Bin Wen, Shuo Jiang, Hongwang Zhang
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2374-2381; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-167

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Lei Fang, Tianyu Liu, Yahe Huang, Weiqin Wu, Wei Feng,
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2294-2300; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-242

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Yang Li, Hao Yang, Zhou-Hua Jiang, Hua-Bing Li, Meng Sun, Shuai Ma
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2276-2285; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-188

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
, Yasuhide Yamaguchi, Kenichi Higuchi, Taichi Murakami, Takayuki Maeda
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2244-2254; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-148

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Yongda Li, Kunpeng Guo, Junyi Xiang, Guishang Pei,
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2197-2206; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-101

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Wei Gong, Rongao Zhou, Pengfei Wang, , Xin Geng
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2255-2265; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-158

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Gilles Guedia Guemo, Amir Hossein Nobari, , Matthias Militzer
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2331-2342; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2021-457

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Kengo Watanabe, , Kyosuke Yoshimi
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2389-2396; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-213

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Published: 15 November 2022
ISIJ International, Volume 62, pp 2397-2401; https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-245

Abstract:
Access full-text academic articles: J-STAGE is an online platform for Japanese academic journals.
Back to Top Top