Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Journal Information
ISSN / EISSN: 09277765 / 18734367
Published by: Elsevier BV
Total articles ≅ 12,373

Latest articles in this journal

Maryam Monajati, Ali Mohammad Tamaddon, Samira Sadat Abolmaali, Gholamhossein Yousefi, Sanaz Javanmardi, Sedigheh Borandeh, Reza Heidari, Negar Azarpira,
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113234

Neha Parveen, Mohammed A.S. Abourehab, Punniyakoti Veeraveedu Thanikachalam, Roop K. Khar,
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113231

Chan Li, Sheng Zhou, Chuncheng Chen, Lijun Zhu, Shijie Li, Zhuoyue Song, Jian Liang, Chunzhi Tang, Nenggui Xu, Tao Liu, et al.
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113253

Priyanka Tiwari, Neha S. Ekal, Binny A. Rudani, Pratap Bahadur,
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113250

Cijun Shuai, Xuan Chen, Chongxian He, Min Chen, Shuping Peng, Wenjing Yang
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113251

Wenjing Guo, Yang Li, Siyuan Wang, Yueying Wang, Chenhui Li, Yangye Jin, Yuanyuan Li, Xu Chen, Wenjun Miao
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113242

Sílvia Baptista, João R. Pereira, Bruno M. Guerreiro, Filipa Baptista, Jorge C. Silva,
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113252

Sara Gimondi, Joana Vieira de Castro, Rui L. Reis, Helena Ferreira, Nuno M. Neves
Published: 1 May 2023
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 225; https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113245

Back to Top Top