Xây dựng công cụ ước lượng mưa từ độ phản hồi radar bằng công nghệ AI

Abstract
Xây dựng công cụ ước lượng mưa từ độ phản hồi radar bằng công nghệ AI