Đánh giá xu thế biến đổi mưa, nhiệt độ tỉnh Kiên Giang

Abstract
Đánh giá xu thế biến đổi mưa, nhiệt độ tỉnh Kiên Giang