Publisher Artvin Coruh University

-
41 articles
Page of 5
Articles per Page
by
Ilknur Bekem, Cuma Kara
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 105-112; doi:10.21324/dacd.390289

Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Talha Berk Arıkan, Saffet Yildiz
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 70-81; doi:10.21324/dacd.369502

Ipek Yılmaz, Derya Ozturk
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 34-44; doi:10.21324/dacd.365255

Abstract:Natural hazard assessments are core to risk definition and early warning systems and play a fundamental role in the prevention of major damages. Traditional hazard identification methods are static. For this reason, new information and conditions cannot be easily included in the pre-defined hazard assessments. The Bayesian Networks can be used effectively for dynamic hazard identification. In this study, a methodology based on the Bayesian Networks model is presented for dynamic avalanche hazard assessment, in which changed and renewed data can be included in the system. In the proposed methodology, the integration of the Bayesian Networks and Geographical Information Systems (GIS) is modeled in the National Spatial Data Infrastructure (NSDI) perspective. In this structure, it is possible to combine and analyze the data obtained from different sources and factors for avalanche hazard can be dynamically updated with real-time updated data and temporal hazard mapping can be produced. The proposed methodology provides a generic structure and has an attribute making it applicable for dynamic mapping studies for other disasters.
Hande Bahadır, Reyhan Uçku
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 28-33; doi:10.21324/dacd.348117

Abstract:Uluslararası Acil Durum Veri Tabanı, doğal ve teknolojik afetlere yönelik 115 yıllık evrensel veriyi ücretsiz sunan bir veri tabanıdır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 2016 yılı sonuna kadar olan afetlerin dağılımları ve ölüm sayılarının araştırılması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini veri tabanında bulunan, 1923-2016 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen afetler oluşturmuştur. Veri, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak sıklık dağılımları olarak sunulmuştur. Veri tabanında 1923-2016 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde toplam 313 adet afete ait veri olduğu saptanmıştır. Meydana gelen 313 afetin %51’ini doğal afetler oluşturmaktadır. En fazla afet 2004 yılında, en fazla ölüm ise 1939 yılında gerçekleşmiştir. Depremler tüm afetlerin %24.3’ünü oluşturmakla birlikte, afetlerde yaşanan can kayıplarının %90’ından fazlasından sorumludur. Doğal ve önlenemez bir afet olarak kabul edilen deprem, alınan kişisel, çevresel, yapısal ve kentsel önlemlerle olumsuz sonuçların büyük ölçüde önlenebildiği bir afettir. Can kayıplarının önlenebilmesi için depreme dayanıklı binalarda yaşama teşvik edilmeli, kişisel ve çevresel riskler değerlendirilerek risk haritaları çıkarılmalı, depremden korunma eğitimleri arttırılmalıdır.
Kazım Onur DEMİRARSLAN, Halil AKINCI
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 11-27; doi:10.21324/dacd.344564

Abstract:Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesi, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprü görevi görmektedir. Bölge, yaklaşık olarak 67 bin km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir. Demografik olarak ele alındığında ise nüfusunun 24 milyon olduğu görülmektedir. Bu yoğunluk, bölgenin Türkiye'nin önemli sanayi, toptan ve perakende ticaret, uzmanlaşmış tarım ve turizm bölgesi olmasından kaynaklanmaktadır. İstihdam olanakları nedeniyle bölgede kentleşme oranı artmıştır. Kentleşme ise beraberinde atık su, katı atık ve hava kirliliği gibi önemli çevre sorunlarını getirmiştir. Hava kirliliği ise bölgede kendini hissettiren önemli çevre sorunlarından bir tanesidir. Özellikle yoğun sanayi, trafik ve yerleşimin olduğu alanlarda hava kirliliği artan oranlarda görülmektedir. Bu çalışmada, Marmara Bölgesi’nin 2015-2016 yılları kış sezonu (1 Ekim-31 Mart) hava kalitesi SO2 ve PM10 bakımından incelenmiştir. Çalışma zamanına ait veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları web sitesinden temin edilmiştir. Bu verilerin hava kalitesi üzerindeki etkileri ve dağılımları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla üretilen dağılım haritalarıyla incelenmiştir. Kirletici verileri karşılaştırılmış ve bölgede hava kalitesi düşük olan iller belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen kış sezonu ortalamaları 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde bulunan Kış Sezonu Limit Değerleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında SO2 kirleticisi için en yüksek konsantrasyona sahip ilin 2015 ve 2016 yıllarında Edirne olduğu belirlenmiştir. PM10 incelendiğinde ise 2015 ve 2016 yıllarında Bursa’nın en yüksek konsantrasyona sahip il olduğu görülmüştür.
Saffet Kiliçer, Korhan Özgan
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 1-10; doi:10.21324/dacd.342462

Abstract:Ülkemizde en çok rastlanan doğal afetlerden biri kuvvetli yer hareketi olan depremlerdir. Deprem yer sarsıntısının etkisi ile yapılara hasarlar verir. Deprem kuvvetini önceden tahmin ederek oluşacak hasarları en aza indirmek inşaat mühendisliği disiplini için büyük önem arz etmektedir. Yapı davranışını doğru anlamak depremi önceden tahmin etmek kadar önemlidir. Bu yüzden yapılar daha doğru ve daha gerçekçi modellenmelidir. Betonarme yapıların tasarımı genellikle yapı tabanda rijit kabul edilerek ya da zeminin elastik yaylar ile tanımlandığı ticari programlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, 1999 Kocaeli deprem kaydı dikkate alınarak 12 katlı betonarme bir yapı örneği, rijit temel varsayımı, Winkler ve Geliştirilmiş Vlasov modelleri ile analiz edilmiştir. MATLAB’te yazılan bir ara yüz ile SAP2000 ve MATLAB programlarının eş zamanlı veri alışverişi sağlanmış ve bu sayede SAP2000 programının bünyesinde var olmayan Geliştirilmiş Vlasov Modeli entegre edilerek analizler gerçekleştirilebilmiştir. Analizlerden elde edilen yapı doğal titreşim periyodu, toplam taban kesme kuvveti, kolon eksenel kuvvetleri, her iki doğrultudaki eğilme momentleri ve kat ötelenmeleri farklı zemin modelleri için karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda zemin etkisinin betonarme yapıların taşıyıcı sistem tasarımında göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir faktör olduğu görülmüştür.
Anıl Can BİRDAL, Engin Korkmaz, Gökhan Erşen, Tarik Turk, Rutkay Atun
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 45-55; doi:10.21324/dacd.363694

Sevgi Fersiz
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume 4, pp 56-62; doi:10.21324/dacd.368661

Page of 5
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search