Journal Journal of Human Sciences

-
1,339 articles
Page of 134
Articles per Page
by
Ismail Sanberk, Manfred Zielke
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1394-1403; doi:10.14687/jhs.v15i3.5337

Abstract:The aim of this study is to adapt Questionnaire of Changes in Experiencing and Behavior (QCEB) developed by Zielke and Kopf-Mehnert (1978, 2001) to Turkish. The scale provides information about change, direction and strength after counseling. The original version of the questionnaire is in German; the scale is one factor and consists of 42 items. For the adaptation study, the original scale was firstly translated into Turkish. After linguistic equivalence study, item analysis, validity and reliability studies were carried out. Confirmatory factor analysis was conducted to test the validity of the structure and it was found that the compliance indices were acceptable (?²=2113;/sd=818; ?²/sd=2.5; CFI=.95; TLI=.94; RMSEA=0.08; SRMR=0.06). The results of this analysis show that the original factor structure of QCEB has been replicated and adequately validated in the sample of Turkish clients. In addition, the analysis of the items revealed that total correlations of the items were significant. In the context of reliability studies of the scale, Cronbach ? and test-retest values were calculated. Based on this, the scale had Cronbach ? value of .96 and a test-retest value of .72. As a result, Questionnaire of Changes in Experiencing and Behavior shows that there is a valid and reliable scale that can be used to measure the change after counseling or psychotherapy in Turkey. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file.ÖzetBu çalışmanın amacı, Zielke ve Kopf-Mehnert (1978, 2001) tarafından geliştirilen Yaşantı ve Davranışlarda Değişim Ölçeğini (YADA) Türkçeye uyarlamaktır. Ölçek psikolojik danışma sonrasındaki değişimin, yönü ve gücü hakkında bilgi sunmaktadır. Özgün formu Almanca olan ölçek, tek faktörlü ve 42 maddeden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması için öncelikle özgün ölçeğin Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Dilsel eşdeğerlilik çalışmasının ardından madde analizi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur (χ²=2113;/sd=818; χ²/sd=2.5; CFI=.95; TLI=.94; RMSEA=0.08; SRMR=0.06). Bu analiz sonuçları YADA'nın orijinal faktör yapısının Türk danışanlardan oluşan örneklemde yinelendiğini ve yeterli düzeyde geçerliliğinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca yapılan madde analizi ölçekteki maddelerin, madde toplam korelasyonlarının anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları bağlamında Cronbach α ve test-tekrar test değerleri hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin Cronbach α değeri .96 ve test-tekrar test değeri .72 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak Yaşantı ve Davranışlarda Değişim Ölçeği'nin Türkiye'de psikolojik danışma veya psikoterapi sonrasında danışanlardaki değişimin ölçülmesinde...
Gizem Hatipoğlu, Yeliz Özkan Hıdıroğlu, Türkay Nuri Tok
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1362-1380; doi:10.14687/jhs.v15i2.5165

Abstract:Published articles in the field of educational administration, audit, planning and economic are thought to be important in determining countries' educational situation and making estimates about their future. In this study; it is aimed to determine the articles published in the period between 2012 and 2016, published by Elementary Education Online Journal, Mersin University Education Faculty Journal, İnönü University Education Faculty Journal, Akdeniz Education Research Journal, Hacettepe University Education Faculty Journal, Gazi University Education Faculty Journal, International Journal of Human Sciences; the total number of articles related to the number of articles, education management, subject/purpose, author institution, method, method explanation, sample size, sample size, data collection instrument, data analysis techniques, number of authors. The data of the study were collected through qualitative research methods through a document review and subjected to descriptive and content analysis. At the end of the analysis, 259 out of 2893 articles examined are related to education management, audit, planning and economy; most of these articles are about "leadership"; quantitative methods are used; working with a sample group of 0-100; the teacher group was preferred as the study group; survey/scale used as data collection tool; descriptive analysis (f,%, X, Ss) was performed as data analysis technique; the number of authors is 2 authors and the authors are based on the institution where the employees are MEB was found. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file.ÖzetEğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi alanındaki yayınlanmış olan makaleler, ülkelerin eğitimle ilgili durumlarını ortaya koyması ve geleceklerine ilişkin tahminlerde bulunulması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada; ULAKBİM’de taranan İlköğretim Online Dergisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2012-2016 yılları arasında yayınlanan toplam makale sayısı, eğitim yönetimiyle ilgili makale sayısı, konu/amaç, yazarın çalıştığı kurum, yöntem, yöntem açıklaması, örneklem büyüklüğü, örneklem kitlesi, veri toplama aracı, veri analiz teknikleri, yazar sayısı kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmış olup betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonunda, incelenen 2893 makaleden 259 tanesi eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisiyle ilgili olup; bu makalelerde en çok; “liderlik” konusunda çalışıldığı; nicel yöntemlerin kullanıldığı; 0-100 arasındaki örneklem grubuyla...
Demet Pekşen Süslü
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1381-1393; doi:10.14687/jhs.v15i2.4835

Abstract:Cyberbullying is not a problem only based on the the adolescents’ individual characteristics, but also it is better understood by considering the other environmental characteristics such as family and peers. Fundamental aim of this research is to investigate self-esteem and relationships with mother, father and peers as predictors of cyberbullying and cyber-victimization in high school students. The study is conducted using a correlational design. Research group consisted of 1085 students (554 female, 531 male). For the analysis of research data, since the data violated the assumptions of normality, a method of nonparametric Robust Regression Analysis was used. The findings of the study unveiled that the statistical analysis. In terms of cyberbullying model, meeting the expectations of mother’s relationships were negative, the regulations of norms of father’s relationships subscale were negative and whereas the loyalty of the peer relationships subscale was positive significant predictors. In terms of cyber-victimization model, self-esteem was negative, meeting the expectations of mother’s relationships subscale were negative, in the peers relationships subscale trust and identification were negative, loyalty was positive and self- disclosure was positive significant predictors.//
Gonca Buran, Hilmiye Aksu
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1327-1337; doi:10.14687/jhs.v15i2.5316

Abstract:Early marriage is a violation of human rights outside of the free will, which restricts many rights and freedoms of girls under 18 years of age. Cultural norms, traditional masculine society structure, poverty and wars are effective, and there is a question that remains unresolved despite the legitimacy. It is more prevalent in backward poor countries and developing societies. The country in the first place in the world is Central Africa and more than half (58%) of these women have to marry children. In Turkey, the rate is 5.2% of the total marriages in 2015. The most common province is Kars.When the literature is examined, the causes of early marriage are gender discrimination, low socioeconomic status, cultural factors, traditional assumptions and religious beliefs, male domination and patriarchal society.Children with global problems are threatening women's health. These children who are not ready for sexual life are vulnerable to inadequacy in family planning, unwanted pregnancy, excessive number of births, premature births, mother and infant deaths. In addition, early marriages also contain risks that adversely affect women's health, such as sexual violence, sexual health problems, sexually transmitted infections and cervical cancer. The fact that these marriages are not legal makes it difficult to diagnose the risks that children may encounter and to provide nursing and counseling services by nurses.It is suggested that nurses should take an active role in raising awareness of traditional families and their children, to organize training programs and to build interdisciplinary business associations to raise social awareness. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file.ÖzetErken yaş evlilik, 18 yaş altı kızların birçok hak ve özgürlüğünü kısıtlayan, özgür iradeleri dışında gerçekleşen insan hakları ihlalidir. Kültürel normlar, geleneksel eril toplum yapısı, yoksulluk ve savaşların etkin olduğu, yasalara rağmen çözümsüz kalan bir sorundur. Geri kalmış yoksul ülkelerde ve gelişmekte olan toplumlarda daha yaygın görülmektedir. Dünyada ilk sırada yer alan ülke Orta Afrika'dır ve buradaki kadınların yarısından fazlası (%58) çocuk yaşta evlenmek zorunda kalmaktadır. Türkiye’de ise toplam resmi evlilikler içindeki oranı 2015 yılında %5.2’dir. En yaygın olan il Kars’tır.Literatür incelendiğinde erken yaş evlilik nedenleri, tolumsal cinsiyet ayrımcılığı, düşük sosyo ekonomik durum, kültürel etmenler, geleneksel kabuller, dini inançlar, erkek egemenliği ve ataerkil toplum yapısıdır.Global sorun olan çocuk yaştaki evlilikler kadın sağlığını tehdit etmektedir. Cinsel yaşama hazır olmayan bu çocuklar, aile planlamasında yetersizlik, istenmeyen gebelik, fazla sayıda doğum, erken doğum, anne ve bebek ölümlerine karşı savunmasız kalmaktadırlar. Ayrıca erken yaş evlilikler cinsel şiddet, cinsel sağlık sorunları,...
Gülşah Çamcı, Sıdıka Oğuz
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1348-1354; doi:10.14687/jhs.v15i2.5360

Abstract:Millions of people have heart failure around world. Despite the advances in the care, heart failure has a poor prognosis. Palliative care offers patients a care which achieves symptom control with good quality of life. Palliative care is usually identified with cancer patients but individuals with heart failure also need palliative care. According to the World Health Organization, palliative care is needed mostly by patients with cardiovascular conditions followed by cancer patients. Patients with heart failure suffer from several symptoms, they have poor quality of life and it is difficult to estimate the course of their disease. Patients with heart failure, however, do not receive enough palliative care. Patients with heart failure should have palliative care integrated to their care to ensure that they receive palliative care services. The present study investigated palliative care models offered to patients with heart failures, and examined their outcomes. Several studies have found that heart failure patients who receive palliative care had better symptom management and quality of life and reduced hospitalizations.
Mehtap Metin Karaaslan, Ayda Celebioglu
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1355-1361; doi:10.14687/jhs.v15i2.4895

Abstract:This research was conducted as a descriptive study to determine the healthy lifestyle behaviors of high school students. The schools located in Rize Province were grouped (n: 9926). The number of samples was determined to be 370 according to the sample width formula, which is known as the number of individuals in the phase. A total of 449 volunteer students were selected from a high school in each group by simple random sampling method and the study was completed. To collect data, the personal information form and healthy lifestyle behaviors scale II, which were developed by the researcher, were used. The data were evaluated using percentile, ANOVA and t test. It was determined that the average score of healthy lifestyle behaviors scale II scores of the students was moderate with 128.06 ± 20.19. The average score of female students' health responsibility and interpersonal relationship scores were higher than male students (p
Rüveyde Can, Yasemin Erkal Aksoy, Sema Dereli Yilmaz
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1338-1347; doi:10.14687/jhs.v15i2.5311

Abstract:This study was designed to assess students' sexual attitudes and self-consciousness. This descriptive study was conducted by reaching 330 students who agreed to participate in the research and being educated at the midwifery department of Health Sciences Faculty of Selçuk University between May 1 and June 15, 2017. "Personal Information Form", "Hendrick Sexual Attitude Scale" (HSAS) and Sexual Self Consciousness Scale (SSCS) were used as data collection in the research. Consent was taken from the institution to conduct the research. The average age of the students participating in the study is 20.93±1.78, 97.3% is single, 60% is living in the dormitory and 30.6% is living with the family. 79.7% of the student’s level of monthly income was moderate and 84.5% is above the general grade average. Of those who reported that premarital sexuality was unacceptable (89.1%), 62.7% were considered it sinful and 13% were considered to be second-hand by their boyfriend. 94.5% of the students had no sexual experience. 3.6% of students with sexual experience (5.5%) were used condom. It was determined that 73.3% of the students got information about sex, and the information source was lectures (58.2%). The mean approving subscale score of the students was 42.32±7.05, the birth control subscale score was 12.8±3.92, the sharing subscale score was 14.92±4.48 and the instrumentality subscale score was 15.69±4.16. The mean SSCS score of the students was 29.98±7.76, and the mean score of sexual shyness subscale was 14.54±5.05 and the score of sexual self-conscious subscale was 15.43±4.13. There was a statistically significant difference in the admissibility of premarital sexuality and in the confirmatory subscale of HSAS, the sexual shyness subscale of SSCS (p
Nurten Öztanrıkulu Özel
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1291-1305; doi:10.14687/jhs.v15i2.5183

Abstract:Skeptics, by being skeptical about the certainty, accuracy and truth claims, defend that there are no objective accuracy or certainty; and for this reason, it is not possible to have an epistemological justification. The arguments on skepticism claiming that knowledge is not possible or proofs are inadequate in justifying knowledge have caused that skepticism has been considered as a notorious concept and sometimes it has been considered as a destructive activity. There is the idea that knowledge and certainty are possible behind these considerations. On this basis, skepticism has been conceived as the rejection of knowledge, beliefs and proofs, and therefore, the arguments of skepticism have been presented as an epistemic predicament. In this study, the arguments of whether skepticism has faced an epistemological predicament or not will be dealt with. For this purpose, the etymological investigation of skepticism will be performed, and then it will be claimed that there are two types of skepticisms, which are the excessive one and the moderate one. After skeptical arguments are defined, it will be claimed that excessive skepticism is in an epistemological predicament; however, moderate skepticism has been saved from this predicament by holding tightly to some arguments. In this way, the negative criticisms towards skepticism will have an unfair position in the face of moderate skepticism. In other words, it will appear that that the charge of skepticism with denialism is faulty and incomplete. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file.ÖzetSkeptikler kesinlik, doğruluk ve hakikat iddialarından şüphe duyarak nesnel bir doğruluğun ya da kesinliğin olmadığını; dolayısıyla epistemolojik olarak gerekçelendirmenin de mümkün olmadığını savunmaktadır. Bilginin mümkün olmadığı ya da bilgiyi gerekçelendirmede kanıtların yetersiz olduğu şeklindeki skeptik tezler, skeptisizmin kötü bir unvanla anılmasına hatta yıkıcı bir uğraş gibi değerlendirilmesine neden olmaktadır. Bu değerlendirmelerin arkasında bilginin ve kesinliğin mümkün olduğu fikri yer almaktadır. Bu fikre dayanarak skeptisizm bilginin, inançların ve kanıtların reddi gibi düşünülmekte ve buna bağlı olarak skeptisizmin tezleri epistemik bir çıkmaz gibi sunulmaktadır. Bu çalışmada skeptisizmin epistemolojik bir çıkmaza girip girmediği ele alınacaktır. Bunun için öncelikle skeptisizmin etimolojik araştırması yapılacak ve daha sonra aşırı ve ılımlı olmak üzere iki skeptisizm türü olduğu ileri sürülecektir. Skeptik argümanlar ortaya koyulduktan sonra aşırı skeptisizmin epistemolojik çıkmazda olduğu; ancak ılımlı skeptisizmin bazı varsayımlara tutunarak bu çıkmazdan kurtulabildiği iddia edilecektir. Böylece skeptisizme yönelik olumsuz eleştiriler ılımlı skeptisizmle haksız bir konuma girecektir. Başka bir deyişle skeptisizmi inkarcılıkla suçlamanın...
Esin Hazar
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1306-1316; doi:10.14687/jhs.v15i2.5252

Abstract:In this research, it was aimed to develop a valid and reliable instrument that will evaluate the competences of secondary and high school students in information, media and technology skills. The study was conducted on two separate sample groups consisting of a total of 731 secondary and high school students in the 2017-2018 academic year. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were applied for the construct validity of the data obtained from the measurements. As a result of EFA, a construct consisting of 23 items and six factors explaining 66.44% of the total variance was obtained. Factors obtained are; Communication and Collaboration, Programming, Problem Solving, Digital Content Development, Information and Data Literacy and Security. Findings from the CFA showed that 23 items and six sub factors of the scale have adequate fit indices. The reliability of the instrument was tested by the Cronbach Alpha internal consistency coefficient and independent t test conducted by calculating the mean scores of the top 27% (individuals with high levels of measured characteristics) of the group and the sub 27% (individuals with low levels of measured characteristics) of the group calculated reliability coefficients are determined to be within the acceptable limits.When the validity and reliability analysis results are considered, the scale can be said to be a valid and a reliable instrument. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file.ÖzetBu araştırmada ortaokul ve lise öğrencilerinin bilgi, medya ve teknoloji becerilerine ait yeterliliklerini ölçecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında toplam 731 öğrenciden oluşan farklı iki grup üzerinde yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin yapı geçerliği için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizi neticesinde toplam varyansın %66.44’ünü açıklayan, 23 madde ve altı faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen faktörler; İletişim ve İşbirliği, Programlama, Problem Çözme, Dijital İçerik Geliştirme, Bilgi ve Veri Okuryazarlığı ve Güvenlik olarak isimlendirilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizinden elde edilen bulgular, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeğine ilişkin 23 madde ve altı faktörlü yapının yeterli uyum değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Faktörlerden elde edilen ölçümlerin güvenirliğinin analizi için Cronbach Alfa ve %27’lik altüst grup karşılaştırmalarına yer verilmiştir ve hesaplanan güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Hilmiye Aksu, Sevgi Özsoy, Tuğba Dündar
Journal of Human Sciences, Volume 15, pp 1317-1326; doi:10.14687/jhs.v15i2.5249

Abstract:This study aimed was carried out in order to determine whether third and fourth year students from nursing, midwifery and nutrition-dietetics department felt the control of their parents and the environment in premarital romantic relationships. The study population consisted of 1530 students studying at Aydın Health High School, Department of Nursing, Midwifery and Nutrition-Dietetic at Adnan Menderes University in the academic year 2015-2016. The sample of the study was determined by stratification sampling method and 310 students were included in the sample. In the collection of the data The questionnaire consisting of the questions about the socio-demographic characteristics of the students and the Social Control Scale Toward Engage In Premarital Romantic Relationship were used Descriptive statistics, t test, ANOVA and Kruskal Wallis test were used in the evaluation of the data. 84.2% of the students participated in the study were women, 15.8% were male, 55.5% of them were in the nursing department, 26,8% midwifery and 17,7% nutrition-dietetics department and 56.1% of them were in their third year and 43,9% fourth year. 50.6% of the students stated that they stayed in the dorm, and 50.3% said that they had flirt.The students who participated in the survey that the average score of in the Social Control Scale Toward Engage In Premarital Romantic Relationship was 34.44±9.35. There were significant relationships among the total scale scores of university students and their gender, the class and department they attend, the presence of their dating relations, the longest living place and the economic situation of the family (p
Page of 134
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search