Journal Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta

-
84 articles
Page of 9
Articles per Page
by
V.V. Erokhin, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-130-137

A.V. Lagerev, I.A. Lagerev, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-152-169

Z.A. Urmanova, Tashkent institute of railway engineering
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-247-252

D.I. Ilesaliev, Tashkent institute of railway engineering
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-232-238

Z.E. Abdieva, B.I. Sariev, R.B. Kurzhumbaeva, K.T. Kasmambetov, Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-218-225

N.E. Timofeeva, K.A. Dmitrieva, Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-211-217

T.N. Badretdinov, Tashkent institute of railway engineering
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-226-231

S.B. Sattorov, Tashkent institute of railway engineering
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-239-246

E.N. Tolkachev, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-203-210

A.S. Kravchuk, A.I. Kravchuk, I.A. Tarasyuk, Belarusian State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-02-138-143

Page of 9
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search