Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries

-
95 articles
Page of 10
Articles per Page
by
Андрій Ярославович Кузишин, Андрій Васильович Батіг
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 50-56; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.050

Abstract:Предметом дослідження даної роботи є методи визначення параметрів безпеки від сходу колеса з рейки. Об’єктом дослідження є взаємодія колії та рухомого складу. Метою даної роботи є дослідження підходів, які застосовують вітчизняні та закордонні вчені, при оцінці безпеки від сходу колеса з рейки. Проаналізувати аналітичні умови вкочування гребеня колеса на головку рейки, які є критеріями безпеки від сходу колеса з рейки при виконанні залізнично-транспортних експертиз. Методами дослідження, які використовуються у даній роботі, є: системний, логічний та історичний підходи; аналізу і синтезу, індукції та дедукції; моделювання. Задачі статті полягають у такому: здійснити аналіз методів визначення критеріїв безпеки від сходу колеса з рейки; оцінити важливість всіх методів та підходів, виявити їх недоліки і переваги, зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Результати. Проаналізовані праці вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу колеса з рейки. Встановлено, що для наближення результатів математичного моделювання рухомого складу до реальних умов експлуатації задачу сходу колісної пари з рейкової колії слід виконувати з використанням динамічних рівнянь просторових коливань. Було запропоновано при визначенні оцінки безпеки від сходу колеса з рейки враховувати аналітичні умови вкочування гребеня колеса на головку рейки, які були запропоновані д. т. н. Соколом Е.М. при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Висновки. Більшість розглянутих методик оцінюють імовірність сходу по одній...
Антон Олегович Скоркін, Олег Леонідович Кондратюк, Олена Павлівна Старченко
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 62-70; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.062

Abstract:Предметом дослідження в статті є вплив послідовності виконання переходів на допоміжний час, що витрачається на холосте переміщення верстата при зміні оброблюваної ділянки і при зміні інструменту. Мета дослідження полягає в підвищенні продуктивності процесу чистового фрезерування при обробці деталей складної форми шляхом мінімізації допоміжного часу, що дозволяє визначити оптимальну послідовність виконання переходів. В статті вирішуються наступні завдання: визначення основних підходів у формуванні загальних стратегій обробки деталей зі складними поверхнями, аналіз алгоритмічних рішень і методів визначення найліпшого маршруту переміщень інструментів від дільниці до дільниці і найвигіднішої послідовності обробки ділянок складної поверхні з урахуванням обмежень по переміщенням і стійкості інструменту, розробка математичної моделі мінімізації холостих переміщень при зміні оброблюваних ділянок і інструментів на основі точкового опису геометрії деталі. Використовуються такі методи: теоретичні та експериментальні методи дослідження, що включають методи системно структурного аналізу; методи математичної статистики; чисельні методи вищої математики, теорія графів. Отримано наступні результати: В результаті комплексних теоретичних і експериментальних досліджень виявлено методи оптимізації приватних і загальних стратегій при обробці деталей зі складними поверхнями. Розроблено метод визначення оптимального маршруту фрез одного типорозміру при русі між групою ділянок, що підлягають обробці. На основі точкового опису геометрії деталі розроблена математична модель мінімізації холостих...
Олександр Семенович Пономарьов, Марина Анатоліївна Гринченко, Олена Володимирівна Лобач
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 154-160; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.154

Abstract:Предмет статті полягає у визначені поняття надійності кожного виконавця проекту, а також проектної команди у цілому як однієї з інтегральних характеристик успіху проекту. Мета статті – розкрити значення та місце надійності команди проекту та її учасників в загальної системі поведінкових компетенцій фахівця з управління проектами. Завдання дослідження передбачають, по перше, показати, що надійність проектної команди є однією з важливих характеристик фахівця з управління проектами при формуванні та розвитку ефективної команди проекту. По-друге розглядати поняття надійності виконавців проекту та команди проекту в двох аспектах. Перший з них відноситься до психологічних та психофізіологічних чинників, а другий стосується морально-психологічних чинників таких як обов’язковість, дисциплінованість, доброзичливість, розсудливість тощо. По-третє, розглянути два підходи визначення поняття надійності команди проекту. Методи дослідження включають, по-перше, аналіз ролі надійності в системі поведінкових компетенцій в процесі формування ефективної проектної команди. По-друге, визначення кількісних показників надійності кожного конкретного працівника, а відповідно й команди в цілому, з використанням експертних оцінок. По-третє, визначення рис і якостей, які визначають надійність фахівця. Результати. Надійність проектної команди виступає визначальним показником її можливостей належним чином виконувати завдання проекту згідно вимог замовника. Надійність потрібно розглядати як інтегральну характеристику якості проектної команди при управлінні проектами та її здатності успішно виконувати завдання...
Максим Валерійович Шаповалов, Віктор Дмитрович Ковальов, Яна Василівна Васильченко
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 84-92; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.084

Abstract:Предметом дослідження в статті є процес зміцнення різального інструменту для важких верстатів. Мета роботи – підвищення експлуатаційного ресурсу, надійності, міцності і зносостійкості твердосплавних різальних інструментів за рахунок зміцнення обробкою імпульсним магнітним полем. В статті вирішуються наступні завдання: встановити основні фактори, що впливають на зміну зносостійкості твердого сплаву, який зміцнений обробкою імпульсним магнітним полем; дослідити вплив результатів випробувань твердосплавних різальних інструментів, які зміцнені ОІМП на продуктивність в виробничих умовах; встановити вплив зміцнення ОІМП на показники експлуатаційної стійкості інструменту; дослідити взаємозв'язок параметрів ОІМП, параметрів технологічного процесу різання і ефективності виробництва. Отримано наступні результати: на підставі виробничих випробувань твердосплавних різальних інструментів встановлено, що застосування обробки імпульсним магнітним полем сприяє підвищенню зносостійкості різальних інструментів, зменшенню коефіцієнта варіації стійкості, підвищенню гамма-відсоткової стійкості, зменшенню кількості викришування, поломок в зоні приробітку інструменту. Застосування ОІМП дозволяє оптимізувати режими різання за продуктивністю обробки, собівартості операції і інструментальним витратам. Встановлено, що при важких умовах різання доцільно оптимізувати режим різання по величині подачі з урахуванням розсіювання стійкості інструментів. Висновки: застосування обробки імпульсним магнітним полем сприяє підвищенню стійкості інструментів в 1,2 - 2,0 рази та зниженню коефіцієнту варіації стійкості...
Олександр Ігорович Белей
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 5-14; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.005

Abstract:Предметом дослідження є шифрування інформації в хмарних обчисленнях і сховищах даних. Хмарні технології дозволяють значно скоротити витрати на ІТ-інфраструктуру і гнучко реагувати на зміни обчислювальних потреб. В такому випадку має бути забезпечено можливість проведення обчислень над зашифрованими даними без їх дешифрування. Таку властивість має повністю гомоморфне шифрування. Метою даної статті є підвищення ефективності повністю гомоморфного шифрування (ПГШ) на основі матричних поліномів за допомогою методу пакетного шифрування в один шифротекст декількох відкритих текстів з наступною комплексною обробкою зашифрованих даних. Пакетне шифрування зводиться до того, що при одній операції над двома шифротекстами відбувається одночасне виконання операцій покоординатно над усіма даними, що містяться в цих шифротекстах у вигляді відкритих текстів (SIMD). Завданнями визначено побудову алгоритмів повністю гомоморфного шифрування даних за допомогою матричних поліномів. У статті використано методи шифрування: з використанням китайської теореми про залишки; шляхом запису в одній матриці декількох різних власних значень при різних власних векторах; за допомогою інтерполяції матричних поліномів. В результаті описано та проаналізовано можливі підходи до побудови пакетних ПГШ на підставі матричних поліномів, а також представлено набір алгоритмів, що реалізують криптосхему ПГШ з інтерполяцією матричних поліномів. Наведені алгоритми і криптосхеми дозволяють передавати інформацію в повідомленнях і дані в запитах як відкритий текст, бо над шифрованими даними можна здійснювати необмежену кількість...
Valentin Filatov, Valerii Semenets
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 71-76; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.071

Abstract:Предметом дослідження є інтеграція і управління інформаційними ресурсами розподілених обчислювальних корпоративних систем в рамках єдиного інформаційного простору. Метою проведених досліджень є розробка науково-обґрунтованих моделей підтримки інтелектуальних технологій інтеграції і управління інформаційними ресурсами розподілених обчислювальних систем. Відповідно до поставленої мети досліджень у представленій статті розглядаються наступні завдання: розробка формально-логічної моделі інформаційного простору, дослідження і формалізація агентно-орієнтованих задач, вибір моделі програмного агента, обґрунтування інформаційної технології, спрямованої на ефективне управління інформацією в корпоративних системах. У статті отримані наступні результати: розроблена формальна модель інформаційного простору корпоративної інформаційної системи; визначені роль і місце користувача інформаційними ресурсами інформаційної системи; розглянуто і формалізовано поняття завдання та потоку завдань користувача в інформаційному просторі; дано визначення програмного агента, мультиагентного простору і системи управління мультиагентним простором; в якості логічної моделі програмного агента запропонована модифікована авторами модель фреймової структури представлення знань; висновок: аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел показав, що дослідження в області інтеграції інформаційних ресурсів розподілених систем і побудова єдиного інформаційного простору, не в повній мірі відповідають сучасним вимогам користувачів і розробників прикладного програмного забезпечення. Існуючі рішення на основі...
Lyudmyla Chernova, Oleksandra Mazurkevych, Liubava Chernova
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 77-83; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.077

Abstract:При проведенні аналізу причини невдачі минулих програм, ми за звичай концентруємо увагу на наступних питаннях: були результати програми своєчасними, витримано межі бюджету, чи відповідають визначеним параметрам якості результати. В інших випадках аналіз може показати, що програма виконана успішно, діяльність команди успішно завершена, розрахунки з постачальниками закінчено, а зацікавлені особи та користувачі вельми задоволені. Набагато рідше звучить питання, найбільш доцільне ніж усі інші, а саме чи дійсно організація була готова до змін, що впроваджує програма? Предметом дослідження в даній статті є процес впровадження змін у діяльність організації. Мета – розробка інструменту аналізу можливості впровадження змін у роботу організації. Завдання: розглянути конкретні аспекти, що впливають на результати та можливість впровадження змін в організації; розглянути та обґрунтувати основні проблеми та джерела опору змінам; розробити модель оцінки інтенсивності опору змінам. Методи дослідження: логічне узагальнення, аналіз та синтез, структурний аналіз. Результати: Розроблено модель розрахунку загального опору програмі змін або перетворень з урахуванням інтенсивності реалізації програми та її успішного завершення. Надано змогу визначити оцінку рівня опору змінам, яка може бути як високою так і малою, оскільки персонал організації, а особливо його керівництво може влаштовувати стабільність положення компанії. Проаналізовано особливості програм змін та виділено основні проблеми, пов’язані з персоналом організації. Проблеми поділено на дві складові: складова, що відноситься до керівництва організації,...
Анна Анатоліївна Дорохіна, Альона Юріївна Старостіна, Роман Володимирович Артюх
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 33-41; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.033

Abstract:Предметом дослідження в статті є питання управління змістом та розкладом проекту будівництва . Мета роботи - побудова структурних моделей, які визначають послідовність та взаємозв’язок робіт (та операцій) будівельних проектів. В статті вирішуються наступні завдання: побудова моделі процесів управління розкладом проекту, формування ієрархічної структури будівельного проекту з урахуванням рівня операцій, побудова діаграм передування для рівня робіт і операцій. Використовуються такі методи: проектний підхід, процесне моделювання за допомогою діаграм IDEF0, методи декомпозиції, метод діаграм передування. Отримано наступні результати: В статті проведено аналіз процесів управління розкладом проект згідно стандарту PMBOOK. Розглянуто їх особливості стосовно будівельних проектів. В результаті побудовано модель процесів управління розкладом будівельних проектів, яку представлено в нотації IDEF0. Розглянуто рівень операцій ієрархічної структури будівельного проекту. Вказано фактори підприємства, які впливають на перелік операцій. Для формування складу операцій використовується метод декомпозиції. Таким чином, WBS-структура портфеля будівельних проектів, що включає три рівні ієрархії, була доповнена четвертим рівнем - операціями. Наведено приклади елементів деяких із зазначених множин операцій будівельного проекту. Проаналізовано методи, які можуть бути застосовані для визначення послідовності операцій. Обґрунтовано застосування діаграм передування. Побудовано діаграму передування для рівня робіт структури, із зазначенням входів і виходів. Також побудовано діаграму передування для рівня операцій...
Юрій Миколайович Шмельов, Сергій Ігорович Владов, Олексій Федорович Кришан, Станіслав Денисович Гвоздік, Людмила Іванівна Чижова
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 93-102; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.093

Abstract:Предметом дослідження в статті є режими роботи авіаційного двигуна ТВ3-117 та методи їх розпізнавання. Мета роботи – розробка методів класифікації режимів роботи авіаційного двигуна ТВ3-117 на основі нейромережевих технологій у режимі реального часу. В статті вирішуються наступні завдання: формування принципів класифікації та розпізнавання станів авіаційного двигуна ТВ3-117, визначення основних кроків розв’язку задачі класифікації та розпізнавання станів авіаційного двигуна ТВ3-117 в нейромережевому базисі, розробка методу класифікації та розпізнавання станів авіаційного двигуна ТВ3-117 з використанням нейронних мереж. Використовуються такі методи: методи теорії ймовірностей і математичної статистики, методи нейроінформатики, методи теорії інформаційних систем та обробки даних. Отримано наступні результати: Сформульовані принципи класифікації та розпізнавання станів авіаційного двигуна ТВ3-117 та визначено основні кроки розв’язку даної задачі. Обґрунтовано, що розв’язок задачі класифікації режимів роботи авіаційного двигуна ТВ3-117 у нейромережевому базисі дозволяє більш ефективно і якісно вирішити цю задачу, з меншими витратами часу і обчислювальних ресурсів у порівнянні з використанням класичних методів (наприклад, методу Байеса). Досліджена багаторівнева інформаційна структура. Висновки: Застосування нейромережевих технологій для класифікації та розпізнавання станів авіаційного двигуна ТВ3-117 дозволяє зменшити час обробки даних, причому основний час, що витрачається на розв’язок даної задачі, використовується на процес навчання нейронної мережі. Перспективами подальшого дослідження є...
Олексій Федорович Кришан, Олена Миколаївна Бондарець, Дар’Я Олександрівна Лєбєдєва, Людмила Іванівна Чижова
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries pp 120-126; doi:10.30837/2522-9818.2018.6.120

Abstract:Предметом дослідження в статті є оптимізація оподаткування комерційних банків. Мета роботи полягає у виявлені напрямків та розробка методу оптимізації оподаткування комерційних банків на основі теоретичної бази. В статті вирішуються наступні завдання: формування системи принципів та критеріїв оптимізації оподаткування комерційних банків, розробка системи показників, що використовуються для виявлення рівня оптимізації оподаткування, визначення етапів, методів та видів оптимізації оподаткування комерційних банків. Використовуються такі методи: загальні наукові, аналіз, структурування та класифікація основних складових системи оптимізації оподаткування. Отримано наступні результати: розроблено метод оптимізації оподаткування комерційних банків в сучасних умовах, а саме: сформована система принципів, критеріїв, показників, етапів, методів та видів оптимізації оподаткування. Запропоновано авторське трактування поняття "оптимізація оподаткування", сформульоване за підсумками комплексного аналізу наявних на сьогоднішній день поглядів та підходів до розуміння його сутності та необхідних уточнень, обумовлених складанням практики податкових правовідносин. В запропонованих формулюваннях вперше об’єднані та конкретизовані етапи податкового процесу, альтернативні варіанти суб’єкта складу, а також відображено взаємозв’язок між податком та оптимізацією оподаткування з різними стадіями податкових правовідносин. Висновки: розкриття питання методології оптимізації оподаткування комерційних банків стане теоретичним підґрунтям для реалізації економічних цілей учасників податкових відносин:...
Page of 10
Articles per Page
by