Journal Innovative technologies and scientific solutions for industries

-
53 articles
Page of 6
Articles per Page
by
Inna Kuznetsova, Yuliya Karpenko
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 96-102; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.096

Abstract:Предметом дослідження є складові бюджетування діяльності підприємств з дивізіональною структурою. Ціль роботи - визначити склад технології бюджетування та розробити її основні компоненти для підприємств з дивізіональною структурою. В статті вирішено завдання: обґрунтовано склад технології бюджетування; вдосконалено модель формування прибутку для підприємства з дивізіональною структурою; запропоновано систему директивних показників підприємства із дивізіональною структурою; запропоновано інформаційну модель бюджетування прибутку центру витрат другого типу. Використано методи: логіко-теоретичного узагальнення, формалізації, моделювання. Отримано такі результати. Обґрунтовано склад технології бюджетування як сукупності формалізованих знань про виконання процесу планування за структурними підрозділами. Доведено доречність представлення технології бюджетування через графічні та інформаційні моделі. Визначено, що для реалізації завдання формування типового складу планових показників для центрів відповідальності різних типів доцільно структурувати директивні показники підприємства, які вимірюють його цілі. В основу структуризації директивного показника прибутку покладено економічну модель його формування. Відповідну модель формування прибутку для підприємства з дивізіональною організаційною структурою вдосконалено авторами шляхом введення показників сум покриття першого і другого рівня, та виключення прибутків від внутрішньої реалізації. На підставі удосконаленої моделі структуровано директивний показник прибутку. Запропоновано систему директивних показників підприємства із...
Valentin Filatov, Stanislav Doskalenko
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 54-58; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.054

Abstract:Предметом дослідження є інформаційні системи, побудовані на основі реляційних баз даних. Метою статті є розробити метод для реінжинірингу реляційних баз даних, що враховує неявні взаємопов'язані функціонально залежні данні, які впливають на структуру логічної моделі. Отримані такі результати: в статті запропоновано підхід до виявлення раніше невідомих функціональних залежностей, який ґрунтується на аналізі безлічі даних реляційної бази даних. Виділено класи завдань реінжинірингу реляційних баз даних; досліджений етап формування цільової логічної схеми, яка є спільною для задач адаптації та рефакторінга. Розглянуто підзавдання перевірки відповідності логічної схеми реляційної бази даних третій нормальній формі в межах даного етапу за допомогою методу синтезу; показано, що її рішення пов’язане з низкою труднощів, зокрема, необхідністю знаходження безлічі функціональних залежностей, що виконуються на поточному екземплярі даних деякої реляційної бази даних. Запропоновано підхід для знаходження безлічі функціональних залежностей з примірника даних реляційної структури. Напрямком для подальших досліджень може стати реалізація підтримки порожніх значень на етапі виявлення функціональних залежностей, а також питання перенесення даних без втрат з вихідної структури бази даних в цільову, отриману в результаті застосування методів реінжинірингу. Висновки. В роботі запропоновано підхід до виявлення раніше невідомих функціональних залежностей, який ґрунтується на аналізі безлічі даних реляційної бази даних. Першим кроком є отримання безлічі функціональних залежностей для кожного відношення. На...
Evgen Didenko
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 82-90; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.082

Abstract:Предметом дослідження в статті є аналіз шляхів використання потенційних можливостей менеджерів промислових підприємств до здійснення високопродуктивної діяльності як фактору безпосереднього впливу на стан та характер відносин між роботодавцем та найманим працівником. Мета – побудова моделі формування гнучких графіків роботи менеджерів підприємств, які враховують пріоритетність вирішення виробничих завдань, в підсистемі кадрового управління системи прийняття рішень з організації діяльності промислового підприємства. Завдання: розробити економіко-математичну модель, яка дозволяє враховувати ритмічність коливань можливостей досягнення високих результатів менеджерської діяльності та активізації скритих потенціалів менеджерів шляхом широкого впровадження гнучких форм роботи менеджерів в план-графіки виробничої діяльності промислових підприємств. Використовуються загальнонаукові методи системного, структурного аналізу і специфічні мережеві методи. Отримано такі результати. У статті надана концептуальна модель активізації результативності виробничої діяльності менеджерів за рахунок мінімізації задіяння менеджера до виконання виробничих завдань під час низьких значень показників потенційних можливостей менеджера, які об’єктивно знижують продуктивність менеджерської праці. Водночас, запропоновано використання можливостей менеджера в такий час, який співпадає з потенційними можливостями до високопродуктивної праці шляхом адаптації гнучких графіків роботи менеджерів до вимог план-графіків діяльності промислового підприємства. Рекомендовано застосування в моделях організації...
Oleksandr Skachkov, Irina Skachkovа
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 48-53; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.048

Abstract:Предметом є процеси управління зацікавленими сторонами проекту. Метою роботи є розробка теоретико-методичного інструментарію, який допоможе раціоналізувати роботу із зацікавленими сторонами проекту. Завданням проекту є удосконалення процесів управління зацікавленими сторонами проекту шляхом аналізу зацікавлених сторін проекту, створення переліку зацікавлених сторін, групування зацікавлених сторін, виділення ключових зацікалених сторін та формування резерву зацікавлених сторін проекту. В якості методів дослідження пропонується застосувати методи стратегічного управління в проектній діяльності. Результатом дослідження є моделювання процесів управління зацікавленими сторонами проекту за допомогою програмного продукту AllFusion Process Modeller, що дозволить систематизувати інформацію щодо зацікавлених сторін проекту, сформувати резерв зацікавлених сторін і тим самим зменшити ризик незавершення проекту. Першим кроком моделі є аналіз проектної документації та створення переліку зацікавлених сторін проекту. Далі за допомогою моделі Мітчелла проведено групування зацікавлених сторін проекту. Було визначено чотири ключові зацікавлені сторони для проекту, а саме: замовник, команда проекту, виконавці проекту, майбутні споживачі продукту проекту. Для кожної групи ключових зацікавлених сторін визначаються внески, які проект отримує від них, і стимули (вигоди), які отримують від проекту зацікавлені сторони за допомогою використання моделі ASC. Проводиться ранжування внесків і стимулів за пріоритетом (важливістю). Далі визначення показників для кожного внеску і стимулу і ця інформація фіксується. Наступним...
Maria Karpushenko
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 91-95; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.091

Abstract:Останні роки дуже вагомим показником діяльності вітчизняних підприємств є його соціальні заходи. Проведення таких заходів є свідченням не тільки розвитку підприємства, але й можливості надавати певні блага суспільству. Але ж в Україні на сьогодні не існує затверджених вітчизняних стандартів, які б містили склад такої звітності та перелік питань, які повинні бути висвітлені в ній. Це все потребує ретельного дослідження теоретичних та практичних аспектів складання соціальної звітності, особливостей закордонних стандартів. Метою статті є дослідження соціальної відповідальності, аспектів складання соціальної звітності, її користувачів, складу, а також показників, що можуть бути включені до неї. В дослідженні використані наукові праці зарубіжних та вітчизняних економістів з питань соціальної відповідальності та звітності. У статті використано сукупність методів та підходів, таких як діалектичний, синтезу та порівняльний, системний. Результати: досліджені питання соціальної відповідальності бізнесу та соціальної звітності, користувачі соціальної звітності та їх потреби, розглянута міжнародна практика складання звітності, а саме міжнародні стандарти соціальної звітності, такі як Саншайн; АА1000; ISO 26000, SА8000, а також найбільш відомий та найчастіше застосований- GRI. Проаналізована вітчизняна практика складання соціальної звітності, проблеми і аспекти, з якими зіштовкуються вітчизняні підприємства. На підставі аналізу міжнародних стандартів та складу соціальної звітності компаній запропонована система показників MLESQ, яка може бути застосована підчас складання соціальної звітності, враховуючи...
Oksana Mykoliuk
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 116-123; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.116

Abstract:Предметом дослідження в статті є процеси пошуку пріоритетних завдань та вибору шляхів забезпечення енергетичної безпеки України, а також виявлення її енергетичного потенціалу для прискорення економічного зростання. Мета статті полягає у дослідженні тенденцій та стратегічних перспектив формування, розвитку та забезпечення енергетичної безпеки України в умовах євроінтеграційних перетворень. У статті було використано такі методи і прийоми наукового пізнання: діалектичний метод пізнання та системний підхід – для узагальнення наукового дослідження; метод логічного узагальнення – при дослідженні наявного стану й обґрунтування напрямків забезпечення енергетичної безпеки; метод угрупувань – при систематизації завдань та шляхів диверсифікації енергоспоживання України; логічного узагальнення – для обґрунтування актуальності теми, мети і завдань дослідження, для визначення сутнісних ознак та загроз надмірного використання імпортованих енергоносіїв. Україна має значний потенціал для прискорення економічного розвитку та підвищення енергетичної безпеки. Енергетична безпека є важливою складовою національної безпеки держави та однією із глобальних проблем кожної країни світу. Реалізація наявного потенціалу вимагає глибокого реформування нормативно-правової бази та виконання вимог міжнародних договорів. розвитку взаємостосунків на рівні країн Європейського Союзу. Завдання: аналіз сучасного стану забезпечення України паливно-енергетичними ресурсами та систематизація завдань щодо вирішення проблем підвищення енергетичної безпеки, дослідження тенденцій розвитку та пріоритетів стратегічних...
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 124-136; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.124

Abstract:Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення, складові, методи та засоби оцінювання та підвищення інноваційної креативності. Метою статті є удосконалення методичних положень з оцінювання інноваційної креативності промислових підприємства з урахуванням їх креативного потенціалу та динамічних здібностей, а також обґрунтування рекомендацій щодо стратегічних напрямів підвищення інноваційної креативності. Для досягнення мети наукового дослідження було поставлено та вирішено такі завдання: визначити роль креативного потенціалу та динамічних здібностей підприємства у забезпеченні конкурентних переваг; узагальнити показники оцінювання креативного потенціалу та динамічних здібностей промислових підприємств; удосконалити методичні положення з оцінювання інноваційної креативності промислового підприємства; удосконалити рекомендації для підвищення рівня інноваційної креативності підприємств, виходячи з існуючого її рівня на підприємстві. Дослідження піднятої теми виконувалось за допомогою таких методів: аналіз, синтез, факторний аналіз, індукція та дедукція, систематизація та моделювання; графічний. Отримано такі результати. Проведений факторний аналіз дозволив виділити показники зі значним впливом на показник інноваційної креативності підприємства. Обрані показники запропоновано використовувати для визначення інтегральних показників креативного потенціалу та динамічних здібностей. Удосконалено методичне забезпечення та запропоновано алгоритм для оцінювання рівня інноваційної креативності промислових підприємств, що складається з трьох основних етапів. Висновки....
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 22-32; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.022

Abstract:Предметом статті є процеси формування та тестування персоналу IT– компанії. Мета – забезпечення якісного складу персоналу шляхом автоматизації обробки даних і тестування кандидатів при наймі до IT-компанії. Завдання, що вирішуються в статті: проаналізувати діяльність ІТ-компаній і обов’язки менеджера персоналу; дослідити методи управління персоналом компанії; розробити базу даних кадрового забезпечення та процесів тестування персоналу компанії; розробити програмний додаток для тестування персоналу. Використовуються методи: системний, аналітичний, проектного управління, об’єктно-орієнтоване проектування. Отримано такі результати: Розглянуто завдання управління персоналом. Проаналізовано обов’язки менеджера по персоналу та його цілі. Сформовано схему взаємодії внутрішніх і зовнішніх підрозділів компанії при управлінні персоналом, що відображає подвійне підпорядкування менеджера з персоналу. Процес управління персоналом розглянуто як сукупність проектів компанії, кожен із яких реалізується за визначеними стандартами, має свої вимоги, потребує своїх ресурсів. Сформовано схему зв’язку фаз програмного процесу з галузями знань. Розглянуто сфери діяльності ІТ-компаній, основні види проектів, фази розробки та галузі знань, які є задіяними в ІТ-сфері, а також існуючи посади і спеціальності працівників. Сформовано схему структури посад ІТ-компанії в залежності від етапу розробки проекту. Визначено основні вхідні та вихідні параметри системи, які дозволяють глибше проаналізувати зв’язки між окремими елементами, за допомогою яких і формується штат робітників компанії. Розроблена база даних, яка...
Bohdan Haidai, Roman Artiukh, Olga Malyeyeva
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 5-12; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.005

Abstract:Предметом дослідження в статті є моделі і технології аналізу процесів формування лояльності і переваг користувачів соціальних мереж. Мета роботи - підвищення ефективності маркетингового аналізу переваг споживачів і просування продуктів і послуг. У статті вирішуються наступні завдання: аналіз методів і технологій імітаційного моделювання; оглядовий аналіз існуючих систем моделювання; проектування даталогічної контекстної діаграми; розробка агентної моделі впливу соціальних мереж на переваги; розробка БД для зберігання отриманих даних; проведення графічного аналізу переваг. Використовуються такі методи дослідження - методи імітаційного моделювання, методи Laravel і YouTube Data and Analytics API. Отримані наступні результати: розроблена модель, яка дозволяє зрозуміти вплив реклами на формування споживчих переваг, а також вплив спілкування клієнтів на лояльність, інформаційна система для графічного аналізу YouTube каналу Wow-How Studio. Розроблена модель відображає вплив реклами і фактор спілкування користувачів соціальних мереж. Створена модель дозволяє відстежити той факт, що спілкування клієнтів між собою значно збільшує кількість реальних клієнтів, а також рівень лояльності. Додаток, розроблений за допомогою таких технологій як Laravel і YouTube Data API дає можливість чітко і своєчасно відстежувати, і проводити аналіз каналу Wow-How Studio, що дуже важливо для того, щоб завжди бути в курсі про переваги потенційних клієнтів, знати, що їм цікаво і що можливо їх може задовільнити. Результати дослідження можуть бути впроваджені на підприємствах різних сфер, що пропонують свої товари і послуги. Будь-яка компанія зацікавлена в отриманні...
Alina Lytvynenko, Yevgen Dorokhov
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 103-108; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.103

Abstract:Предметом дослідження статті є фінансові інвестиції та застосування інноваційних технологій для покращення обліку з позицій інвестиційного менеджменту як однієї з найважливіших складових економічного розвитку. Мета – дослідження методології відображення фінансових інвестицій вітчизняних підприємств. Завдання: вдосконалення обліку фінансових інвестицій на підприємстві, дослідження перспектив розвитку бухгалтерського обліку через впровадження інноваційних технологій за допомогою розкриття теоретичних та оцінки функціонування практичних аспектів дослідження та можливість використання технології blockchain на території Україні для покращення ведення фінансової звітності, враховуючи досвід міжнародник партнерів (зарубіжних країн). Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз, структурний аналіз. Отримано такі результати. У представленій роботі проведений аналіз стану інвестиційного обліку та знайдені перспективи використання технології blockchain для покращення ефективності аудиту, підвищення прозорості фінансових інвестицій, протидії корупції. Висновки. Під час проведення аналізу причинно-наслідкових зв’язків використання інноваційних технологій у бухгалтерському обліку була виявлена недосконалість існуючої методології бухгалтерського обліку, що обумовлює неповність, падіння адекватності облікових даних відповідно до реалій інвестиційних процесів та розвитку галузі в цілому. Використання технології blockchain дозволить провести структурну перебудову процесів обліку, їх автоматизацію та підвищити рівень прозорості розкриття інформації підприємствами. Використання...
Page of 6
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search