Journal Innovative technologies and scientific solutions for industries

-
61 articles
Page of 7
Articles per Page
by
Тетяна Валеріївна Момот, Дарина Тарасівна Момот
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 34-44; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.034

Abstract:Предметом дослідження статті є інфраструктура ринку арт-індустрії. Мета - на основі узагальнення міжнародного досвіду обґрунтування науково-методичних засад розвитку інфраструктури ринку арт-індустрії в процесі його формування й розвитку з виокремленням ключових суб’єктів арт-ринку. Завдання: здійснено класифікацію аукціонних будинків, розкрито специфіку роботи основних суб’єктів арт-ринку, систематизовано мотиви придбання предметів мистецтва, виявлено та систематизовано особливості арт-ринку, проаналізовано основні показники ринку арт-індустрії. Методи: абстрактно-логічний аналіз, теоретичного узагальнення, системного та статистичного аналізу. Отримані такі результати. Здійснено класифікацію аукціонних будинків на ринку арт-індустрії за рівнями із визначенням країни, річного обсягу продажів, кількості проданих лотів, долі ринку. Розкрито специфіку аукціонних торгів на ринку арт-індустрії. В рамках арт-ринку розкрито роль арт-дилерів в соціально-комунікативній системі "художник - твір - публіка" за трьома категоріями. Окремо приділено увагу меценатству в рамках культурного посередництва на ринку арт-індустрії. Проранжовано арт-активи за рівнем прибутковості. Систематизовано мотиви придбання предметів мистецтва з виокремленням ірраціональних мотиви здійснення арт-інвестування. Виявлено та систематизовано особливості арт-ринку та проаналізовано основні показники ринку арт-індустрії. Висновки. Арт-ринок розглядається як напівфункціональне явище, що виступає регулятором взаємовідносин між художниками і публікою та синхронно виконує ряд соціальних функцій: інформаційну, посередницьку,...
Ольга Володимирівна Малєєва, Роман Володимирович Артюх, Олена Юріївна Персіянова
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 25-33; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.025

Abstract:Предметом дослідження в статті є процеси збору, обробки та аналізу інформації з підбору персоналу в рекрутинговій компанії. Мета –забезпечити зменшення часу та зручність збору та обробки інформації в процесах рекрутингу. Завдання, що вирішуються в статті: аналіз процесу рекрутингу в IT-компанії; розробка структури системи; розробка основних алгоритмів функціонування системи та її модулів. Використовуються методи: методи структуризації даних, методи інтеграції даних Інтернет-мережі, методи об’єктно-орієнтованого проектування, технології пошуку кандидатів, технології роботи з фреймворком Yii. Отримано такі результати: Розглянуто особливості використання технологій підбору персоналу в IT-компаніях. Сформовано узагальнений алгоритм підбору персоналу. Проаналізовано основні характеристики сучасних технологій підбору персоналу. Вказано завдання, що доводиться вирішувати HR-менеджерам в ІТ- компаніях. Розглянуто процес рекрутингу та проаналізовано завдання рекрутера в ІТ-компанії. На підставі правил обробки даних і конфігурації побудовано структуру інформаційної системи підтримки процесів рекрутингу. За допомогою діаграмі варіантів використання відображено сценарії взаємодії користувача з системою. Розглянуто основні режими роботи системи інформаційної підтримки рекрутингу (зокрема, сторінка користувачів, розподілення доступу між ними, сторінка з картками кандидатів). Інформація в базі даних постійно актуалізується за допомогою соціальної мережі Facebook. Проведено дослідження ефективності використання системи інформаційної підтримки. Висновки: Розроблена система інформаційної підтримки...
Юрій Олександрович Давідич, Андрій Сергійович Галкін, Наталія Василівна Давідіч, Олена Павлівна Галкіна
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 5-11; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.005

Abstract:У статті розглянута оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку. Мета дослідження: визначити вплив споживачів на вибір логістичної системи. Завдання: визначити вплив величини енергетичних витрат людського організму в процесі здійснення покупок на імовірність відвідування торгівельного об’єкту. Методи: Пропонований підхід ґрунтується на системному аналізі, який показує взаємозалежність параметрів логістичної системи і обсягу споживання матеріального потоку кінцевим споживачем у процесі освоєння матеріального потоку; методах регресійного та кореляційного аналізу. У результаті аналізу було виявлено, що споживачі мають прямі та непрямі витрати. Роль останніх недостатньо чітко визначена при визначенні попиту та виборі логістичної системи. Запропонований підхід до оцінки величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку вперше дозволив визначити грошовий вираз енергетичних витрат дій споживача від параметрів в процесі споживання. Висновки: Встановлено, що зміна енергетичних витрат споживача під час руху від району мешкання до магазину та у зворотному напрямку з достатньою точністю описується нелінійними регресійним рівнянням, в якому змінними є параметри середовища: коефіцієнт ухилу, коефіцієнт непрямолінійності сполучення, відстань між точками "по повітрю". Результати досліджень показали, що зміна енергетичних витрат споживача під час торгівельного обслуговування залежить від параметрів торгівельного об’єкту. Визначивши альтернативні варіанти...
Yulia Sotnikova, Eka Stepanova, Nikita Nazarov
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 45-49; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.045

Abstract:Предметом дослідження в статті є процеси аналізу поведінки працівників у випадку вивільнення з урахуванням сучасних трансформаційних умов господарювання українських підприємств. Метою дослідження є визначення шляхів подолання проблеми масового вивільнення працівників з урахуванням особливостей розвитку вітчизняного ринку праці. Завдання: навести склад комісії по сприянню вторинному працевлаштуванню вивільнених працівників та визначити її місце в структурі вирішення трудових спорів та конфліктів в рамках діяльності Національної служби посередництва та примирення (НСПП); визначити основні етапи реалізації стратегії масового вивільнення працівників із зазначенням заходів, що пропонуються та сфери відповідальності уповноважених осіб; побудувати схему взаємозв’язку між працівниками, які потребують допомоги та тими інститутами, які її здійснюють. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз, графічний, структурний аналіз. Отримано такі результати: обґрунтовано доцільність впровадження стратегії поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин у разі масового вивільнення працівників. В умовах трансформаційних перетворень слід приділяти належну увагу саме побудові стратегії вивільнення персоналу, щоб вся процедура була виконана згідно з європейськими вимогами та стандартами. Наведено структуру комісії, якій делеговано вирішення питань щодо вторинного працевлаштування. Побудовано каскад етапів реалізації стратегії поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин у випадку масового вивільнення. Висновки. Впровадження стратегії швидкого реагування дозволить зробити...
Нина Георгиевна Кучук, Александр Александрович Можаев, Сергей Игоревич Шматков, Наталья Викторовна Косенко
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 19-24; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.019

Abstract:Актуальність дослідження. Інфраструктура, що створена на конвергентній платформі, передбачає об’єднання пам’яті, обчислювальних і мережевих ресурсів в єдиний пул, а при гіперконвергентній архітектурі обчислювальні потужності, сховища, сервери та мережі об’єднуються в одне ціле за допомогою програмних засобів. Це сприяє скороченню експлуатаційних витрат, що особливо істотно для систем підтримки e-learning. Предмет дослідження: процес обробки транзакцій e-learning в комп’ютерних мережах гіперконвергентної архітектури. Метою статті є зменшення затримки транзакцій e-learning в комп’ютерних мережах гіперконвергентної архітектури. Методи, які використовуються при зменшенні затримки транзакцій e-learning: методи теорії множин; оптимізація з використанням штрафних функцій, метод потенціалів. Результати дослідження. Запропоновано метод мінімізації середньої затримки транзакцій в комп’ютерних мережах гіперконвергентної архітектури, що дозволяє побудувати рівномірний розподіл виділених обчислювальних ресурсів для обробки множини транзакцій e-learning по квантах заданого інтервалу часу. У методі будується таке розбиття множини транзакцій на підмножини і їх розподіл по вузлах мережі в процесі розподіленої обробки, при якому середня затримка пакета даних в мережі приймає мінімальне значення і забезпечує рівномірне завантаження мережі для великої кількості абонентів. У запропонованому методі цільова функція завдання пошуку оптимального розбиття множини транзакцій e-learning, оброблюваних в обчислювальної мережі, на підмножини і їх розподілу по вузлах гіперконвергентної мережі, визначається за допомогою введення функції...
Наталія Олександрівна Чех, Олександр Миколайович Ващенко
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 57-62; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.057

Abstract:У всіх відношеннях корупція стала широко поширеним явищем, що суттєво впливає на перспективи економічного зростання, особливо в країнах, що розвиваються. Підприємці та експерти погоджуються з тим, що високий рівень корупції негативно позначається на інвестиційному кліматі та створює вороже ділове середовище, будучи глибоко вкоріненим у бізнес як невід’ємна частина бізнес-процесів. Корупція у державному секторі породжує корупцію у приватному бізнес-середовищі, що робить розуміння особливості корупційних ризиків у бізнесі, їх факторів та контрзаходів особливо важливими, що і є предметом дослідження даної статті. Метою даної статті є звернення уваги на основні аспекти корупційних проявів у різних сферах бізнесу, їх правильне тлумачення та попередження корупційних ризиків, що є основою ефективного та етичного бізнесу. Аналіз зарубіжних літературних джерел показав, що вчені часто нехтують проблемою корупції в бізнесі та діловими відносинами, зосереджуючи увагу на урядовому та державному секторах. Тим не менше, випадки корупції в бізнесі дуже поширені і представляють суттєвий ризик для добробуту компанії. Завданням даної роботи є вивчення особливостей корупції всередині ділового середовища та форм її прояву, розгляд стану корупції в міжнародному бізнес середовищі. Використовуючи загальні логічно-аналітичні методи, ця стаття досліджує природу різних видів корупційної поведінки в ділових стосунках, об’єкти та наслідки. В результаті автором виділено основні види корупційної поведінки, серед яких три групи: шахрайство, підкуп та конфлікт інтересів. До кожної з виділених груп віднесено відповідні...
Андрей Анатольевич Коваленко, Георгий Анатольевич Кучук, Игорь Викторович Рубан
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 12-18; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.012

Abstract:Предмет дослідження: прогнозування довжини черги до комунікаційного пристрою високошвидкісної комп’ютерної мережі при негаусівському трафіку. Мета даної статті: дослідження можливостей використання часових шкал, що використовуються при вивченні організації черг сучасних високошвидкісних комп’ютерних мереж. Методи дослідження: фрактальний аналіз, методи шкалювання, методи апроксимації. Результати дослідження. Представлені результати вибору часових шкал для побудови адекватних моделей сучасного трафіку. Використання таких моделей, зокрема, дозволяє вивчати динаміку черг активних мережевих пристроїв, що важливо для планування і розподілу завантаження мережі. Використання статистичних характеристик трафіку на невеликій кількості часових масштабів дозволяє розширити теоретичні концепції для критичних часових масштабів, що робить такий підхід таким, що застосовується до будь-якого трафікового процесу, включаючи трафік з довготривалою залежністю. Крім того, розглянуті питання опису поведінки хвостів черг стосовно сучасних високошвидкісних комп’ютерних мереж і визначені властивості запропонованих модельних апроксимацій. Аналіз незалежної гаусівської моделі області вейвлета і мультифрактальної вейвлет-моделі показав перевагу першої для фрактального трафіку і незначну розбіжність результатів при трафіку, котрий є близьким до гаусівського. Висновки. Проведено дослідження різних підходів до вибору часових шкал, що використовуються при вивченні організації черг сучасних високошвидкісних мереж передачі даних. Проаналізовано вплив необхідної точності і обчислювальної потужності,...
Ірина Олександрівна Філатова
Innovative technologies and scientific solutions for industries, Volume 4, pp 50-56; doi:10.30837/2522-9818.2018.4.050

Abstract:Предметом дослідження виступає клієнто-орієнтоване управління в системі корпоративної безпеки. Метою даної статті є дослідження особливостей впровадження клієнто-орієнтованого стратегічного управління корпоративними будівельними підприємствами та інформаційно-аналітичного забезпечення даного процесу. Основними завданнями є: дослідження впливу клієнто-орієнтованого управління на корпоративну безпеку діяльності будівельних підприємств; вивчення стратегічних аспектів впровадження клієнто-орієнтованого управління в діяльність корпоративних будівельних підприємств; розробка моделі інформаційно-аналітичного забезпечення клієнто-орієнтованого стратегічного управління. Методи. При написанні роботи використовувались загальнонаукові і спеціальні принципи та методи дослідження, зокрема: теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, графічний, аналізу та синтезу. Результати. В статті досліджено особливості клієнто-орієнтованого стратегічного управління корпоративних будівельних підприємств в системі їх безпеки та запропоновано авторське визначення даного поняття. Визначено основні напрямки формування стратегії клієнто-орієнтованого управління корпоративних будівельних підприємств. Розроблено модель інформаційно-аналітичного забезпечення клієнто-орієнтованого управління в системі корпоративної безпеки будівельних підприємств. Висновки. Підприємство, яке серйозно відноситься до клієнто-орієнтованого управління, успішно працює з замовниками, де замовник стає центром всіх операцій і прийнятих рішень – обов’язково досягне успіху у стратегічній перспективі. При...
Maiya Golovanova, Vira Lebedchenko
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 71-81; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.071

Abstract:Предмет: економіко-математичні моделі прогнозування місткості ринку з урахуванням системи впливаючих факторів. Мета: систематизація та обґрунтування теоретичних і методологічних підходів до прогнозування місткості ринку в умовах сучасного нестабільного стану економік. Завдання: дати найбільш повний систематизований перелік факторів, що впливають на розвиток і величину місткості ринку; розглянути особливості, переваги та недоліки застосування існуючих економіко-математичних моделей прогнозування місткості ринку; розглянути необхідність урахування в прогнозних моделях структурних зрушень в чисельності споживачів за віковими когортами; виявити особливості впливу споживання товарів розкоші и товарів першої необхідності з урахуванням доходу на змінення місткості ринку. Методи: системний аналіз, факторний аналіз, регресійно-кореляційний аналіз, методи кумулятивних кривих. Результати: розглянуто принципи побудови економіко-математичних моделей прогнозування місткості ринку. Систематизовано фактори, які впливають на місткість ринку на мікро- та макрорівнях та мають випадковий або систематичний характер впливу. Виявлено переваги, недоліки та особливості застосування багатофакторних та однофакторних моделей місткості ринку, зокрема кумулятивних кривих. Запропоновано обов’язкове урахування у багатофакторних моделях демографічних чинників (змінення структури вікових когорт у часі). Показано альтернативне використання кумулятивних кривих попиту щодо груп товарів розкоші та першої потреби в залежності від доходу. Висновки. Урахування структурних зрушень кількості споживачів у часі,...
Mahtab Jafari
Innovative technologies and scientific solutions for industries pp 109-115; doi:10.30837/2522-9818.2018.3.109

Abstract:Кожен уряд існує в двох вимірах: 1) як структурний елемент, що містить органи, які визначають політику й прийняття рішень, і 2) як функціональний, що є сукупністю державних установ і адміністративних органів управління. Крім того, державна влада в країні будується на трьох компонентах, а саме – легітимності, прийнятності та ефективності уряду. Повноваження урядів не обмежуються тільки структурною легітимністю і прийнятністю, їх функціональність та ефективність органів державного управління також відіграють вирішальну роль в побудові та зміцненні їх легітимності. Тому метою даного дослідження є вивчення з точки зору ісламу як адміністративна система управління впливає на державну владу. Дослідження проводилося в межах теоретичних досліджень, що мають практичну спрямованність. Для дослідження застосовувався описово-аналітичний метод. У даному дослідженні відносини між двома змінними, а саме "адміністративною системою управління" і "державною владою" вивчалися в контексті причинно-наслідкових зв’язків. Виходячи з теоретичного характеру даного дослідження, використовувані джерела інформації містять в основному документи та бібліотечні ресурси. Результати даного дослідження показують, що існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між державними органами влади (наслідок) та ефективністю їхньої адміністративної системи управління (причина). Крім того, цей взаємозв’язок показує, як адміністративна система управління впливає на державну владу.
Page of 7
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search