Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences

Journal Information
ISSN / EISSN : 1018-8681 / 1309-5749
Published by: Kare Publishing (10.14744)
Total articles ≅ 710
Current Coverage
SCOPUS
ESCI
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Suleyman Cakiroglu, Alper Alnak
Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences; https://doi.org/10.14744/dajpns.2021.00151

Abstract:
Objective: The aim of this study was to develop and examine the psychometric properties of a Turkish version of the 4-item Gaming Disorder Test (GDT), a brief, standardized instrument used to assess GD based on the World Health Organization diagnostic framework. Method: A total of 606 young participants, aged 11-18 years, were recruited for this study through an online survey. The scale's validity was examined using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). Cronbach's alpha coefficient calculation and test-retest analysis were used to determine the scale's internal and time-dependent reliability. Multiple regression analysis was also performed to determine the predictive power of cognitions in GD. Results: EFA and CFA analyses yielded a unidimensional factor structure with adequate psychometric properties for the Turkish version of the scale, which was consistent with the original. The Cronbach's alpha coefficient value of 0.84 indicated that the scale was reliable and time-dependent invariance of the scale was proven using test-retest analysis. Maladaptive cognitions related to overvaluing gaming rewards, maladaptive and inflexible rules about gaming, and gaming for social identity were found to be associated with GD. Conclusion: The Turkish version of the 4-item GDT has sound psychometric properties and may be used as a valid and reliable tool to assess the symptoms and prevalence of GD among adolescents in Turkey. Amaç: Oyun oynama bozukluğunu değerlendirmek için DSÖ'nün tanı çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş kısa bir araç olan Oyun Oynama Bozukluğu Testi'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini geliştirmek ve incelemek. Yöntem: Bu çalışma için 11 ile 18 yaşları arasında olan 606 genç katılımcı, çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Ölçeğin geçerliği açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı ve zamana bağlı güvenirliğini tahmin etmek için Cronbach alfa katsayısı ve test-tekrar test güvenirliği belirlenmiştir. Ayrıca oyun oynama bozukluğundaki bilişlerin yordayıcı gücünü belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: AFA ve DFA analizleri, ölçeğin Türkçe versiyonu için orijinal ölçekle uyumlu, yeterli psikometrik özelliklere sahip tek boyutlu bir faktör yapısını ortaya koydu. Ölçek, 0.84 değerindeki Cronbach's alpha katsayısının da gösterdiği gibi güvenilirdi. Ölçeğin zamana bağlı değişmezliği test-tekrar test analizleri ile kanıtlandı. Oyunun ödüllerine aşırı değer vermeyle ilişkili uyumsuz bilişler, oyun oynamayla ilgili uyumsuz ve esnek olmayan kurallar ve sosyal kimlik için oyun oynama, oyun oynama bozukluğu ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Uyarlanma çalışması yapılan bu ölçeğin Türkçe versiyonu güçlü psikometrik özelliklere sahiptir ve Türkiye'deki gençler arasında oyun oynama bozukluğunun belirtilerini ve yaygınlığını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabilir.
Gozde Tamcan
Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 34; https://doi.org/10.14744/dajpns.2021.00144

Abstract:
Objective: The aim of this study is to investigate the mediating role of self-compassion and perceived social support in the relationship between the five-factor personality traits and psychological symptomatology. Method: The study was carried out with the participation of 425 university students. Data were collected through Demographic Information Form, Adjective Based Personality Scale, Brief Symptom Inventory, Self-Compassion Scale and The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. The obtained data were analyzed by correlation and multiple mediation model test (Bootstrap) analysis. Results: The relationship between the variables was found statistically significant. In the mediation analysis which was conducted to explore the mediator role of self-compassion and perceived social support, it was found that self-compassion and perceived social support were the mediators in the relationship neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness and psychological symptomatology. Conclusion: The findings of this study were discussed under the light of related literature and it was found out that the findings regarding the relationships between the variables were mostly consistent with the findings of other studies in the literature. It was revealed that the mediating role of self-compassion and perceived social support in the relationship between personality and psychological symptoms is important to understand the relationship between personality and psychopathology. It is also thought that the findings provide a different perspective to the question of how psychotherapy leads to change. Amaç: Bu çalışmanın amacı, beş faktör kişilik özellikleri ile psikolojik belirtisellik arasındaki ilişkide öz-duyarlık ve algılanan sosyal desteğin aracı rolünü araştırmaktır. Yöntem: Araştırma 425 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, Demografik Bilgi Formu, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, Kısa Semptom Envanteri, Öz-Duyarlık Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler korelasyon ve çoklu aracılı model testi (Bootstrap) analizleri ile incelenmiştir. Bulgular: Değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Öz-duyarlık ve algılanan sosyal desteğin aracı rolünü incelemek amacıyla yapılan aracı değişken analizleri sonucunda nevrotiklik, dışadönüklük, yumuşak başlılık ve sorumluluğun psikolojik belirtisellikle ilişkisinde öz-duyarlığın ve algılanan sosyal desteğin aracı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve değişkenlerin birbiriyle ilişkisine dair bulguların alanyazındaki diğer çalışma bulgularıyla büyük ölçüde tutarlı olduğu görülmüştür. Beş faktör kişilik özelliklerinin psikolojik belirtisellik ile ilişkisinde öz-duyarlık ve algılanan sosyal desteğin aracı etkiye sahip olmasının kişilik ve psikopatoloji arasındaki ilişkiyi anlamada önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulguların psikoterapinin değişime nasıl öncülük ettiği sorusuna da farklı bir bakış açısı sağladığı düşünülmektedir.
Efruz Pirdogan Aydin, Julide Guler Kenar, Ilknur Kıvanc Altunay, Omer Akil Ozer, Kayihan Oguz Karamustafalioglu
Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 34; https://doi.org/10.14744/dajpns.2021.00143

Abstract:
Objective: The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for Neurotic Excoriation (NE-YBOCS) is a valid and reliable scale used to evaluate the severity of skin picking disorder (SPD). This was a validity and reliability study of a Turkish version of the NE-YBOCS. Method: Eighty patients diagnosed with SPD according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition criteria were included the study. The patients completed a sociodemographic data form, as well as the Beck Depression Inventory, the Beck Anxiety Inventory, the Skin Picking Impact Scale, the Barratt Impulsiveness Scale, the Eysenck Personality Questionnaire Revised-Short Form, and a Turkish version of the NE-YBOCS for analysis of the findings. Results: Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis determined that a 3-factor structure explained 74.7% of the variance and that the factor loads of 10 items were sufficient and had good fit index values. Criterion validity analysis verified the correlation between the NE-YBOCS and the other scales. The internal consistency of the scale, subdimensions, and item-total correlation coefficients were sufficient. Conclusion: The results indicated that the Turkish NE YBOCS can be used as reliable and valid instrument to assess SPD. Amaç: Nörotik Ekskoriasyon için Modifiye Edilmiş Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, (NE-YBOCS) deri yolma Bozukluğu (DYB) şiddetini ölçmek için kullanılan geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Ne yazık ki, Deri yolma şiddetini ölçmek için Türkçe’ye uyarlanmış bir ölçek bulunmamaktadır. Bu çalışmada amacımız, NE-YBOCS ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: DSM-5 tanı kriterlerine göre SPD tanısı almış 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Envanteri (BDI), Beck Anksiyete Envanteri (BAI), Deri Yolma Etki Ölçeği (SPIS), Barratt dürtüsellik ölçeği (BIS-11), Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Formu (EKA-GGK), Ne-YBOCS Türkçe formu verildi. Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucuna göre üç faktörlü yapının varyansın %74.7’ini açıkladığı, on maddenin faktör yüklerinin yeterli olduğu ve iyi uyum indesklerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçüt geçerliliği analizlerinde NE-YBOCS ile diğer ölçekler arasında beklenen yönde bir korelasyon olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı, alt-boyut ve madde toplam korelasyon katsayılarının yeterli olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma NE-YBOCS ölçeğinin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Ipek Senkal Erturk
Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 34; https://doi.org/10.14744/dajpns.2021.00145

Abstract:
Objective: The aim of the current study was to adapt the Adult Disorganized Attachment Scale (ADA) into Turkish and to examine its psychometric properties. Method: The study was conducted with 2 separate sample groups of married individuals. The first sample group, which was used to perform exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA), consisted of 285 individuals (66% female, 33.7% male) aged 20-45 years (32.41±5.40 years). The second sample group, for which only CFA was performed, comprised 585 individuals (50.4% female, 49.2% male) between the ages of 21-50 years (34.33±6.23 years). The Paulson Daily Living Inventory (PDLI) and the Experiences in Close Relationships Inventory (ECR-I) were used as convergent validity criteria, and the Borderline Personality Inventory (BPI) was used as a discriminant validity criterion. Results: As a result of the EFA, a single-factor structure that evaluates disorganized attachment in adult romantic relationships was obtained. The model fit indices obtained as a result of CFA were within the acceptable limits in both sample groups. The other validity and reliability values determined were also found to be sufficient. Conclusion: This Turkish version of the ADA can be considered a valid and reliable scale to be used in studies related to attachment in adult romantic relationships. Amaç: Mevcut çalışmanın amacı Yetişkinlikte Düzensiz Bağlanma Ölçeği’ni (YDBÖ) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Yöntem: Çalışma, evli kişilerden oluşan iki ayrı örneklem grubu üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinin gerçekleştirildiği ilk örneklem grubunu, yaşları 20-45 arasında (Ort. = 32.41, SS = 5.40) değişen 285 kişi (%66’sı kadın, %33.7’si erkek) oluşturmaktadır. Ölçeğin yalnızca doğrulayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ikinci örneklem grubu ise 21-50 yaş arası (Ort. = 34.33, SS = 6.23) 585 kişiden (%50.4’ü kadın, %49.2’si erkek) oluşmaktadır. Çalışmada, yakınsak geçerlik ölçütü olarak Paulson Gündelik Yaşam Envanteri (PGYE) ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-I); ayırt edici geçerlik ölçütü olarak Borderline Kişilik Envanteri (BKE) kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda yetişkin romantik ilişkilerde düzensiz bağlanmayı değerlendiren tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen model uyum indeksleri her iki örneklem grubunda da kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almıştır. Elde edilen diğer geçerlik ve güvenirlik değerlerinin yeterli olduğu bulunmuştur. Sonuç: YDBÖ, yetişkin romantik ilişkilerde bağlanma konusunda yürütülen çalışmalarda kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak değerlendirilebilir.
Back to Top Top